La Font de la Figuera donarà suport econòmic a comerços i professionals de la localitat

L’Ajuntament de la Font de la Figuera, en la línia d’emprendre accions que promoguen el desenvolupament econòmic, la competitivitat i l’emprenedoria, presenta ‘Reforcem l’economia local’, un ambiciós projecte amb el qual es pretén donar suport al teixit local existent i al de nova creació.

Amb una quantia total de 12.000 € en ajudes, l’Ajuntament proporcionarà suport a professionals i al comerç amb l’objectiu d’incrementar la seua competitivitat i promoure la seua estabilitat.

Al programa ‘Joves Agricultors’ es sumen els de ‘Innovació Tecnològica’, ‘Millora del Comerç’, ‘Reforcem professionals’ i ‘Extraordinària d’Innovació’. Són les quatre branques plantejades per donar suport a professionals, emprenedors i xicotet comerç en aquesta convocatòria de 2018.

‘Millora el Comerç’ està pensada per als projectes de renovació d’instal·lacions i serveis, incloent la realització d’obres o reformes i l’adquisició d’equipament innovador que implique modernització en l’activitat comercial.

Per la seua banda, els professionals també tindran la seua línia d’ajuda baix ‘Reforcem professionals’, amb la qual es reforçarà la sostenibilitat de les i els professionals que exerceixen l’activitat econòmica a la Font de la Figuera, ja siga l’adquisició de material destinat a l’activitat, la formació especialitzada o el lloguer o despeses de manteniment del local escollit per dur a terme l’activitat.

A més, el programa ‘Innovació tecnològica’ també incentivarà la incorporació d’aplicacions informàtiques destinades a la millora de la gestió empresarial, així com el foment de la comercialització de productes a través de pàgines web.

A més, des del Govern Municipal destaquen un ‘Programa Extraordinari d’Innovació’, que premiarà la innovació comercial amb un import màxim de 1.000 euros. Com a requisit fonamental per a les i els autònoms i les empreses comercials destaquen que l’activitat es realitze a la població, perquè, des del Govern Municipal, es pretén incentivar i atraure l’arribada de nou teixit empresarial i xicotet comerç, a més de promoure l’excel·lència dels existents.


En Castellá:

El Ayuntamiento presenta ‘Reforcem l’economia local’, las ayudas al emprendimiento, la modernización y la innovación para comercios y profesionales en la población

El Ayuntamiento de La Font de la Figuera, en la línea de emprender acciones que promuevan el desarrollo económico, la competitividad y el emprendimiento, presenta ‘Reforcem l’economia local’, un ambicioso proyecto con el que se pretende dar apoyo al tejido local existente y al de nueva creación.

Con una cuantía total de 12.000€ en ayudas, el Ayuntamiento proporcionará apoyo a profesionales y al comercio con el objetivo de incrementar su competitividad y promover su estabilidad.

Al programa ‘Joves Agricultors’ se suman los de ‘Innovació Tecnològica’, ‘Millora del Comerç’, ‘Reforcem professionals’ i ‘Extraordinària d’Innovació’. Son las cuatro ramas planteadas para apoyar a profesionales, emprendedores y pequeño comercio en esta convocatoria de 2018

‘Millora el Comerç’ está pensada para los proyectos de renovación de instalaciones y servicios, incluyendo la realización de obras o reformas y la adquisición de equipamiento innovador que implique modernización en la actividad comercial.

Por su parte, los profesionales también tendrán su línea de ayudas bajo ‘Reforcem professionals’, con la que se reforzará la sostenibilidad de las y los profesionales que ejerzan la actividad económica en La Font de la Figuera, ya sea la adquisición de material destinado a la actividad, la formación especializada o el alquiler o gastos de mantenimiento del local escogido para llevar a cabo la actividad.

Además, el programa ‘Innovació tecnològica’ también incentivará la incorporación de aplicaciones informáticas destinadas a la mejora de la gestión empresarial, así como el fomento de la comercialización de productos a través de páginas web.

Además, desde el Govern Municipal destacan un ‘Programa Extraordinari d’Innovació’, que premiará la innovación comercial con un importe máximo de 1.000 euros. Como requisito fundamental para las y los autónomos y las empresas comerciales destacan que la actividad se realice en la población, porque, desde el Govern Municipal, se pretende incentivar y atraer la llegada de nuevo tejido empresarial y pequeño comercio, además de promover la excelencia de los existentes.

No hay comentarios

Dejar respuesta