La Generalitat subvenciona la promoció de programes vinculats amb menors a Xàtiva

El Programa Menors, el programa Ganbaru i la Saleta són les accions de polítiques locals d’infància reconegudes amb aquesta ajuda

L’Ajuntament de Xàtiva ha rebut una subvenció de 2.678.91 euros per part de la Direcció General d’Infància i Adolescència per a programes de promoció dels drets de la infància i de la participació infantil durant aquest exercici 2020.
Amb aquesta ajuda, Xàtiva finançarà el Programa «Menors», que naix amb la finalitat d’intervindre amb la població infantil i adolescent que es troba en situació o risc d’exclusió social a la ciutat. Segons dades recollides pel departament de Benestar Social, al voltant de 150 famílies amb menors d’edat es troben actualment en risc d’exclusió, sent el 9% de la població xativina menor d’edat (al voltant de 5.800).

Segons indiquen des del departament, aquest programa es justifica des d’un punt de vista educatiu, preventiu i de desenvolupament d’habilitats socials i de relació, ja que asseguren que els estudis científics demostren que arran d’aquesta carència s’originen factors de risc social que increment aquest grau d’exclusió, comportant fracàs escolar, baixa tolerància a la frustració, consum primerenc de substàncies tòxiques i problemes amb la justícia.

L’objectiu principal de les polítiques locals d’infància a Xàtiva és promoure el compliment dels drets, deures i responsabilitats de la infància, donant suport a les famílies amb filles i fills, facilitant la conciliació i donant suport a les llars amb baixos recursos econòmics facilitant serveis de qualitat i fomentant la participació dels xiquets i xiquetes a les polítiques municipals.

Altres programes

La subvenció també va dirigida a altres accions en matèria de menors, com són el programa Ganbaru i la Saleta.

El programa Ganbaru facilita una atenció personalitzada a la població infantil i juvenil de Xàtiva en situació de risc d’exclusió social en el seu procés maduratiu i d’integració a la societat, promovent un espai on possibilitar el desenvolupament de les relacions interpersonals constructives, sanes i facilitadores de l’intercanvi d’experiències i aprenentatges, fomentant la integració i la participació de la població infantil.

La Saleta, en canvi, és un espai físic segur i amb intimitat per als xiquets, xiquetes i adolescents que acudeixen amb els familiars al departament de Benestar Social a realitzar diferents tràmits. Es pretén propiciar el seu desenvolupament emocional amb activitats d’entreteniment, facilitant la creació d’un ambient propici diferenciat al de les interaccions entre els professionals i les persones usuàries.


En Castellà:

La Generalitat subvenciona la promoción de programas vinculados a menores en Xàtiva

El Programa Menores, el programa Ganbaru y la Saleta son las acciones de políticas locales de infancia reconocidas con esta ayuda

El Ayuntamiento de Xàtiva ha recibido una subvención de 2.678.91 euros por parte de la Dirección General de Infancia y Adolescencia para programas de promoción de los derechos de la infancia y de la participación infantil durante este ejercicio 2020.

Con esta ayuda, Xàtiva financiará el Programa «Menores», que nace con el fin de intervenir con la población infantil y adolescente que se encuentra en situación o riesgo de exclusión social en la ciudad. Según datos recogidos por el departamento de Bienestar Social, alrededor de 150 familias con menores de edad se encuentran actualmente en riesgo de exclusión, siendo el 9% de la población setabense menor de edad (alrededor de 5.800).
Según indican desde el departamento, este programa se justifica desde un punto de vista educativo, preventivo y de desarrollo de habilidades sociales y de relación, puesto que aseguran que los estudios científicos demuestran que a raíz de esta carencia se originan factores de riesgo social que incrementan este grado de exclusión, comportando fracaso escolar, baja tolerancia a la frustración, consumo temprano de sustancias tóxicas y problemas con la justicia.

El objetivo principal de las políticas locales de infancia en Xàtiva es promover el cumplimiento de los derechos, deberes y responsabilidades de la infancia, apoyando a las familias con hijas e hijos, facilitando la conciliación y apoyando a los hogares con bajos recursos económicos facilitando servicios de calidad y fomentando la participación de los niños y niñas a las políticas municipales.

Otros programas
La subvención también va dirigida a otras acciones en materia de menores, como son el programa Ganbaru y la Saleta.
El programa Ganbaru facilita una atención personalizada en la población infantil y juvenil de Xàtiva en situación de riesgo de exclusión social en su proceso madurativo y de integración a la sociedad, promoviendo un espacio donde posibilitar el desarrollo de las relaciones interpersonales constructivas, sanas y facilitadoras del intercambio de experiencias y aprendizajes, fomentando la integración y la participación de la población infantil.
La Saleta, en cambio, es un espacio físico seguro y con intimidad para los niños, niñas y adolescentes que acuden con los familiares al departamento de Bienestar Social a realizar diferentes trámites. Se pretende propiciar su desarrollo emocional con actividades de entretenimiento, facilitando la creación de un ambiente propicio diferenciado al de las interacciones entre los profesionales y las personas usuarias.

No hay comentarios

Dejar respuesta