Ja es poden sol·licitar les ajudes del Pla Renhata per a la reforma i rehabilitació d’habitatges

El pressupost de la GVA és de 3,92 milions d’euros, amb un màxim de 12.000 euros per habitatge, i les sol·licituds es poden presentar fins el proper 31 de maig

La Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, depenent de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica ha convocat les subvencions per a la millora de les condicions de l’interior dels habitatges, en el marc del Pla de Reforma d’interior d’Habitatge (Pla Renhata). La convocatòria va ser publicada el passat 20 d’abril al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, pel que ja es poden sol·licitar fins al 31 de maig.

Les ajudes suposen una inversió total de 3,92 milions d’euros i el seu abonament estarà subjecte a l’execució pressupostària de la Generalitat Valenciana en dues anualitats (920.000 euros 2021 i 3 milions en 2022). Les ajudes poden arribar fins als 12.000 euros i estan destinades a domicilis amb més de 20 anys d’antiguitat.

Podrà ser beneficiària qualsevol persona física que siga propietària, usufructuària o arrendatària d’un habitatge situat a la Comunitat Valenciana. Les obres podran estar finalitzades en el moment de la sol·licitud, però en tot cas s’hauran d’haver acabat com a màxim en els sis mesos posteriors a la publicació de la resolució de concessió de les ajudes al DOGV. Les obres hauran d’haver-se iniciat després del dia 1 de gener de 2020 i s’hauran d’haver finalitzat després del vint-i-dos de juny de 2020.

La presentació i el procediment de tramitació s’haurà de fer amb la col·laboració d’un tècnic col·laborador (la relació es pot consultar al web www.habitatge.gva.es) i es realitzaran mitjançant registre electrònic, havent d’estar signats electrònicament mitjançant una signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut per part de l’administració electrònica de la Comunitat Valenciana i expedit per la Generalitat o qualsevol altre prestador de serveis de certificació amb el qual la Generalitat haja signat un conveni. En la sol·licitud s’indicarà si les obres estan ja acabades o si estan pendents d’inici o de finalització, i hauran d’anar acompanyades de la documentació pertinent que es pot comprovar al document publicat al DOGV.

El termini màxim per a resoldre i publicar la resolució serà de sis mesos a comptar a partir de la publicació de la resolució de la convocatòria. Transcorregut aquest temps sense que s’haja dictat i publicat resolució expressa, les persones sol·licitants podran entendre desestimada la seua sol·licitud per silenci administratiu.

No hay comentarios

Dejar respuesta