La Mancomunitat organitza una bateria de ponències al voltant de l’Estatut d’Autonomia

• Seran un total de 3 encontres on la data més pròxima serà a la capital de la Costera el dijous 26 de setembre a les 18 h. A continuació, el 16 i 17 d’octubre serà el torn dels municipis de El Genovés i Vallada , respectivament.

• Aquest tipus de jornades, de caràcter obert i gratuïtes, estan subvencionades per la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.

Amb el títol “Dret Foral Valencià: reivindicació històrica d’una necessitat actual” s’inicia el proper 26 de setembre, a la seu de la Mancomunitat, una conferència col·loqui organitzada per aquesta entitat amb la col·laboració de l’Associació de Juristes Valencians.

El propòsit d’aquests encontres és la difusió de l’Estatut d’Autonomia i la seua recuperació i divulgació del dret foral civil valencià, donada la problemàtica existent en l’actualitat de la fràgil situació en la qual es troba, per tal que siga coneguda per la societat civil.

Per a dur a terme tals actuacions s’ha reunit un grup de destacats acadèmics i professionals experts en la matèria. En el cas de Xàtiva, la conferència comptarà amb D. José Bonet Navarro, catedràtic de Dret Processal de la Universitat de València i José Ramon Chirivella, president de l’Associació de Juristes Valencians.

Posteriorment el municipi de El Genovés acollirà el 16 d’octubre, les ponències de D. Juan Añon, i D. José Morgan García, tots dos advocats.

Finalment, Vallada també es suma a aquestes jornades el dijous 17 d’octubre. En aquesta ocasió es comptarà amb els ponents D. Federico Arnau, professor de Dret Civil de la Universitat Jaume I de Castelló, i novament amb el president de l’Associació de Juristes Valencians.

Cal fer esment específic en l’essència d’aquest col·lectiu, que va nàixer el 25 d’abril de 2013 amb la finalitat de contribuir, des d’una perspectiva jurídica, a la defensa dels interessos i aspiracions de la societat valenciana. Un col·lectiu que pretén ser un fòrum d’encontre per a tota classe de professionals del dret per tot el territori valencià.


En Castellà;

La Mancomunidad organiza una batería de ponencias alrededor del Estatuto de Autonomía

• Serán un total de 3 encuentros donde la fecha más próxima estará en la capital de la Costa el jueves 26 de septiembre a las 18 h. A continuación, el 16 y 17 de octubre será el turno de los municipios de Genovés y Vallada, respectivamente.

• Este tipo de jornadas, de carácter abierto y gratuitas, están subvencionadas por la Consellería de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación.

Con el título “Derecho Foral Valenciano: reivindicación histórica de una necesidad actual” se inicia el próximo 26 de septiembre, en la sede de la Mancomunidad, una conferencia coloquio organizada por esta entidad en colaboración con la Asociación de Juristas Valencianos.

El propósito de estos encuentros es la difusión del Estatuto de Autonomía y su recuperación y divulgación del derecho foral civil valenciano, dada la problemática actualidad existente de la frágil situación en la cual se encuentra, con el fin de que sea conocida por la sociedad civil.

Para llevar a cabo tales actuaciones se ha reunido un grupo de destacados académicos y profesionales expertos en la materia. En el caso de Xàtiva, la conferencia contará con D. José Bonet Navarro, catedrático de Derecho Procesal de la Universitat de València y José Ramon Chirivella, presidente de la Asociación de Juristas Valencianos.

Posteriormente el municipio de Genovés acogerá el 16 de octubre, las ponencias de D. Juan Añon, y D. José Morgan García, ambos abogados.

Finalmente, Vallada también se suma a estas jornadas el jueves 17 de octubre. En esta ocasión se contará con los ponentes D. Federico Arnau, profesor de Derecho Civil de la Universitat Jaume I de Castelló, y nuevamente con el presidente de la Asociación de Juristas Valencianos.

Hay que hacer mención específica en la esencia de este colectivo, que nació el 25 de abril de 2013 con el fin de contribuir, desde una perspectiva jurídica, en la defensa de los intereses y aspiraciones de la sociedad valenciana. Un colectivo que pretende ser un foro de encuentro para todo tipo de profesionales del derecho en todo el territorio valenciano.

No hay comentarios

Dejar respuesta