El plenari aprova la cessió de part de Santa Clara a la Conselleria de Justícia

El plenari municipal va aprovar aquest dissabte ampliar l’amortització anticipada de deute financer finançat amb romanent de tresoreria en 534.728 euros, arribant fins a 800.000 euros, amb els vots a favor del PSPV-PSOE, Xàtiva Unida i Ciutadans, i l’abstenció del Partit Popular.

“Aquesta amortització permetrà alliberar crèdits i interessos el proper any, i és normal que si tenim un romanent de tresoreria no afectat a final d’exercici, aquests diners es destinen a amortització de préstecs o a altres inversions”, va explicar el portaveu socialista i regidor d’Hisenda Ignacio Reig, qui va afegir que “és una dinàmica molt positiva que fa que, després de nou anys, tan sols queden per liquidar 3,2 milions d’euros dels Préstecs Montoro que es liquidaran per complet en l’any 2023”.

Altre dels aspectes que van ser aprovats, amb unanimitat de tots els partits polítics, va ser la cessió (o mutació demanial) de part dels terrenys que formen part del complex del Reial Monestir de Santa Clara per a la construcció de la futura seu judicial per part de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. La portaveu Popular Maria José Pla va reafirmar el recolzament a la proposta assegurant que “votem a favor esperant que aquesta futura seu judicial a Santa Clara siga una realitat pròxima”.

“Aquest és un tràmit important per tal d’iniciar un projecte que està als pressupostos de la Generalitat i que esperem i desitgem que durant el proper exercici 2020 es puga confeccionar”, va explicar el portaveu de Xàtiva Unida Miquel Lorente, qui a més va preguntar si ja s’ha pensat quina utilitat poden tenir les zones que es conservaran a Santa Clara.

L’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà va respondre que “actualment l’església de Santa Clara ja està sent usada per diversos col·lectius que fan activitats sense cap mena de problema”, al temps que va assegurar que “és cert que hi ha diversos projectes damunt de la taula per a dur a terme però també és veritat que s’ha de realitzar una rehabilitació important”. Cerdà va agrair “el treball del Departament d’Urbanisme i de Contractació de l’Ajuntament de Xàtiva per a arribar als terminis que ens havíem marcat, possibilitant que es puga fer aquesta cessió per a que la Conselleria licite el projecte”.

El Consell Esportiu

El plenari municipal de Xàtiva també va aprovar, amb els vots a favor del PSPV-PSOE i Ciutadans, els vots en contra de Xàtiva Unida i l’abstenció del Partit Popular, la conversió del Consell Esportiu Municipal en un òrgan consultiu de l’Ajuntament de Xàtiva, ja que fins ara l’organisme tenia un caràcter autònom.

La regidora de Ciutadans Maria Beltrán va recordar que aquesta decisió “permetrà optimitzar recursos sense una pèrdua d’eficàcia”, mentre que Marcos Sanchis (Partit Popular) va justificar l’abstenció assegurant que “existeix una voluntat política d’eliminar un òrgan autònom i crear una altra cosa menys independent, que és un òrgan consultiu”. Alfred Boluda (Xàtiva Unida), va expressar per la seua part que des de la seua formació no troben cap motiu de pes per portar endavant aquesta liquidació “d’un òrgan que ha existit durant trenta anys amb una gestió notable, i en el que es retallarà la participació d’un col·lectiu tan ampli com és el de l’esport”.

El regidor d’Esports, Pedro Aldavero (PSPV-PSOE), va eixir al pas recordant que “en 2016 es van modificar els estatuts, ampliant el nombre de membres a 14, els quals representen a tot el col·lectiu esportiu, pel que no anem a rebre lliçons de participació”, al temps que va recordar que la decisió ha comptat “amb la idoneïtat per part de tots els membres del Consell Rector, aconseguint que per fi es parle d’esport i no de temes administratius”.

Altres acords als que es va arribar en el plenari municipal van ser l’ampliació de les retribucions de productivitat a alguns empleats públics de l’Ajuntament pel seu treball en 2019 (amb els vots a favor del PSPV-PSOE, l’abstenció de Ciutadans i els vots contraris de PP i Xàtiva Unida); així com la Constitució del Comitè de Seguretat i salut 2019-2023, la constitució de la comissió de seguiment del II Pla d’Igualtat, i l’aprovació dels membres i representants del Consell Esportiu Municipal, el Consell de la Dona i el Consell d’Acció Social; totes aquestes últimes per unanimitat.


El pleno municipal de Xàtiva aprueba una amortización anticipada de 800.000 euros de deuda financiera

También se acordó la cesión de parte del Santa Clara a la Conselleria de Justicia y la conversión del Consell Esportiu en un órgano consultivo

El pleno municipal aprobó este sábado ampliar la amortización anticipada de deuda financiera financiada con remanente de tesorería en 534.728 euros, llegando hasta 800.000 euros, con los votos a favor del PSPV-PSOE, Xàtiva Unida y Ciudadanos, y la abstención del Partido Popular.


“Esta amortización permitirá liberar créditos e intereses el próximo año, y es normal que si tenemos un remanente de tesorería no afectado a final de ejercicio, este dinero se destine a amortización de préstamos o a otras inversiones”, explicó el portavoz socialista y concejal de Hacienda Ignacio Reig, quien añadió que “es una dinámica muy positiva que hace que, después de nuevo años, tan solo queden por liquidar 3,2 millones de euros de los Préstamos Montoro que se liquidarán por completo en el año 2023”.


Otro de los aspectos que fueron aprobados, con unanimidad de todos los partidos políticos, fue la cesión (o mutación demanial) de parte de los terrenos que forman parte del complejo del Real Monasterio de Santa Clara para la construcción de la futura sede judicial por parte de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública. La portavoz Popular Maria José Pla reafirmó el respaldo a la propuesta asegurando que “votamos a favor esperando que esta futura sede judicial en Santa Clara sea una realidad próxima”.
“Este es un trámite importante para iniciar un proyecto que está en los presupuestos de la Generalitat y que esperamos y deseamos que durante el próximo ejercicio 2020 se pueda confeccionar”, explicó el portavoz de Xàtiva Unida Miquel Lorente, quien además preguntó si ya se ha pensado qué utilidad pueden tener las zonas que se conservarán en Santa Clara.

El alcalde de Xàtiva Roger Cerdà respondió que “actualmente la iglesia de Santa Clara ya está siendo usada por varios colectivos que hacen actividades sin ningún tipo de problema”, al tiempo que aseguró que “es cierto que hay varios proyectos encima de la mesa para llevar a cabo pero también es verdad que se tiene que realizar una rehabilitación importante”. Cerdà agradeció “el trabajo del Departamento de Urbanismo y de Contratación del Ayuntamiento de Xàtiva para llegar a los plazos que nos habíamos marcado, posibilitando que se pueda hacer esta cesión para que la Conselleria licite el proyecto”.
El Consell EsportiuEl pleno municipal de Xàtiva también aprobó, con los votos a favor del PSPV-PSOE y Ciudadanos, los votos en contra de Xàtiva Unida y la abstención del Partido Popular, la conversión del Consell Esportiu Municipal en un órgano consultivo del Ayuntamiento de Xàtiva, puesto que hasta ahora el organismo tenía un carácter autónomo.


La concejala de Ciudadanos María Beltrán recordó que esta decisión “permitirá optimizar recursos sin una pérdida de eficacia”, mientras que Marcos Sanchis (Partido Popular) justificó la abstención asegurando que “existe una voluntad política de eliminar un órgano autónomo y crear otra cosa menos independiente, que es un órgano consultivo”. Alfred Boluda (Xàtiva Unida), expresó por su parte que desde su formación no encuentran ningún motivo de peso para llevar adelante esta liquidación “de un órgano que ha existido durante treinta años con una gestión notable, y en el que se recortará la participación de un colectivo tan amplio como es el del deporte”.


El concejal de Deportes, Pedro Aldavero (PSPV-PSOE), salió al paso recordando que “en 2016 se modificaron los estatutos, ampliando el número de miembros a 14, los cuales representan a todo el colectivo deportivo, por lo que no vamos a recibir lecciones de participación”, al tiempo que recordó que la decisión ha contado “con la idoneidad por parte de todos los miembros del Consejo Rector, consiguiendo que por fin se hable de deporte y no de temas administrativos”.


Otros acuerdos a los que se llegó en el pleno municipal fueron la ampliación de las retribuciones de productividad a algunos empleados públicos del Ayuntamiento por su trabajo en 2019 (con los votos a favor del PSPV-PSOE, la abstención de Ciudadanos y los votos contrarios de PP y Xàtiva Unida); así como la Constitución del Comité de Seguridad y salud 2019-2023, la constitución de la comisión de seguimiento del II Plan de Igualdad, y la aprobación de los miembros y representantes del Consell Esportiu Municipal, el Consell de la Dona y el Consell de Acción Social; todas estas últimas por unanimidad.

No hay comentarios

Dejar respuesta