La Generalitat aprova l’Informe Ambiental de Protecció del Centre Històric de Xàtiva

La consecució d’aquest Pla permetrà agilitzar les gestions al Casc Antic de la ciutat

La Generalitat Valenciana ha emès recentment un Informe Ambiental i Territorial Estratègic favorable respecte al Pla Especial de Protecció del Centre Històric de Xàtiva, tràmit necessari per continuar de cara a la seua aprovació definitiva.
Aquest Pla marca les pautes en les que es pot intervindre al Casc Antic i permet que les obres es puguen aprovar directament per part de l’Ajuntament de Xàtiva, sense haver de passar per Patrimoni sempre i quan es complisquen les especificacions descrites al Pla, el que atorga una agilització de les accions a aquesta zona permetent l’autogestió.

Aquest Pla serà un pas complementari a altres projectes com el Programa de Regeneració i Renovació Urbana (ARRU), que ha permès intervenir en un centenar d’immobles del Casc Antic, i amb més de 50 rehabilitacions ja concloses. L’Ajuntament va concedir el passat any 2018 altres 7 subvencions mitjançant fons propis, per tal de cobrir aquelles sol·licituds que no havien pogut entrar en les ajudes per part de Conselleria.

A més a més, en el que portem de 2019, l’Ajuntament de Xàtiva ha realitzat més de 30 requeriments a propietaris d’immobles del Casc Antic, dels quals ja s’ha executat una tercera part.

Pel que fa als serveis municipals en aquesta zona de la ciutat, el regidor d’Urbanisme de Xàtiva Ignacio Reig ha recordat que en els darrers anys s’ha millorat la il·luminació en vora 600 punts de llum i s’han realitzat intervencions d’aigua potable i habilitació de pàrquings al carrer Caldereria i el carrer Sant Domènec. Altres actuacions realitzades al Casc Antic han estat la conversió en zona de vianants de la Plaça del Mercat, les millores en edificis municipals com ara l’Escola de formació per a Adults Francesc Bosch i Morata, Sant Agustí, el Taquígraf Martí o el Museu de l’Almodí; la reparació de cobertes a la Casa de la Joventut o forta inversió als edificis municipals del carrer Engai, que pràcticament es trobaven en runes i s’han recuperat per a ús públic.

A més a més, s’han realitzat millores en l’entorn de Sant Josep i Sant Feliu a través dels tallers per a gent jove del Programa Itineraris, amb la neteja i la recomposició d’una zona que estava pràcticament perduda i que s’ha endreçat molt en els darrers dos anys, i d’altra banda s’han efectuat millores en la seguretat de la zona del Bellveret amb la col·locació de baranes. A més a més, s’han produït intervencions a altres indrets del cas Antic com el carrer Ànimes o el carrer Sants, a petició dels veïns, així com a les Fonts del carrer Roca i de la Font del Lleó.

«En aquesta legislatura hem de continuar treballant en la línia de millorar l’entorn del casc antic de Xàtiva. Hem aconseguit frenar el seu deteriorament, però és necessari seguir treballant en aquest espai tan emblemàtic de la nostra ciutat», ha explicat el regidor d’Urbanisme Ignacio Reig.


En Castellà:

La Generalitat aprueba el Informe Ambiental del Plan Especial de Protección del Centro Histórico de Xàtiva

Casco-Antiguo-xativa

La consecución de este Plan permitirá agilizar las gestiones en el Casco Antiguo de la ciudad

La Generalitat Valenciana ha emitido recientemente un Informe Ambiental y Territorial Estratégico favorable respecto al Plan Especial de Protección del Centro Histórico de Xàtiva, trámite necesario para continuar de cara a su aprobación definitiva.
Este Plan marca las pautas en las que se puede intervenir en el Casco Antiguo y permite que las obras se puedan aprobar directamente por parte del Ayuntamiento de Xàtiva, sin tener que pasar por Patrimonio siempre y cuando se cumplan las especificaciones descritas en el Plan, el que otorga una agilización de las acciones a esta zona permitiendo la autogestión.

Este Plan será un paso complementario a otros proyectos como el Programa de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU), que ha permitido intervenir en un centenar de inmuebles del Casco Antiguo, y con más de 50 rehabilitaciones ya concluidas. El Ayuntamiento concedió el pasado año 2018 otras 7 subvenciones mediante fondos propios, para cubrir aquellas solicitudes que no habían podido entrar en las ayudas por parte de Consellería.

Además, en lo que llevamos de 2019, el Ayuntamiento de Xàtiva ha realizado más de 30 requerimientos a propietarios de inmuebles del Casco Antiguo, de los cuales ya se ha ejecutado una tercera parte.

En cuanto a los servicios municipales en esta zona de la ciudad, el concejal de Urbanismo de Xàtiva Ignacio Reig ha recordado que en los últimos años se ha mejorado la iluminación en cerca de 600 puntos de luz y se han realizado intervenciones de agua potable y habilitación de parkings en la calle Calderería y la calle Sant Domènec. Otras actuaciones realizadas en el Casco Antiguo han sido la peatonalización de la Plaza del Mercat, las mejoras en edificios municipales como por ejemplo la Escuela de formación para Adultos Francesc Bosch i Morata, Sant Agustí, el Taquígrafo Martí o el Museo de l’Almodí; la reparación de cubiertas en la Casa de la Juventud o la fuerte inversión en los edificios municipales de la calle Engai, que prácticamente se encontraban en ruinas y se han recuperado para uso público.

Además, se han realizado mejoras en el entorno de Sant Josep y Sant Feliu a través de los talleres para gente joven del Programa Itineraris, con la limpieza y la recomposición de una zona que estaba prácticamente perdida y que se ha arreglado mucho en los últimos dos años, y por otro lado se han efectuado mejoras en la seguridad de la zona del Bellveret con la colocación de barandillas. Además, se han producido intervenciones en otros lugares del caso Antiguo como la calle Ànimes o la calle Sants, a petición de los vecinos, así como en las fuentes de la calle Roca y de la Font del Lleó.

«En esta legislatura tenemos que continuar trabajando en la línea de mejorar la en torno al casco antiguo de Xàtiva. Hemos conseguido frenar su deterioro, pero es necesario seguir trabajando en este espacio tan emblemático de nuestra ciudad», ha explicado el regidor de Urbanismo Ignacio Reig.

No hay comentarios

Dejar respuesta

quince + 15 =