Els grups polítics de Xàtiva agraeixen la tasca i el treball dels seus veïns i veïnes

Xàtiva va celebrar aquest dissabte el ple corresponent al mes de març, que per primera vegada en la història es va realitzar per videoconferència degut a l’Estat d’Alarma imposat per la crisi sanitària com a conseqüència de la Covid-19, i que es va poder seguir pel canal oficial de Youtube de l’Ajuntament de Xàtiva.

Tots els grups polítics van començar les seues intervencions amb un agraïment a tots i cadascun dels sectors que treballen a la ciutat durant aquest Estat d’Alarma. “Cal agrair el treball dels sanitaris i de totes aquelles persones que estant treballant per a que la resta puguem passar el millor possible aquesta situació, que és delicada, pel que hem de fer cas del que se’ns diu per part de les autoritats”, va exposar l’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà, qui també va agrair als treballadors del Departament de Modernització haver habilitat la possibilitat de realitzar aquest plenari de forma telemàtica. El portaveu socialista Ignacio Reig, per la seua part, va agrair a la resta de portaveus la seua col·laboració. “Mentre veus que a nivell estatal hi ha algunes pica-baralles, a nivell local tots entenem la situació i la necessitat de prendre mesures que en alguns casos són dures. Esperem que quan tot açò passe puguem arribar a un acord respecte a les actuacions a realitzar per reactivar l’economia local”.

El portaveu de Xàtiva Unida Miquel Lorente va declarar que “volem sumar-nos a la felicitació del propi alcalde a tota la gent que treballa per la ciutat en aquests dies i al departament de Modernització que ha fet possible aquest plenari que pot seguir la ciutadania des de les seues cases”. Per la seua part, la portaveu del Partit Popular Maria José Pla va manifestar que “la paraula participació cobra el màxim sentit hui en dia i des del Partit Popular ens posem a disposició del govern i de la seua màxima autoritat per a treballar entre tots i totes per eixir d’aquesta crisi”.

Aprovació de préstec

El ple municipal va aprovar la contractació d’un préstec d’1.450.000 euros a llarg termini per al finançament de diferents obres del pressupost d’inversions de 2020, amb els vots a favor del PSPV-PSOE, Xàtiva Unida i Ciutadans, i l’abstenció del Partit Popular.

Plenari-marzo-alcaldeL’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà va manifestar que “aquest préstec d’inversions es va determinar en setembre-octubre i possibilita una inversió important a la ciutat. Mig milió d’euros van a parar al pagament de la tercera anualitat de Santa Clara però la següent partida va a una necessitat com és el Consultori Auxiliar de la Seu”. Cerdà també va destacar que “amb independència d’arbitrar solucions i repensar inversions degut a l’Estat d’Alarma, se’ns ha possibilitat la incorporació del romanent de tresoreria que fins al moment no se’ns possibilitava. Quasi 3 milions dels quals podíem incorpora 600.000 euros i que ens serveixen per donar mesures als sectors productius de la ciutat una vegada passe l’estat d’alarma. Hem de mantenir el ritme i al mateix temps començar a treballar en el dia després de l’alçament d’aquesta situació”.

El portaveu socialista Ignacio Reig va expressar per la seua part que “l’aprovació del préstec permetrà finançar altres inversions com ara la dels processos participatius o l’adquisició de solars i aparcaments. És important tindre aquest matalàs econòmic per no patir problemes de liquiditat”. A més a més, Reig va manifestar que “en aquests quinze dies d’Estat d’Alarma no hi ha hagut ingressos i els pagaments estan vora els dos milions d’euros”, i que “no hi ha cap inconvenient en repensar inversions una vegada passe l’Estat d’Alarma, encara que la majoria d’aquests compromisos s’han pres amb anterioritat”.

Per la seua part, el portaveu de Xàtiva Unida Miquel Lorente va justificar el seu vot favorable en la importància d’injectar el màxim de recursos en l’àmbit municipal. “Donades les actuals circumstàncies hem de replantejar les inversions, i fer una fulla de ruta post-crisi Covid-19. “Anem a recolzar aquesta contractació però necessitem reflexionar sobre les actuacions a realitzar, ja que és un escenari diferent al que es donava quan s’aprovà el pressupost 2020, i sobretot no oblidar mai que si s’està incomplint l’objectiu d’estabilitat pressupostària és per les gestions del PP i per les sentències que estem acumulant, especialment de la Ciutat de l’Esport”.

La portaveu del Partit Popular Maria José Pla va exposar que “més del 50% de les inversions que proposa el govern en aquest any pertanyen al Pla Edificant, i la resta corresponen a subvencions i a ajudes que esperem que no seguisquen perdent. Diuen que aquest préstec servirà per fer realitat els projectes que tenen per a la ciutat, els quals esperem veure materialitzats el més prompte possible”, mentre que Juan Giner (Ciutadans) va assegurar que “considerem que l’oferta amb Caixa Ontinyent és la més favorable, pel que recolzem aquesta proposta”.

A més a més, el ple municipal també va aprovar per unanimitat la reversió del Bé Immoble cedit gratuïtament per Aspromivise per raons d’interès general així com la modificació puntual del PGOU relativa a la reordenació d’ajustos a la realitat física d’una zona dotacional i de parcel·la privada en el Sector Meses.


En Castellà:

Los grupos políticos de Xàtiva agradecen el trabajo de sus vecinos y vecinas

polXàtiva celebró este sábado el pleno correspondiente al mes de marzo, que por primera vez en la historia se realizó por videoconferencia debido al Estado de Alarma impuesto por la crisis sanitaria como consecuencia de la Covid-19, y que se pudo seguir por el canal oficial de Youtube del Ayuntamiento de Xàtiva.

Todos los grupos políticos empezaron sus intervenciones con un agradecimiento a todos y cada uno de los sectores que trabajan en la ciudad durante este Estado de Alarma. “Hay que agradecer el trabajo de los sanitarios y de todas aquellas personas que están trabajando para que el resto podamos pasar lo mejor posible esta situación, que es delicada, por lo que tenemos que hacer caso de lo que se nos dice por parte de las autoridades”, expuso el alcalde de Xàtiva Roger Cerdà, quien también agradeció a los trabajadores del Departamento de Modernización haber habilitado la posibilidad de realizar este pleno de forma telemática. El portavoz socialista Ignacio Reig, por su parte, agradeció al resto de portavoces su colaboración. “Mientras ves que a nivel estatal hay algunos rifirrafes, a nivel local todos entendemos la situación y la necesidad de tomar medidas que en algunos casos son duras. Esperamos que cuando todo esto pase podamos llegar a un acuerdo respecto a las actuaciones a realizar para reactivar la economía local”.

El portavoz de Xàtiva Unida Miquel Lorente declaró que “queremos sumarnos a la felicitación del propio alcalde a toda la gente que trabaja por la ciudad en estos días y al departamento de Modernización que ha hecho posible este pleno que puede seguir la ciudadanía desde sus casas”. Por su parte, la portavoz del Partido Popular Maria José Pla manifestó que “la palabra participación cobra el máximo sentido hoy en día y desde el Partido Popular nos ponemos a disposición del gobierno y de su máxima autoridad para trabajar entre todos y todas para salir de esta crisis”.

Aprobación de préstamo

El pleno municipal aprobó la contratación de un préstamo de 1.450.000 euros a largo plazo para la financiación de diferentes obras del presupuesto de inversiones de 2020, con los votos a favor del PSPV-PSOE, Xàtiva Unida y Ciudadanos, y la abstención del Partido Popular.

El alcalde de Xàtiva Roger Cerdà manifestó que “este préstamo de inversiones se determinó en septiembre-octubre y posibilita una inversión importante en la ciudad. Medio millón de euros van a parar al pago de la tercera anualidad de Santa Clara pero la siguiente partida va a una necesidad como es el Consultorio Auxiliar de la Seu”. Cerdà también destacó que “con independencia de arbitrar soluciones y repensar inversiones debido al Estado de Alarma, se nos ha posibilitado la incorporación del remanente de tesorería que hasta el momento no se nos posibilitaba. Casi 3 millones de los cuales podíamos incorporar 600.000 euros y que nos sirven para dar medidas a los sectores productivos de la ciudad una vez pase el estado de alarma. Tenemos que mantener el ritmo y al mismo tiempo empezar a trabajar en el día después del alzamiento de esta situación”.

El portavoz socialista Ignacio Reig expresó por su parte que “la aprobación del préstamo permitirá financiar otras inversiones como por ejemplo la de los procesos participativos o la adquisición de solares y aparcamientos. Es importante tener este colchón económico para no sufrir problemas de liquidez”. Además, Reig manifestó que “en estos quince días de Estado de Alarma no ha habido ingresos y los pagos están cerca de los dos millones de euros”, y que “no hay ningún inconveniente en repensar inversiones una vez pase el Estado de Alarma, aunque la mayoría de estos compromisos se han tomado con anterioridad”.

Por su parte, el portavoz de Xàtiva Unida Miquel Lorente justificó su voto favorable en la importancia de inyectar el máximo de recursos en el ámbito municipal. “Dadas las actuales circunstancias tenemos que replantear las inversiones, y hacer una hoja de ruta postcrisis Covid-19. “Vamos a apoyar esta contratación pero necesitamos reflexionar sobre las actuaciones a realizar, puesto que es un escenario diferente al que se daba cuando se aprobó el presupuesto 2020, y sobre todo no olvidar nunca que si se está incumpliendo el objetivo de estabilidad presupuestaria es por las gestiones del PP y por las sentencias que estamos acumulando, especialmente de la Ciudad del Deporte”.

La portavoz del Partido Popular Maria José Pla expuso que “más del 50% de las inversiones que propone el gobierno en este año pertenecen al Plan Edificante, y el resto corresponden a subvenciones y a ayudas que esperemos que no sigan perdiendo. Dicen que este préstamo servirá para hacer realidad los proyectos que tienen para la ciudad, los cuales esperamos ver materializados lo más pronto posible”, mientras que Juan Giner (Ciudadanos) aseguró que “consideramos que la oferta con Caixa Ontinyent es la más favorable, por lo que apoyamos esta propuesta”.

Además, el pleno municipal también aprobó por unanimidad la reversión del Bien inmueble cedido gratuitamente por Aspromivise por razones de interés general así como la modificación puntual del PGOU relativa a la reordenación de ajustes a la realidad física de una zona dotacional y de parcela privada en el Sector Meses.

No hay comentarios

Dejar respuesta