El Decideix Xàtiva 2020 destinarà 300.000 euros per a inversions en la ciutat

Els pressupostos participatius, amb caràcter biennal , eixiran a partir de tallers temàtics per a l’elaboració de projectes

Es podran presentar propostes a títol personal mitjançant l’arreplegada d’avals

La tercera edició del DecideiXàtiva s’iniciarà el proper dissabte 1 de febrer, de 10 a 12h a la Casa de les Dones, amb la realització d’un Taller d’Elaboració de Projectes amb Perspectiva de Gènere. En total es realitzaran, durant el mes de febrer, 3 tallers organitzats per àmbits i tipologia de projectes (Urbanisme i Mobilitat, projectes juvenils i projectes amb perspectiva de gènere), i on les persones participants podran donar la seua opinió per a després, i de manera col·laborativa i grupal, elaborar projectes concrets que milloren la Ciutat. El calendari dels tallers serà el següent:

1. Taller Perspectiva de Gènere: dissabtes 1 i 15 de febrer (de 10 a 12h) – Casa de les Dones

2. Taller Urbanisme i Mobilitat: dimecres 5 i 19 de febrer (de 18.30 a 20.30h) – Col.legi d’Arquitectes

3. Taller Joves: divendres 14 i 28 de febrer (de 18.30h a 20.30h) – Casa de la Joventut

Una vegada finalitzada aquesta fase d’elaboració col·lectiva s’obrirà un termini (del 21 de febrer al 6 de març) per a la presentació i validació ciutadana de totes les propostes presentades. Aquesta fase serà liderada pel Grup Motor el qual haurà de garantir el compliment de la normativa del procés participatiu. A més, aquelles propostes que no hagen sigut presentades a nom d’una associació de Xàtiva o als espais de taller hauran d’aconseguir un mínim de 25 avals mitjançant una votació telemàtica a la web del DecideiXàtiva. Les propostes que siguen validades passaran a l’estudi tècnic que realitzaran els diferents departaments municipals entre els dies 6 de març i 15 d’abril.

Del 16 al 30 d’abril serà el moment de l’exposició pública de propostes ciutadanes que finalment passaran a Consulta els dies 4 a l’11 de maig.
Per últim, s’ha de destacar que el resultat de la consulta realitzada durant 2020 s’incorporarà al pressupost ordinari de 2021, en vistes a millorar la concreció dels projectes triats per la ciutadania. D’aquesta manera es guanya temps per als diferents tràmits administratius, que es podran iniciar a 2020, i per a la mateixa execució de les inversions seleccionades, que es podran fer al llarg de 2021.

«El canvi d’aquests pressupostos participatius a caràcter biennal respon a que d’aquesta manera es dóna una major facilitat en els processos participatius. Cal recordar que els projectes que es van a votar en 2020 s’incorporaran en el 2021, fent que puguen entrar així en el pressupost ordinari d’una manera normalitzada, aconseguint major suport per part de la intervenció de l’Ajuntament, i tenint també més temps per a l’execució d’aquestes propostes», ha explicat la regidora de Participació ciutadana Lena Baraza, qui ha afegit que «després de veure els resultats de les darreres edicions, hem considerat mantenir els tallers temàtics perquè donen un millor resultat».

El tècnic en Participació Ciutadana, Raúl Camacho, ha comentat per la seua part que «la idea dels tallers és crear un espai per a que veïnes i veïns de Xàtiva s’ajunten per tal d’elaborar propostes per al DecideXàtiva 2020».

CALENDARI DECIDEIXÀTIVA 2020

Jornada Informativa «decideiXàtiva i Pressupost Municipal 2020» i Constitució del grup Motor

Mes de desembre de 2019

Grup Motor i inici del projecte

Sessió formativa: 23 de gener 2019

Tallers temàtics (Urbanisme i Mobilitat, Perspectiva de Gènere i Igualtat, i Projectes Juvenils)

De l’1 al 22 de febrer

Presentació i Validació Ciutadana de Propostes
Del 21 febrer al 6 de març

Estudi «tècnic» de Propostes
Del 6 març al 15 d’abril

Exposició Pública de Propostes Ciutadanes
Del 16 al 30 d’abril
Consulta Ciutadana
Del 4 a l’11 de maig
Presentació de Projectes seleccionats i Festa del decideiXàtiva
Juny


El Decideix Xàtiva 2020 permitirá decidir sobre el destino de 300.000 euros para inversiones en la ciudad

Los presupuestos participativos, con carácter bienal , saldrán a partir de talleres temáticos para la elaboración de proyectos

Se podrán presentar propuestas a título personal mediante la recogida de avales

La tercera edición del DecideiXàtiva se iniciará el próximo sábado 1 de febrero, de 10 a 12h en la Casa de les Dones, con la realización de un Taller de Elaboración de Proyectos con Perspectiva de Género. En total se realizarán, durante el mes de febrero, 3 talleres organizados por ámbitos y tipología de proyectos (Urbanismo y Movilidad, proyectos juveniles y proyectos con perspectiva de género), y donde las persones participantes podrán dar su opinión para después, y de manera colaborativa y grupal, elaborar proyectos concretos que mejoran la ciudad. El calendario de los talleres será el siguiente:

1. Taller Perspectiva de Género: sábados 1 y 15 de febrero (de 10 a 12h) – Casa de les Dones.

2. Taller Urbanismo y Movilidad: miércoles 5 y 19 de febrero (de 18:30 a 20:30h) – Colegio de Arquitectos.

3. Taller Jóvenes: viernes 14 y 28 de febrero (de 18.30h a 20.30h) – Casa de la Juventud.

Una vez finalizada esta fase de elaboración colectiva se abrirá un plazo (del 21 de febrero al 6 de marzo) para la presentación y validación ciudadana de todas las propuestas presentadas. Esta fase será liderada por el Grupo Motor el cual tendrá que garantizar el cumplimiento de la normativa del proceso participativo. Además, aquellas propuestas que no hayan sido presentadas en nombre de una asociación de Xàtiva o en los espacios de taller tendrán que conseguir un mínimo de 25 avales mediante una votación telemática en la web del DecideiXàtiva. Las propuestas que sean validadas pasarán en el estudio técnico que realizarán los diferentes departamentos municipales entre los días 6 de marzo y 15 de abril.

Del 16 al 30 de abril será el momento de la exposición pública de propuestas ciudadanas que finalmente pasarán a Consulta los días 4 al 11 de mayo.

Por último, se tiene que destacar que el resultado de la consulta realizada durante 2020 se incorporará en el presupuesto ordinario de 2021, en vistas a mejorar la concreción de los proyectos elegidos por la ciudadanía. De este modo se gana tiempo para los diferentes trámites administrativos, que se podrán iniciar en 2020, y para la misma ejecución de las inversiones seleccionadas, que se podrán hacer a lo largo de 2021.


«El cambio de estos presupuestos participativos a carácter bienal responde a que de este modo se da una mayor facilidad en los procesos participativos. Hay que recordar que los proyectos que se van a votar en 2020 se incorporarán en el 2021, haciendo que puedan entrar así en el presupuesto ordinario de una manera normalizada, consiguiendo mayor apoyo por parte de la intervención del Ayuntamiento, y teniendo también más tiempo para la ejecución de estas propuestas», ha explicado la concejala de Participación ciudadana Lena Baraza, quien ha añadido que «después de ver los resultados de las últimas ediciones, hemos considerado mantener los talleres temáticos porque dan un mejor resultado».

El técnico en Participación Ciudadana, Raúl Camacho, ha comentado por su parte que «la idea de los talleres es crear un espacio para que vecinas y vecinos de Xàtiva se junten para elaborar propuestas para el DecideXàtiva 2020».

CALENDARIO DECIDEIXÀTIVA 2020

Jornada Informativa «decideiXàtiva i Pressupost Municipal 2020» y Constitución del grupo Motor

Mes de diciembre de 2019

Grupo Motor e inicio del proyecto

Sesión formativa: 23 de enero 2019

Talleres temáticos

Del 1 al 22 de febrero

Presentación y validación ciudadana de propuestas
Del 21 febrero al 6 de marzo

Estudio «técnico» de propuestas
Del 6 marzo al 15 de abril

Exposición Pública de Propuestas ciudadanas
Del 16 al 30 de abril
Consulta Ciudadana
Del 4 al 11 de mayo
Presentación de Proyectos seleccionados y Fiesta del decideiXàtiva
Junio

No hay comentarios

Dejar respuesta