La Generalitat accepta la cessió de part de Santa Clara per a la construcció d’una nova seu judicial

La Generalitat ha acceptat la cessió gratuïta, mitjançant mutació demanial, realitzada per l’Ajuntament de Xàtiva, de part de l’antic Reial Monestir de Santa Clara, per a destinar-ho a la construcció d’una nova seu judicial en la localitat.

En concret, la cessió de l’immoble situat en l’antic Reial Monestir de Santa Clara, de 1.517 m² de superfície, s’aprova per un període no inferior a 50 anys. Amb aquesta cessió es posa a la disposició de la Generalitat l’immoble lliure de càrregues, gravàmens i al corrent de qualsevol despesa.

El passat 12 de febrer de 2021 el consistori de Xàtiva va acordar la cessió gratuïta a la Generalitat d’un immoble situat en l’antic Reial Monestir de Santa Clara d’aquesta localitat, per a destinar-ho a nova seu judicial. A proposta de la Sotssecretaria de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública el passat 23 de juny de 2021 es van iniciar els tràmits legals oportuns per a l’acceptació de la cessió.

L’immoble acceptat s’incorporarà a l’Inventari General de Béns i Drets de la Generalitat en concepte de bé de domini públic destinat al servei públic d’administració de justícia i adscrit a la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública.

La Generalitat mantindrà la titularitat del bé mentre continue afectat a l’ús o servei públic que va motivar la mutació i, per tant, conserva el seu caràcter demanial. En cas de no destinar-se a l’ús o servei públic o deixara de destinar-se posteriorment, revertirà a l’administració transmitent, i s’integrarà en el seu patrimoni amb totes les seues pertinences i accessions.

No hay comentarios

Dejar respuesta

16 + dos =