El Consell de les Dones de Xàtiva crea una Comissió Permanent

El Consell de les Dones de Xàtiva es va reunir el dimarts dia 6, amb una assistència considerable de dones, en una convocatòria extraordinària on es van tractar els següents temes:

La nova normalitat ha posat difícil el treball d’associacions i òrgans de participació com el Consell, però és evident que no es pot permetre que la COVID siga causa del seu bloqueig o desaparició. Per això, les dones participants en el Consell de les Dones van treballar per a determinar noves maneres de mantenir viu aquest òrgan de participació, buscant fórmules organitzatives amb les quals puguen continuar treballant en la millora de la vida de les dones de la ciutat, que és la seua principal funció. Es va acordar en aquest sentit la constitució d’una Comissió Permanent, que finalment va quedar constituïda per 9 persones que actuarà com a motor del Consell, proposant i planificant l’activitat a realitzar.

La Comissió Permanent treballarà en un primer moment, entorn de l’organització a Xàtiva del 25 de Novembre, Dia Internacional contra la violència de gènere, data en la qual des de fa ja 15 anys es realitza un pronunciament públic de la ciutadania – que no pot desaparéixer-, contra la violència masclista.

Un altre dels objectius que treballarà aquesta Comissió Permanent serà l’anàlisi de les conseqüències que la pandèmia ha tingut sobre les dones de la ciutat, sobretot per a detectar si les estratègies de recuperació previstes, donen resposta a les seues necessitats específiques, continuant així el treball realitzat per la Comissió existent des de maig, dels resultats del qual es va donar informació a les assistents.

És evident que la pèrdua d’ocupació o els problemes d’atenció a menors i dependents afecten de forma més greu a les dones per la qual cosa és necessari no esborrar-les del problema i donar-los solucions efectives. En aquesta línia, des de l’Associació AFILACOS, la qual la formen dones afectades per la fibromiàlgia, van transmetre el greu perjudici que els causa el tancament de la seua seu a causa de la pandèmia, que els impedeix utilitzar-la per a realitzar l’exercici que precisen rebent el suport de tot el Consell i la seua Presidenta que es va comprometre a fer el possible per resoldre la situació.

Després de la reunió, el Consell va donar la seua aprovació unànime a un comunicat de condemna de l’agressió múltiple patida per una menor en una població pròxima i es va traslladar davant la porta de l’Ajuntament per a donar el seu suport a la concentració prevista.


En Castellà:

CONSELL DE LES DONES

El Consell de les Dones de Xàtiva se reunió el martes día 6, con una asistencia considerable de mujeres, en una convocatoria extraordinaria donde se trataron los siguientes temas:

La nueva normalidad ha puesto difícil el trabajo de asociaciones y órganos de participación como el Consell, pero es evidente que no se puede permitir que la COVID sea causa de su bloqueo o desaparición. Por eso, las mujeres participantes en el Consell de les Dones trabajaron para determinar nuevas maneras de mantener vivo este órgano de participación, buscando fórmulas organizativas con las cuales puedan continuar trabajando en la mejora de la vida de las mujeres de la ciudad, que es su principal función. Se acordó en este sentido la constitución de una Comisión Permanente, que finalmente quedó constituida por 9 personas que actuará como motor del Consell, proponiendo y planificando la actividad a realizar.

La Comisión Permanente trabajará en un primer momento, en torno a la organización en Xàtiva del 25 de Noviembre, Día Internacional contra la violencia de género, fecha en la cual desde hace ya 15 años se realiza un pronunciamiento público de la ciudadanía – que no puede desaparecer-, contra la violencia machista.

Otro de los objetivos que trabajará esta Comisión Permanente será el análisis de las consecuencias que la pandemia ha tenido sobre las mujeres de la ciudad, sobre todo para detectar si las estrategias de recuperación previstas, dan respuesta a sus necesidades específicas, continuando así el trabajo realizado por la Comisión existente desde mayo, de los resultados del cual se dio información a las asistentes.

Es evidente que la pérdida de empleo o los problemas de atención a menores y dependientes afectan de forma más grave a las mujeres por lo cual es necesario no borrarlas del problema y darles soluciones efectivas. En esta línea, desde la Asociación AFILACOS, la cual está formada por mujeres afectadas por la fibromialgia, transmitieron el grave perjuicio que les causa el cierre de su sede por la pandemia, que les impide utilizarla para realizar el ejercicio que precisan recibiendo el apoyo de todo el Consell y su Presidenta que se comprometió a hacer lo posible para resolver la situación.

Después de la reunión, el Consell dio su aprobación unánime a un comunicado de condena de la agresión múltiple sufrida por una menor en una población próxima y se trasladó ante la puerta del Ayuntamiento para dar su apoyo a la concentración prevista.

No hay comentarios

Dejar respuesta