Comença el tràmit per a l’explotació de la publicitat estàtica al camp Murta

Després de la revocació de l’autorització administrativa per l’ús i explotació del camp de Futbol «La Murta» al Club Esportiu Olímpic i estant exposada encara publicitat a les instal·lacions sense que es cobre quantitat alguna per aquests anuncis, l’Ajuntament de Xàtiva necessita gestionar de nou l’espai destinat a la publicitat per a rendibilitzar així, el camp esportiu i oferir així la possibilitat que aquelles persones que ho desitgen es tornen anunciar en ella.

L’atorgament d’aquest bé de domini públic per a la concessió administrativa d’ús privatiu s’efectuarà per tant en règim de concurrència i al tractar-se d’un concurs, al qual qualsevol autònom o entitat pot intentar-ho, el cànon mínim establit és de 7.317,00€ (que es calcula agafant el 10% del total calculat de l’estudi de pressupost en matèria de publicitat estàtica esportiva per metre quadrat al camp Murta).

L’entitat o empresa a la qual s’adjudique la concessió tindrà un contracte d’explotació de la publicitat estàtica al camp de futbol Murta establit en un any. En aquest any es tindrà que fer càrrec de la retirada de publicitat que no renove per a la pròxima temporada, el manteniment en relació a la creació i suports o elements necessaris per al desenvolupament del negoci publicitari (panels, pintura, etc.) i dels danys ocasionats per qüestions meteorològiques o diferents condicions dels panels on tindrà que fer-se càrrec de la seua retirada o substitució. Per altra banda també tindrà que ser la encarregada de la gestió publicitària en matèria de captació d’anunciants.

Per aquest motiu, tots els interessats podran trobar tota la informació i documentació al respecte en la seu electrònica de l’Ajuntament de Xàtiva. La concessió, a més de servir com a resolució a la instal·lació de publicitat estàtica al camp de futbol la Murta, cerca millores en les instal·lacions esportives i en l’àmbit esportiu, com podria ser la possible creació d’escoles i activitats esportives.


En Castellà:

Empieza el trámite para la concesión de explotación de la publicidad estática al campo Murta

 Después de la revocación de la autorización administrativa por el uso y explotación del campo de Fútbol “La Murta” al Club Esportiu Olímpic y estando expuesta todavía publicitado en las instalaciones sin que se cobre cantidad alguna por estos anuncios, el Ayuntamiento de Xàtiva necesita gestionar de nuevo el espacio destinado a la publicidad para rentabilizar así, el campo deportivo y ofrecer así la posibilidad que aquellas personas que lo desean se vuelvan anunciar en ella.

El otorgamiento de este bien de dominio público para la concesión administrativa de uso privativo se efectuará por lo tanto en régimen de concurrencia y al tratarse de un concurso, en el cual cualquier autónomo o entidad puede intentarlo, el canon mínimo establecido es de 7.317,00€ (que se calcula cogiendo el 10% del total calculado del estudio de presupuesto en materia de publicidad estática deportiva por metro cuadrado al campo Murta).

La entidad o empresa a la cual se adjudique la concesión tendrá un contrato de explotación de la publicidad estática en el campo de fútbol Murta establecido en un año. En este año se tendrá que hacer cargo de la retirada de publicidad que no renueve para la próxima temporada, el mantenimiento en relación a la creación y soportes o elementos necesarios para el desarrollo del negocio publicitario (paneles, pintura, etc.) y de los daños ocasionados por cuestiones meteorológicas o diferentes condiciones de los paneles donde tendrá que hacerse cargo de su retirada o sustitución. Por otro lado también tendrá que ser la encargada de la gestión publicitaria en materia de captación de anunciantes.


Por este motivo, todos los interesados podrán encontrar toda la información y documentación al respeto en la sede electrónica del Ayuntamiento de Xàtiva. La concesión, además de servir como resolución a la instalación de publicidad estática al campo de fútbol Murta, busca mejoras en las instalaciones deportivas y en el ámbito deportivo, como podría ser la posible creación de escuelas y actividades deportivas.

No hay comentarios

Dejar respuesta

cinco + trece =