El Consell de la Joventut de Xàtiva busca logotip

 

El Consell de la Joventut de Xàtiva (CJX) ha organitzat un concurs de logotips. L’entitat juvenil ha presentat a través de les xarxes socials les bases i tota la informació pertinent per a aquest concurs en el que podran participar totes les persones menors de 31 anys, exclosos els membres de la comissió permanent del CJX.

El logotip haurà de ser original i inèdit. Els participants es responsabilitzen que no hi haja drets a tercers i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi. A més, els dissenys del logotip hauran de ser versàtils, amb capacitat per a adaptar-se a diferents formats, espais i tintes.

Cada participant haurà de presentar un logotip que haurà d’incloure necessàriament les següents paraules: “Consell de la Joventut de Xàtiva”. Opcionalment podrà incloure l’acrònim del Consell: “CJX”. A més cada participant haurà de presentar una variant d’aquest logotip que represente el 30 aniversari del CJX. Aquesta variant haurà d’incloure, a més del text anterior les següents paraules: “30 aniversari. 1986-2016”.

Els dissenys s’han de presentar sense signar, amb pseudònim a la part posterior. S’hi adjuntarà un sobre tancat on també figurarà el pseudònim i contindrà un full amb el nom i cognom de l’autor, el telèfon, l’adreça i una fotocòpia del DNI. El termini de presentació d’obres finlitzarà el 20 de Juliol.

S’estableix un únic premi consistent en un xec regal a consumir en comerços d’ADEXA valorat en 100€. I excepte que el concurs siga declarat desert, l’entrega del premi es portarà a terme durant la FestJove 2016, a celebrar en Setembre/Octubre d’aquest any.

L’organització constituirà un jurat format per un membre de la permanent del CJX i dos especialistes, al que se li remetran les propostes presentades de manera anònima, i aquest decidirà la proposta guanyadora.

El logotip guanyador passarà a ser propietat exclusiva i permanent del Consell de la Joventut de Xàtiva, podent ser modificat, adaptat, reproduït i utilitzat de la manera que aquest estime convenient i sense pagament ni ningun tipus de contraprestació a l’autor del logotip. L’autor es farà responsable front a reclamacions que puguen sorgir de qualsevol naturalesa o que tercers puguen fer al respecte de la originalitat, paregut o copies parcials dels treballs presentats.

La presentació de propostes en aquest concurs implica, per part dels participants, el coneixement i acceptació d’aquestes bases.

No hay comentarios

Dejar respuesta