Ciudadanos Xàtiva presenta una moció per a l’estudi d’alternatives a la construcció del Centre de Salut

Ciudadanos Xàtiva presenta una moció per a l’estudi d’alternatives a la construcció del Centre de Salut de Xàtiva. Davant la iniciativa i proposta de construir un nou centre de salut a la nostra ciutat, clarament necessari davant la demanda dels usuaris que tenen dificultats per accedir a l’actual de Ausias March, i donar servei a aquesta zona de l’est de la ciutat, i amb la qual cosa el nostre Grup Municipal Ciudadanos Xàtiva estem totalment d’acord.

D’altra banda, un cop es fa públic la nova ubicació d’aquest centre sanitari, s’ha creat un conflicte molt important sent el col·legi Teresa Coloma el més afectat. El seu equip directiu, pares i mares, així com part del veïnat consideren que no és el lloc més adequat per la seua construcció ja que comporta que el col·legi perda part dels terrenys, a més del possible col·lapse del trànsit i aparcament de la zona, entre altres qüestions com ara la pròpia construcció en si tan proper a l’escola que impediria una futura ampliació de l’escola, o que el mateix col·legi ja no fos un lloc prou atractiu per als pares i portar-hi als seus fills.

Aquest ajuntament disposa d’altres terrenys en els quals poder construir aquest nou i necessari centre de salut, que per diversos motius han estat descartats, llocs més idonis en tots els sentits per ubicar el centre sanitari i fins i tot més còmode i accessible per als usuaris que puguen ser atesos allà, gent gran que necessitaria d’una àmplia zona d’aparcament, i un lloc més proper per als residents de les zones de Bixquert, per posar algun exemple.

En concret hi ha uns terrenys situats junt a la Plaça de Bous que compleixen tots aquests requisits, i que segons el vigent PGOU, la parcel·la s’ubica en una illa qualificada en la seua totalitat com a dotacional, amb 1.815 m2, actualment sense edificació, identificada com parcel·la dotacional TD-XX d’ús assistencial. En aquesta zona es va desenvolupar una unitat d’execució el projecte de reparcel·lació va ser aprovat en Comissió de Govern el novembre de 1999 i juliol de 2000, i el seu objectiu va ser possibilitar la construcció de terra afectat per prolongar cap a l’est la Ronda de l’Ferrocarril, assignant de manera inequívoca el caràcter de Ronda Interior. En aquest tram en concret no s’ha aprovat cap instrument de desenvolupament urbanístic, de manera que la realitat física de la parcel·la que ens ocupa no correspon amb la realitat jurídica de la mateixa ni amb la seua propietat, és a dir que si bé existeix físicament no existeix jurídicament, sent això d’una total incongruència a data de hui atès que en 20 anys no s’ha fet res al respecte, de manera que no només impossibilita l’ús de la parcel·la la seua transmissió a altres administracions, sinó que hi ha ocupació de parcel·les de tercers.

Davant tots estos arguments, a la moció Ciudadanos Xàtiva demana:

PRIMER: Que tramite el corresponent expedient perquè la parcel·la dotacional TD-XX existeix com a tal jurídicament; que als efectes per la seua disposició i ús es realitze la individualització i concreció en el Registre de la Propietat; i modificar el Pla General Estructural a l’efecte de delimitar una nova unitat d’execució i posteriorment regularitzar les propietats afectades mitjançant una reparcel·lació econòmica de l’àrea.

SEGON: Que pel departament corresponent demane a la Conselleria d’Educació un informe en què estableix la viabilitat o no, tant per motius educatius, de seguretat i jurídics, de construir un Centre de Salut en els terrenys annexos al CEI M. Teresa Coloma.

TERCER: Que el departament corresponent demane a la Conselleria de Sanitat un informe de viabilitat per a la construcció del Centre de Salut en aquests terrenys al costat del CEI M. Teresa Coloma; i la possibilitat de determinar una nova ubicació per a aquest.

QUART: Que el departament corresponent estudie altres possibles ubicacions en sòls dotacions propers a aquest emplaçament per a la construcció del nou centre de salut.

No hay comentarios

Dejar respuesta