La Junta de Govern estudiarà la concessió de la gestió de l’hotel i el restaurant Murta

L’edifici es troba tancat des de juny de 2018, i el següent pas és el tràmit d’informació pública durant el termini d’un mes

 La Junta de Govern Local de Xàtiva ha aprovat aquest dilluns l’estudi de viabilitat econòmic-financer, així com el plec de prescripcions tècniques, que justifica i defineix les característiques essencials de la concessió de serveis per a l’explotació de l’hotel i del restaurant Murta.

L’edifici roman tancat des del mes de juny de 2018, quan es va aprovar la resolució del contracta d’explotació amb l’anterior concessionari, pel que era necessari l’inici d’un nou procediment de licitació per tal de cobrir la demanda de serveis turístics d’allotjament i hostaleria a la ciutat.

En aquest estudi de viabilitat es desenvolupen els aspectes més importants que configuren la gestió de l’hotel Murta, incloent el restaurant, i exposant les seues característiques per tal de realitzar una valoració i justificació de la viabilitat econòmic-financera del servei a prestar.

Segons les conclusions de l’estudi, «una vegada portat a terme l’anàlisi econòmic-financer de l’activitat d’hotel i cafeteria-restaurant, es pot concloure que ambdues activitats són viables per separat, amollant un canon mensual associat a un benefici empresarial del 6%, de 920,5 euros per a l’Hotel i de 249,38 euros en el cas de la cafeteria-restaurant, el que suposa un total de canon mensual de 1.169,88 euros per a l’activitat conjunta d’Hotel i cafeteria».

El següent pas serà sotmetre aquest estudi de viabilitat econòmic-financer a informació pública, mitjançant anunci en el tauler d’edictes de l’Ajuntament de Xàtiva i en el Butlletí Oficial de la Província de València, durant el termini d’un mes. D’aquesta manera, estarà a disposició dels interessats en la seu electrònica municipal: www.xativa.es.

En cas de no presentar al·legacions en el termini establert, una vegada finalitzada l’exposició pública, s’entendrà aquest estudi econòmic-financer com a aprovat de forma definitiva.


En Castellà:

La Junta de Gobierno aprueba el estudio de viabilidad para la concesión de la gestión del hotel y el restaurante Murta

El edificio se encuentra cerrado desde junio de 2018, y el siguiente paso es el trámite de información pública durante el plazo de un mes

La Junta de Gobierno Local de Xàtiva ha aprobado este lunes el estudio de viabilidad económico-financiero, así como el pliego de prescripciones técnicas, que justifica y define las características esenciales de la concesión de servicios para la explotación del hotel y del restaurando Murta.


El edificio permanece cerrado desde el mes de junio de 2018, cuando se aprobó la resolución del contrato de explotación con el anterior concesionario, por lo que era necesario el inicio de un nuevo procedimiento de licitación para cubrir la demanda de servicios turísticos de alojamiento y hostelería en la ciudad.


En este estudio de viabilidad se desarrollan los aspectos más importantes que configuran la gestión del hotel Murta, incluyendo el restaurante, y exponiendo sus características para realizar una valoración y justificación de la viabilidad económico-financiera del servicio a prestar.

Según las conclusiones del estudio, «una vez llevado a cabo el análisis económico-financiero de la actividad de hotel y cafetería-restaurante, se puede concluir que ambas actividades son viables por separado, arrojando un canon mensual asociado a un beneficio empresarial del 6%, de 920,5 euros para el Hotel y de 249,38 euros en el caso de la cafetería-restaurante, lo que supone un total de canon mensual de 1.169,88 euros para la actividad conjunta de Hotel y cafetería».
El siguiente paso será someter este estudio de viabilidad económico-financiero a información pública, mediante anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Xàtiva y en el Boletín Oficial de la Provincia de València, durante el plazo de un mes. De este modo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica municipal: www.xativa.es.
En caso de no presentar alegaciones en el plazo establecido, una vez finalizada la exposición pública, se entenderá este estudio económico-financiero como aprobado de forma definitiva.

No hay comentarios

Dejar respuesta

cuatro × cuatro =