El plenari aprova un compte general de 2018 que deixa el deute en 9,2 milions €

L’Ajuntament de Xàtiva continua per la senda de reducció de deute municipal que va caracteritzar l’anterior mandat. El plenari ordinari celebrat aquest disabte va aprovar el compte general de 2018 amb la unanimitat de tots els grups municipals. Tal com ha assenyalat el regidor d’Hisenda, Ignacio Reig, el deute bancari de l’Ajuntament s’ha reduït en 1,3 milions d’euros al llarg de l’exercici, el que deixa la xifra del deute en 9,2 milions €, tot incloent el comercial, un 60% de reducció des de maig de 2015.

El regidor ha remarcat una correcta execució del pressupost de 2018, però reconeix que hi ha mancances com la realització d’un inventari general dels bens municipals que segons Reig es “troba consignat pressupostàriament i elaborat al 50%”. Així i tot, els comptes mostren un resultat positiu de 844.000 euros degut, segons el portaveu socialista, “a la correcta execució de les despeses i per una previsió molt prudent dels ingressos. Ens hem gastat en 2018 justament el que teníem previst gastar”, ha conclòs Reig.

Per la seua banda, el portaveu de Xàtiva Unida, Miquel Lorente, recentment nomenat director general d’Economia Sostenible de la Generalitat Valenciana, ha proposat atendre a les recomanacions de l’informe de la intervenció general en el sentit de crear un registre de subvencions i continuar amb les mesures d’agrupament de contractes, a l’estil de les contractacions dels serveis de la Fira d’Agost.

Altre dels punts destacats de l’ordre del dia ha estat l’ordenança fiscal reguladora dels preus públics de les instal·lacions esportives, que ha estat aprovada amb el vot favorable de PSPV-PSOE i Ciudadanos i l’abstenció de Xàtiva Unida i Partit Popular. La mesura havia alçat certa expectació, ja que contenia els preus per a l’ús de la nova piscina coberta de Les Pereres. Tal com ha explicat Reig, “l’abonament per a l’ús de la piscina, de setembre a maig, té un cost de 30 euros al mes, per a adults, 25 euros al mes per a joves de 9 a 16 anys i majors de 65 anys; els menors de 9 anys tenen accés gratuït tot l’any”. Altra de les novetats és que es distingeix l’entrada al gimnàs dels serveis de monitor que tindran una tarifa a banda. Es congelen la majoria de preus públics.

Juan Giner, portaveu de Ciudadanos, ha destacat la congelació de preus, a excepció dels abonaments d’estiu de les piscines Murta i de Les Pereres. El regidor ha dit que aquestos preus públics “intenten incentivar l’adquisició d’abonaments per a la fidelització dels usuaris”. Maria José Pla, del PP, ha dit que “no compartim el procés de minoració d’algunes bonificacions”, al temps que acusava a Reig “d’afany recaptatori”. Finalment, el regidor de Xàtiva Unida, Alfred Boluda ha qualificat els preus públics de les instal·lacions esportives com a “unes taxes necessàries i ajustades”, encara que ha criticat l’increment percentual dels abonaments de les piscines d’estiu que en números absoluts és de 5 euros.


En Castellà:

El pleno aprueba una cuenta general de 2018 que deja la deuda en 9,2 millones €

El Ayuntamiento de Xàtiva continúa por la senda de reducción de deuda municipal que caracterizó el anterior mandato. El pleno ordinario celebrado el sábado ha aprobado la cuenta general de 2018 con la unanimidad de todos los grupos municipales. Tal como ha señalado el concejal de Hacienda, Ignacio Reig, la deuda bancaria del Ayuntamiento se ha reducido en 1,3 millones de euros a lo largo del ejercicio, lo que deja la cifra de la deuda en 9,2 millones €, incluyendo el comercial, un 60% de reducción desde mayo de 2015.

El concejal ha remarcado una correcta ejecución del presupuesto de 2018, pero reconoce que hay carencias como la realización de un inventario general de los bienes municipales que según Reig se «encuentra consignado presupuestariamente y elaborado al 50%». Aun así, las cuentas muestran un resultado positivo de 844.000 euros debido, según el portavoz socialista, «a la correcta ejecución de los gastos y por una previsión muy prudente de los ingresos. Nos hemos gastado en 2018 justamente lo que teníamos previsto gastar «, concluyó Reig.

Por su parte, el portavoz de Xàtiva Unida, Miquel Lorente, recientemente nombrado director general de Economía Sostenible de la Generalitat Valenciana, ha propuesto atender a las recomendaciones del informe de la intervención general en el sentido de crear un registro de subvenciones y continuar con las medidas de agrupamiento de contratos, al estilo de las contrataciones de los servicios de la Feria de Agosto.

Otro de los puntos destacados del orden del día ha sido la ordenanza fiscal reguladora de los precios públicos de las instalaciones deportivas, que ha sido aprobada con el voto favorable de PSPV-PSOE y Ciudadanos y la abstención de Xàtiva Unida y Partido Popular. La medida había levantado cierta expectación, ya que contenía los precios para el uso de la nueva piscina cubierta de Les Pereres. Tal como ha explicado Reig, «el abono para el uso de la piscina, de septiembre a mayo, tiene un coste de 30 euros al mes, para adultos, 25 euros al mes para jóvenes de 9 a 16 años y mayores de 65 años; los menores de 9 años tienen acceso gratuito todo el año «. Otra de las novedades es que se distingue la entrada al gimnasio de los servicios de monitor que tendrán una tarifa aparte. Se congelan la mayoría de precios públicos.

Juan Giner, portavoz de Ciudadanos, ha destacado la congelación de precios, a excepción de los abonos de verano de las piscinas Murta y de Les Pereres. El concejal ha dicho que estos precios públicos «intentan incentivar la adquisición de abonos para la fidelización de los usuarios». María José Pla, del PP, ha dicho que «no compartimos el proceso de minoración de algunas bonificaciones», al tiempo que acusaba a Reig «de afán recaudatorio». Finalmente, el concejal de Xàtiva Unida, Alfred Boluda ha calificado los precios públicos de las instalaciones deportivas como «unas tasas necesarias y ajustadas», aunque ha criticado el incremento porcentual de los abonos de las piscinas de verano que en números absolutos es de 5 euros.

No hay comentarios

Dejar respuesta