L’Ajuntament de Xàtiva publica la llista provisional de la concessió de beques al transport

S’han presentat 157 sol·licituds, de les quals 9 han estat rebutjades, i el termini per presentar al·legacions i justificar la subvenció finalitza el 15 de juliol

L’Ajuntament de Xàtiva ha fet pública la llista provisional de la concessió de beques de transport a alumnes residents a Xàtiva que cursen estudis universitarias de grau, formació professional de grau superior o música/dansa de grau superior fora de la ciutat durant el curs 2019/2020.

En total s’han presentat 157 sol·licituds de les quals no s’han admès a tràmit 9 d’elles per incomplir alguna de les bases d’admissió. La Comissió Tècnica ha aprovat aquest llistat provisional establint una puntuació i un import assignat, que passarà a ser definitiu sempre que es justifique que les despeses motiu de la subvenció són iguals o superiors a l’import de la subvenció o subvencions obtingudes d’altres administracions. Les ajudes van des dels 38 fins als 400 euros.

Es dona un termini de 15 dies naturals a comptar des del següent a la publicació al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament per tal de presentar al·legacions (sent aquest dia el 15 de juliol), així com per a presentar els justificants de les despeses motiu de la subvenció a través del tràmit «Aportació de documents» a la seu electrònica de l’Ajuntament de Xàtiva.


En Castellà:

El Ayuntamiento de Xàtiva publica la lista provisional de la concesión de becas para el transporte

Se han presentado 157 solicitudes, de las cuales 9 han sido rechazadas, y el plazo para presentar alegaciones y justificar la subvención finaliza el 15 de julio

El Ayuntamiento de Xàtiva ha hecho pública la lista provisional de la concesión de becas de transporte a alumnos residentes en Xàtiva que cursan estudios universitarios de grado, formación profesional de grado superior o música/danza de grado superior fuera de la ciudad durante el curso 2019/2020.

En total se han presentado 157 solicitudes de las cuales no se han admitido a trámite 9 de ellas por incumplir alguna de las bases de admisión. La Comisión Técnica ha aprobado este listado provisional estableciendo una puntuación y un importe asignado, que pasará a ser definitivo siempre que se justifique que los gastos motivo de la subvención son iguales o superiores al importe de la subvención o subvenciones obtenidas de otras administraciones. Las ayudas van desde los 38 hasta los 400 euros.

Se da un plazo de 15 días naturales a contar desde el siguiente a la publicación en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento para presentar alegaciones (siendo este día el 15 de julio), así como para presentar los justificantes de los gastos motivo de la subvención a través del trámite «Aportación de documentos» a la sede electrónica del Ayuntamiento de Xàtiva.

No hay comentarios

Dejar respuesta

4 + 16 =