L’Ajuntament de Xàtiva convoca dues places d’Auxiliar de Turisme

L’Ajuntament de Xàtiva acaba de concretar les bases específiques de les proves selectives que serviran per cobrir dues places d’auxiliar de turisme mitjançant concurs-oposició. Aquesta nova oferta arriba després de les ja realitzades per cobrir dos places de tècnics d’informàtica, una de tècnic mitjà de Promoció Lingüística, una altra d’auxiliar de Biblioteca i una altra d’auxiliar d’equipaments Públics.

Els aspirants que resulten escollits tindran que realitzar diferents tasques com col·laborar amb la Direcció en la Promoció turística de Xàtiva i en la difusió publicitària, estar presents en fires i esdeveniments i col·laborar en la seua organització, col·laborar en la difusió i participació en l’explotació del Castell, gestionar la web de turisme i els canals de comunicació en xarxes socials, formar expedients relacionats amb el Castell i atendre visites o col·laborar en la programació i execució del Festival Nits al Castell.

Els requisits per poder optar a aquestes places són tenir la nacionalitat espanyola, d’un Estat membre de la Unió Europea, o de qualsevol Estat on siga aplicable la lliure circulació de treballadors; tenir complits els setze anys, estar en possessió del Títol de graduat en educació secundària obligatòria, no trobar-se inhabilitat per a càrrecs públics i estar en possessió del B1 de Valencià.

Les sol·licituds s’hauran de presentar en el termini de vint dies hàbils comptats a partir del següent de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat. Aquestes sol·licituds es presentaran en el Registre Electrònic General de l’Ajuntament, adjuntant el justificant d’abonament dels drets de participació.

El tribunal qualificador estarà compost per un president o presidenta, que serà un funcionari o funcionària de carrera; un secretari o secretària, que serà el de la corporació o el funcionari o funcionària de carrera en qui delegue i que tindrà veu i vot; i tres funcionaris o funcionàries de carrera designats pel President de la Corporació o en el seu defecte per la Regidora delegada de Recursos Humans.

Al igual que a les altres convocatòries, les proves no podran començar fins a transcorreguts 15 dies hàbils des de la publicació de la data hora i lloc del començament del primer exercici i la fase d’oposició -amb un màxim de 20 punts- tindrà un valor del 65% del total del procediment. Aquesta fase contarà amb un primer exercici obligatori i eliminatori en el que es realitzarà una prova de coneixement referida als continguts del temari que figuren a l’annex de les bases amb 50 preguntes tipus test que s’hauran de respondre en el lapse d’una hora, i en un segon exercici també obligatori i eliminatori que constarà d’un supòsit pràctic, determinat pel tribunal sobre la matèria.

A la fase de concurs, que suposarà l’altre 35% el total, es valorarà l’experiència professional i l’antiguitat (amb màxim de 10 punts), els coneixements de cursos de formació i perfeccionament, valencià, altres idiomes o titulacions (màxim de 10 punts).

Una vegada finalitzat el procés i la comptabilització de punts, el Tribunal estendrà acta on figure una relació de la totalitat del personal que ha de formar part de la borsa de treball que estarà formada amb aquells aspirants que, no havent superat el procés, hagueren aprovat almenys el primer exercici i ordenant-se per major nombre d’exercicis aprovats i per ordre de puntuació total obtinguda. Aquesta borsa de treball es regirà per les normes de funcionament de les borses de treball de l’Ajuntament de Xàtiva.

No hay comentarios

Dejar respuesta

18 − 7 =