L’Ajuntament de Xàtiva publica un Ban municipal sobre la suspensió de les Falles 2020

Ban municipal sobre la suspensió del programa d’actes de Falles 2020 i recomanacions a la població.
                                                BAN MUNICIPAL
El 31 de gener de 2020, l’Organització Mundial de la Salut va declarar el brot de COVID-19 com a Emergència de Salut Pública d’Importància Internacional. Des de l’aparició dels primers casos de persones infectades a la Comunitat Valenciana, la Generalitat ha estat pendent de l’evolució de la situació, amb absoluta confiança en la qualitat del sistema sanitari i en la preparació i capacitat dels seus professionals.

En aquest sentit, el 9 de març s’ha creat i constituït la Mesa Interdepartamental per a la Prevenció i Actuació davant el Coronavirus, COVID-19, encarregada de l’anàlisi de la informació, així com de la coordinació i el seguiment de les actuacions que corresponen a la Generalitat, en el marc del Sistema Nacional d’Alerta Precoç i Resposta Ràpida (SICAS).
Amb l’evolució de l’epidèmia, les autoritats sanitàries amb competència per a això han anat adoptant mesures proporcionades i congruents, en un marc de responsabilitat i de salvaguarda de la salut pública. Així, per part del Ministeri de Sanitat s’ha recomanat evitar qualsevol esdeveniment multitudinari en tot el territori espanyol, invocant a evitar el risc d’exposició i transmissió del virus a causa de l’aglomeració i contacte estret entre persones, en ocasions procedents de diferents punts geogràfics, algunes de les quals podrien estar contagiades, fins i tot desconeixent-ho.

Atenent el que s’estableix en l’article 1 i 2 de la Llei Orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de Mesures Especials en Matèria de Salut Pública, la Generalitat Valenciana, dins de l’àmbit de les seues competències, a fi de protegir la salut pública i prevenir la seua pèrdua o deteriorament, va adoptar en el dia d’ahir, mitjançant Decret 4/2020, de 10 de març, del president de la Generalitat, la decisió de suspendre i ajornar la celebració de les festes de les Falles a la Comunitat Valenciana, a més de la Magdalena a Castelló, invocant la potestat d’adoptar les mesures previstes en la citada Llei quan així ho exigisquen raons sanitàries d’urgència o necessitat. Aquesta mesura, de naturalesa preventiva, s’adopta, en aplicació de l’article 26 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat, en entendre que existeix, o raonablement pot existir, un risc imminent i extraordinari per a la salut.

L’article 5.4 de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de Salut de la Comunitat Valenciana, disposa que la Generalitat té competències per a l’adopció de mesures d’intervenció sobre aquelles activitats que puguen afectar la salut pública. En concret, l’article 86.2.b) d’aquesta norma preveu la suspensió de l’exercici d’activitats. Pel que ací concerneix, les competències de l’Ajuntament de Xàtiva en matèria de protecció de la salubritat pública es troben circumscrites al marc establit en l’article 6 de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de Salut de la Comunitat Valenciana i, en tot cas, són tributàries de les mesures que dicte la Generalitat Valenciana, en tant autoritat sanitària competent.

Amb aquest marc normatiu i fàctic, l’alcalde desitja enviar un missatge de tranquil·litat a la població, respectuós amb els principis de necessitat i proporcionalitat que arreplega l’article 83.4 de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de Salut de la Comunitat Valenciana, però també amb les accions d’intervenció en matèria de salut pública adoptades per l’autoritat sanitària per a la protecció de l’interès general, mitjançant la contenció i el retard de l’epidèmia de COVID-19. Per això, es fa necessari subratllar que, al present moment, no s’han registrat casos de coronavirus en el municipi de Xàtiva, sent la situació sanitària de la Ciutat i els seus nuclis disseminats bona. De la mateixa manera, s’ha de posar en relleu que l’Ajuntament està en permanent contacte amb les autoritats sanitàries i amb els seus propis ressorts preparats i a la disposició de fer front a possibles contingències.
En virtut de tot quant antecedeix i en exercici de l’atribucions que confereix a aquesta Alcaldia l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,

                                                           ES FA SABER:

PRIMER.- De conformitat amb el que es disposa per Decret 4/2020, de 10 de març, del president de la Generalitat, queda suspès el programa d’actes fallers. En conseqüència, les falles a Xàtiva queden ajornades fins a nova ordre, en funció de les indicacions que dicten en cada moment les autoritats sanitàries.

SEGON.– Tenint en compte que ha de privar la salvaguarda de la salut de la ciutadania, i amb la finalitat de prevenir possibles contagis, és recomana a la població que evite les concentracions de públic, tant a l’exterior com a recintes
tancats.

TERCER.– Donada la circumstància de la suspensió del programa d’actes fallers, no s’ha decretat horari especial de tancament per als casals fallers. Per tant, els horaris dels casals fallers queden sotmesos a la regulació en vigor, en funció de la seua classificació i horaris de prolongació de tancament ordinari durant la resta de l’any.

QUART.– És recomana als centres educatius de la ciutat que eviten la celebració de jornades de portes obertes, així com les festes de cremà de falles als recintes escolars. En cas de no poder-ho evitar, és prega de manera encarida que els actes és duguen a terme a porta tancada.

CINQUÈ.– Es comunica a la població que l’Ajuntament de Xàtiva ha constituït un Comitè de Seguiment, integrat per les autoritats municipals i sanitàries, així com pels tècnics concernits en la matèria, a fi de gestionar aquesta situació especial i prendre les decisions oportunes conforme a les instruccions i a les indicacions que vagen dictant les autoritats sanitàries competents.
EL QUE ES FA PÚBLIC, PER A GENERAL CONEIXEMENT.

No hay comentarios

Dejar respuesta