Canals estableix una taxa de 100 euros per la celebració dels matrimonis civils

El ple de l’Ajuntament de Canals aprovà, en la seua sessió ordinària del passat 14 de juliol, amb caràcter provisional, l’establiment de la taxa per a la prestació del servei de celebració de matrimonis civils. Ara, no havent-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu aquest acord.

Així, el Consistori canalí estableix la taxa per la prestació del servei de matrimonis civils en el saló de plenaris sent subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que sol·liciten la celebració del matrimoni civil o als qui es preste aquest servei, per a la celebració del qual s’haja iniciat l’expedient.

La quota a liquidar i exigir per aquesta taxa serà de 100 euros, per cada servei sol·licitat de matrimoni civil o acte de celebració d’idèntica naturalesa.

No hay comentarios

Dejar respuesta

19 + 2 =