L’Ajuntament de Xàtiva invertirà un milió d’euros en ajudes directes per als autònoms, comerços i pimes

Les ajudes aniran dels 500 als 1.181 euros i les sol·licituds es podran fer des del 19 de juny fins al 17 de juliol a través de la seu electrònica municipal

L’Ajuntament de Xàtiva ha fet públiques les bases reguladores per tal d’acollir-se a les ajudes municipals directes a l’activitat comercial afectada pel cessament d’activitat derivat de la crisi sanitària de la Covid-19, en les que va a invertir un milió d’euros.

Podran sol·licitar l’ajuda els autònoms o empreses amb 10 o menys treballadors, amb domicili fiscal a Xàtiva, que hagen iniciat l’activitat abans del 14 de març de 2020 i amb un negoci anual o balanç no superior a 2 milions d’euros, els quals hagen cessat la seua activitat durant l’Estat d’Alarma i aquesta no haja estat compensada mitjançant un increment de la facturació de comerç per internet o a distància. L’ajuda tindrà una quantitat mínima de 500 i màxima de 1.000 euros per a la cobertura de despeses corrents i de lloguer, a més d’abonar el 50% del cost del rebut per la taxa de recollida de fem de l’exercici 2019, pel que el total podria ascendir a 1.181 euros.

«Aquest és el Programa d’ajudes més important en quantia que ha tret l’Ajuntament de Xàtiva amb recursos propis en els últims anys», ha destacat l’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà, qui ha incidit en que «es tracta d’un gran esforç econòmic per tal d’arribar a aquesta xifra, perquè entenem que la reactivació de l’economia local és la prioritat i hem de donar el màxim suport a aquells que han hagut de tancar els seus negocis per culpa de la Covid-19».

L’edicte ha estat publicat aquest dijous al Butlletí Oficial de la Província de València, pel que aquestes ajudes es podran sol·licitar a partir de demà divendres 19 de juny fins al proper 17 de juliol. Aquesta sol·licitud es podrà fer mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament de Xàtiva (www.xativa.sedelectronica.es). S’haurà d’aportar la identitat de la persona física o jurídica, el document de vida laboral (en cas de ser autònom), la relació nominal dels treballadors, el volum de negoci, els certificats corresponents i el model de domiciliació.
El pagament de les ajudes s’efectuarà una vegada justificat el compliment dels requisits amb la documentació presentada juntament amb la sol·licitud mitjançant transferència bancària. L’import de l’ajuda es lliurarà d’una sola vegada després de que es dicte la resolució. Per a més informació es pot telefonar al 96 228 98 55 o entrar al web www.reactivemxativa.com.


En Castellà:

El Ayuntamiento de Xàtiva invertirá un millón de euros en ayudas directas para autónomos, comercios y pymes

Las ayudas irán de los 500 a los 1.181 euros y las solicitudes se podrán hacer desde el 19 de junio hasta el 17 de julio a través de la sede electrónica municipal

El Ayuntamiento de Xàtiva ha hecho públicas las bases reguladoras para acogerse a las ayudas municipales directas a la actividad comercial afectada por el cese de actividad derivado de la crisis sanitaria de la Covid-19, en las que va a invertir un millón de euros.
Podrán solicitar la ayuda los autónomos o empresas con 10 o menos trabajadores, con domicilio fiscal en Xàtiva, que hayan iniciado la actividad antes del 14 de marzo de 2020 y con un negocio anual o balance no superior a 2 millones de euros, los cuales hayan cesado su actividad durante el Estado de Alarma y ésta no haya sido compensada mediante un incremento de la facturación de comercio por internet o a distancia. La ayuda tendrá una cantidad mínima de 500 y máxima de 1.000 euros para la cobertura de gastos corrientes y de alquiler, además de abonar el 50% del coste del recibo por la tasa de recogida de basura del ejercicio 2019, por lo que el total podría ascender a 1.181 euros.

«Este es el Programa de ayudas más importante en cuantía que ha sacado el Ayuntamiento de Xàtiva con recursos propios en los últimos años», ha destacado el alcalde de Xàtiva Roger Cerdà, quien ha incidido en que «se trata de un gran esfuerzo económico para llegar a esta cifra, porque entendemos que la reactivación de la economía local es la prioridad y tenemos que dar el máximo apoyo a aquellos que han tenido que cerrar sus negocios por culpa de la Covid-19».

El edicto ha sido publicado este jueves en el Boletín Oficial de la Provincia de València, por lo que estas ayudas se podrán solicitar a partir de mañana viernes 19 de junio hasta el próximo 17 de julio. Esta solicitud se podrá hacer mediante la sede electrónica del Ayuntamiento de Xàtiva (www.xativa.sedelectronica.es). Se tendrá que aportar la identidad de la persona física o jurídica, el documento de vida laboral (en caso de ser autónomo), la relación nominal de los trabajadores, el volumen de negocio, los certificados correspondientes y el modelo de domiciliación.

El pago de las ayudas se efectuará una vez justificado el cumplimiento de los requisitos con la documentación presentada junto con la solicitud mediante transferencia bancaria. El importe de la ayuda se librará de una sola vez después de que se dicte la resolución. Para mayor información se puede telefonear al 96 228 98 55 o entrar al web www.reactivemxativa.com.

No hay comentarios

Dejar respuesta