El Pla de Dinamització Turística de la Manco Costera-Canal aposta per la Gastronomia

• Es tracta d’un pla traçat a 3 anys que contempla una inversió de 900.000 euros sufragats, a parts iguals, entre la Generalitat Valenciana (Agència Valenciana del Turisme), la Diputació de València (Patronat de Turisme) i la Mancomunitat de Municipis la Costera-Canal.

La Mancomunitat de Municipis subscriurà pròximament, un conveni amb l’Agència Valenciana de Turisme de la Generalitat Valenciana i el Patronat de Turisme de la Diputació de València per a la posada en marxa d’un pla de dinamització turística en l’àmbit d’actuació de la Mancomunitat per a l’impuls, potenciació i foment dels seus productes i recursos turístics.

Aquest pla naix de la voluntat dels municipis que componen la Mancomunitat de la Costera – la Canal de reconvertir el seu sector turístic, per tal d’estructurar l’oferta existent i facilitar la seua comercialització. El pla girarà al voltant d’un eix vertebrador central, la riquesa gastronòmica i agroalimentària del territori, ja que el territori compta amb una gran diversitat paisatgística, cultural i social. Es tracta de potenciar els productes agroalimentaris, fomentar la confiança i la cohesió intercomarcal amb propostes comunes que il·lusionen i impliquen als diferents actors .

La presidenta de la Mancomunitat de Municipis, Mª José Tortosa, apuntava al respecte que “el nostre Pla de Dinamització, vol integrar a totes les poblacions que conformen la Mancomunitat, per això, hem considerat posar en valor un element comú i potent en la nostra Comarca, com és el tema de la gastronomia així com el producte alimentari artesà i de proximitat, establint sinergies amb el nostre Patrimoni, la nostra cultura i la nostra natura”.

La proposta d’actuacions per al primer any es fonamentarà mitjançant les següents accions, totes elles independents però interrelacionades entre si.
La primera d’elles a dur a terme, serà la creació d’un Patronat de Turisme, és a dir, un òrgan de participació públic-privada en col·laboració amb l’entitat i l’administració local en el disseny del pla.

A continuació, la elaboració d’una imatge turística pròpia, tres paquets turístics focalitzats en la gastronomia, en combinació amb la natura, l’esport, el patrimoni natural i cultural i l’adaptació de la web turística, ja existent, a les necessitats de les persones amb diversitat funcional.

Altra línia de treball serà la creació d’elements que permetran fer aprofitables els valors i recursos locals, amb el disseny i execució d’un itinerari focalitzat en la versant de l’agroalimentació, donat que la zona compta amb diferents sectors de reconegut prestigi tals com el vi, formatges, olis d’oliva i cerveses, entre altres. A més, l’adequació d’una xarxa d’allotjament municipal (albergs, càmpings, refugis, etc), serà també una actuació de millora per a potenciar la seua comercialització així com complir amb la normativa d’accessibilitat.

Per a concloure i, a fi de dur a terme aquesta promoció, s’elaborarà una agenda anual comarcal d’esdeveniments, així com l’assistència a fires , congressos, i la participació en activitats externes, ajudaran a presentar els recursos i l’oferta turística comarcal.


En Castellà:

El PLA DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA PARA LA MANCOMUNIDAD LA COSTERA- CANAL APUESTA POR LA RIQUEZA GASTRONÓMICA Y AGROALIMENTARIA

• Se trata de un plan trazado a 3 años que contempla una inversión de 900.000 euros sufragados, a partes iguales, entre la Generalitat Valenciana (Agència Valenciana del Turisme), la Diputación de Valencia (Patronato de Turismo) y la Mancomunidad de Municipios la Costera-Canal.

La Mancomunidad de Municipios subscribirá próximamente un convenio, con la Agencia Valenciana de Turismo de la Generalitat Valenciana y el Patronato de Turismo de la Diputación de Valencia, para la puesta en marcha de un plan de dinamización turística en el ámbito de actuación de la Mancomunidad para el impulso, potenciación y fomento de sus productos y recursos turísticos.

Este plan nace de la voluntad de los municipios que componen la Mancomunidad de la Costera – Canal de reconvertir su sector turístico, para estructurar la oferta existente y facilitar su comercialización. El plan girará alrededor de un eje vertebrador central, la riqueza gastronómica y agroalimentaria, dado que el territorio cuenta con una gran diversidad paisajística, cultural y social. Se trata de potenciar los productos agroalimentarios, fomentar la confianza y la cohesión intercomarcal con propuestas comunes que ilusionan e implican a los diferentes actores.

La presidenta de la Mancomunidad de Municipios, Mª José Tortosa, apuntaba al respeto que “nuestro Plan de Dinamización, quiere integrar a todas las poblaciones que conforman la Mancomunidad, por ello, hemos considerado poner en valor un elemento común y potente en nuestra Comarca, como es el tema de la gastronomía, así como el producto alimentario artesano y de proximidad, estableciendo sinergias con nuestro Patrimonio, nuestra cultura y nuestra naturaleza”.

La propuesta de actuaciones para el primer año se fundamentará mediante las siguientes acciones, todas ellas independientes pero interrelacionados entre sí. La primera de ellas a llevar a cabo será la creación de un Patronato de Turismo, es decir, un órgano de participación público-privada en colaboración con la entidad y la administración local en el diseño del plan.

A continuación, se llevará a cabo la creación de una imagen turística propia, tres paquetes turísticos focalizados en la gastronomía, en combinación con la naturaleza, el deporte, el patrimonio natural y cultural y la adaptación de la web turística, ya existente, a las necesidades de las personas con diversidad funcional.

Otra línea de trabajo será la creación de elementos que permitirán hacer aprovechables los valores y recursos locales, con el diseño y ejecución de un itinerario focalizado en la vertiente de la agroalimentación, dado que la zona cuenta con diferentes sectores de reconocido prestigio tales como vinos, quesos, aceites de oliva y cervezas, entre otras. Además, la adecuación de la red de alojamiento municipal (albergues, campings, refugios, etc), será también una actuación de mejora para potenciar su comercialización además de poder cumplir con la normativa de accesibilidad.

Para concluir y con la finalidad de llevar a término su promoción, se elaborará una agenda anual comarcal de acontecimientos, así como la asistencia a ferias, congresos, y la participación en actividades externas, ayudarán a presentar los recursos y la oferta turística comarcal.

No hay comentarios

Dejar respuesta

dieciocho + 4 =