La UPCCA porta a terme 2 programes de prevenció d’addiccions als centres educatius de Xàtiva

La informació, l’educació i la prevenció són les primeres eines amb què contem per fer front als problemes de drogodependències

La UPCCA (Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives) de Xàtiva ha posat en funcionament dos programes de prevenció de drogodependències i altres addiccions als centres educatius de la ciutat. Aquests programes, Cineclub i Unplugged, part dels objectius establerts al Pla Municipal de Drogodependències de Xàtiva 2017-2020, van començar a executar-se al mes d’octubre i finalitzaran en acabar el curs, amb la idea que continuen portant-se a terme anualment a partir d’aquest curs escolar.

Cineclub, com el seu nom indica, parteix del visionat d’una pel·lícula seleccionada relacionada amb la temàtica a tractar, que es treballarà amb l’ajuda de guies didàctiques i quaderns de treball per, en acabar, obrir un espai de debat entre l’alumnat. L’observació de diverses realitats a través del cinema representa un excel·lent recurs pedagògic per la seua capacitat de transmetre grans aprenentatges i reflexions, i contribuir a obrir-nos a noves i diferents formes de pensar, sentir i viure la realitat. Aquest programa, tot i que està dissenyat i coordinat per la UPCCA, serà desenvolupat pels tutors de cada grup que disposaran durant dos mesos del material facilitat per la UPCCA i hauran de destinar 3 sessions de tutoria per portar-lo a terme.
Cineclub està adreçat a l’alumnat de 5é i 6é de primaria i de tots els cursos d’ESO, i hi participen l’IES Lluís Simarro, l’IES Josep Ribera i tots els centres de primària de Xàtiva.

Unplugged és programa nou, impulsat des de la Conselleria de Sanitat i Salut Pública, que té una durada de 10 sessions que s’han de portar a terme al llarg del curs escolar i que treballa, de manera grupal, diversos aspectes com les habilitats socials, la resolució de conflictes, la informació i els mites de les distintes drogues, i com aquestes afecten al seu progrés acadèmic, atès l’alt percentatge d’alumnes que abandonen els estudis per motius relacionats amb el consum.

Aquest programa, executat pel psicòleg de la UPCCA, s’està portant a terme al CIPFP La Costera amb l’alumnat del Programa de Formació de Qualificació Bàsica (PFQB) i dels cursos de Formació Bàsica de Comerç i Electricitat.

Des de la UPCCA s’han mostrat agraïts amb tots els centre educatius per la col·laboració i implicació dels departaments d’orientació escolar, que han rebut obertament aquestes propostes educatives i preventives; i assenyalen que és important i imprescindible que tots els agents implicats en l’educació dels nostres joves se sumen per promoure estils de vida saludables i una cultura de rebuig cap a les addiccions i les conseqüències que se’n deriven.


En Castellà:

La UPCCA lleva a cabo 2 programas de prevención de adicciones en los centros educativos de Xàtiva

La UPCCA (Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas) de Xàtiva ha puesto en funcionamiento dos programas de prevención de drogodependencias y otras adicciones en los centros educativos de la ciudad. Estos programas, Cineclub y Unplugged, parte de los objetivos establecidos en el Plan Municipal de Drogodependencias de Xàtiva 2017-2020, comenzaron a ejecutarse en el mes de octubre y finalizarán al terminar el curso, con la idea de que continúen llevándose a cabo anualmente a partir de este curso escolar.

Cineclub, como su nombre indica, parte del visionado de una película seleccionada relacionada con la temática a tratar, que se trabajará con la ayuda de guías didácticas y cuadernos de trabajo para, al terminar, abrir un espacio de debate entre del alumnado. La observación de diversas realidades a través del cine representa un excelente recurso pedagógico por su capacidad de transmitir grandes aprendizajes y reflexiones, y contribuir a abrirnos a nuevas y diferentes formas de pensar, sentir y vivir la realidad. Este programa, aunque está diseñado y coordinado por la UPCCA, será desarrollado por los tutores de cada grupo, que dispondrán durante dos meses del material facilitado por la UPCCA y deberán destinar 3 sesiones de tutoría para llevarlo a cabo.

Cineclub está dirigido al alumnado de 5º y 6º de primaria y de todos los cursos de ESO; y participan el IES Lluís Simarro, el IES Josep Ribera y todos los centros de primaria de Xàtiva.

Unplugged es programa novedoso, impulsado desde la Consejería de Sanidad y Salud Pública, que tiene una duración de 10 sesiones que se llevarán a cabo a lo largo del curso escolar y que trabaja, de manera grupal, diversos aspectos como las habilidades sociales, la resolución de conflictos, la información y los mitos de las distintas drogas, y de cómo éstas afectan a su progreso académico, dado el alto porcentaje de alumnos que abandonan los estudios por motivos relacionados con el consumo.

Este programa, ejecutado por el psicólogo de la UPCCA, se está llevando a cabo en el CIPFP La Costera con el alumnado del Programa de Formación de Calificación Básica (PFQB) y de los cursos de Formación Básica de Comercio y Electricidad.

Desde la UPCCA se han mostrado agradecidos a todos los centros educativos por la colaboración e implicación de los departamentos de orientación escolar, que han recibido abiertamente estas propuestas educativas y preventivas; y señalan que es importante e imprescindible que todos los agentes implicados en la educación de nuestros jóvenes se sumen para promover estilos de vida saludables y una cultura de rechazo hacia las adicciones y las consecuencias que se derivan.

No hay comentarios

Dejar respuesta

16 − 6 =