Hui divendres s’obrirà al públic la renovada Plaça Pintor Climent a Xàtiva

La zona passa a prioritzar els vianants amb la col·locació de mobiliari i zona de jocs, a més d’arbrat i de la millora de l’enllumenat públic

Hui divendres tindrà lloc la reobertura al públic de la Plaça Pintor Climent, en les immediacions de la Plaça Sant Jaume, després d’alguns mesos de treball en els que s’ha reconfigurat l’espai urbà per a convertir-lo en zona per al ciutadà.
L’acció es va iniciar el passat mes d’agost dins del programa d’Àrees de Regeneració i Renovació Urbana (ARRU) degut a la necessitat plantejada de millorar els espais urbans degradats del municipi per poder gaudir d’un espai públic de qualitat per al veïnat, especialment per als més menuts. En aquest cas s’ha condicionat l’extrem sud del carrer Pintor Climent, el final del carrer Pintor Perales i el Portal de la Granja.

nueva-plaza-3Les obres, que han suposat una inversió total de 130.000 euros, han suposat la millora de la il·luminació i la reordenació del trànsit, ja que el vehicle motoritzat perd la prioritat front a la del vianant, el que ha suposat el canvi de sentit circulatori per a que l’espai de la plaça siga únicament d’eixida als vehicles residents en els carrers Pintor Climent i Pintor Perales. D’altra banda, també s’ha realitzat l’elevació del ferm i la instal·lació d’arbrat que conformarà un sostre vegetal que garantirà espais d’ombra i regulació tèrmica de la zona.

La plaça compren diferents zones com ara la coneguda com a «saleta urbana» on s’ha instal·lat mobiliari urbà per donar un cert caràcter domèstic a l’espai, així com una altra destinada al joc, en la que el mobiliari instal·lat va destinat als usuaris més menuts (d’entre 0 i 3 anys), convidant a l’exploració de l’espai, al joc psicomotriu i al desenvolupament d’habilitats manuals. L’última de les zones és un atzucac en el que s’ha de donar accés rodat a les entrades d’aparcament, pel que es troba més lliure d’obstacles podent suportar així una activitat més lliure per a l’infant. Per a tal fi s’han instal·lat a la plaça cadires giratòries organitzades al voltant de taules, així com bancs i zones per a albergar jocs.


En Castellà:

Mañana viernes se abrirá al público la renovada Plaza Pintor Climent

nueva-plaza-2La zona pasa a priorizar a los peatones con la colocación de mobiliario y zona de juegos, además de arboleda y de la mejora de la iluminación

Mañana viernes tendrá lugar la reapertura al público de la Plaza Pintor Climent, en las inmediaciones de la Plaça Sant Jaume, después de algunos meses de trabajo en los que se ha reconfigurado el espacio urbano para convertirlo en zona para el ciudadano.
La acción se inició el pasado mas de agosto dentro del programa de Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) debido a la necesidad planteada de mejorar los espacios urbanos degradados del municipio para poder disfrutar de un espacio público de calidad para el vecindario, especialmente para los más pequeños. En este caso se ha condicionado el extremo sur de la calle Pintor Climent, el final de la calle Pintor Perales y el Portal de la Granja.

Las obras, que han supuesto una inversión total de 130.000 euros, han mejorado la iluminación y la reordenación del tráfico, puesto que el vehículo motorizado pierde la prioridad frente a la del peatón, lo que ha supuesto el cambio de sentido circulatorio para que el espacio de la plaza sea únicamente de salida a los vehículos residentes en las calles Pintor Climent y Pintor Perales. Por otro lado, también se ha realizado la elevación del firme y la instalación de arbolado que conformará un techo vegetal que garantizará espacios de sombra y regulación térmica de la zona.


La plaza cuenta con diferentes zonas como por ejemplo la conocida como «salita urbana» donde se ha instalado mobiliario urbano para dar un cierto carácter doméstico en el espacio, así como otra destinada al juego, en la que el mobiliario instalado va destinado a los usuarios más pequeños (de entre 0 y 3 años), invitando a la exploración del espacio, al juego psicomotriz y al desarrollo de habilidades manuales. La última de las zonas es un callejón sin salida en el que se tiene que dar acceso rodado en las entradas de aparcamiento, por lo que se encuentra más libre de obstáculos pudiendo soportar así una actividad más libre para el niño. Para tal fin se han instalado en la plaza sillas giratorias organizadas alrededor de mesas, así como bancos y zonas para albergar juegos.

No hay comentarios

Dejar respuesta

quince − 6 =