Arranquen les obres de la IX fase de restauració de l’ermita del Puig

Un helicòpter transporta els materials de construcció fins el cim de la muntanya on se situa el temple de propietat municipal

Aquest matí, un helicòpter de transport ha dut a terme l’aprovisionament de materials amb què arranquen les esperades obres de la novena fase de la restauració de l’ermita del Puig de Xàtiva. L’operació s’ha iniciat passades les 9:30 hores i ha consistit en més de 6 hores de vols de càrrega de materials de construcció. Aproximadament, 150 tones de diversos materials i eines d’obra. La participació de mitjans aeris deriva de la complexitat que té l’accés al temple, a través d’una escarpada drecera que impossibilita l’accés a vehicles rodats.

El tinent d’alcalde Ignacio Reig, coordinador de Polítiques del Medi Urbà i Serveis Municipals, ha mostrat la seua satisfacció. Per a Reig,“finalment hem pogut iniciar la novena fase d’unes obres que teníem pendents des que començàrem a governar”. Reig també ha avançat que “ens quedaria una última fase, la desena, que tindria un cost d’al voltant de 200.000 euros i que ens permetria tenir completament restaurat l’edifici”.

La novena fase de la rehabilitació de l’ermita del Puig s’adjudicà en abril de 2019. L’empresa adjudicatària ha sigut la xativina Consval 2012 S.L. i la direcció de l’obra recau sobre Vicent Torregrosa, arquitecte conservador del castell. El pressupost de les obres adjudicades ascendeix a 119.998,12 euros. S’espera que les obres tinguen una duració estimada de 4 mesos.

La novena fase se centrarà en la reconstrucció de la volta d’accés, així com en la construcció de cobertes de la resta del conjunt d’edificis. Concretament, les actuacions pendents que s’integren en aquesta fase consisteixen en la recuperació dels murs de la casa de l’ermità, la finalització de l’entrebigat del forjat, el cobriment de la sagristia i l’edifici annexe i la reconstrucció de la volta de creueria del pati d’accés.

L’edifici és de propietat municipal des del passat 11 de febrer de 2019, dia en què es va formalitzar la donació a l’Ajuntament de Xàtiva de les ermites del Puig i de Sant Antoni per part de l’Església, mitjançant escriptura pública i prèvia acceptació unànime de tots els grups polítics representats en la Junta de Govern Local.

Aquest acord no va comportar cap obligació econòmica per a l’Ajuntament. La cessió de les ermites ve com a conseqüència del requeriment de l’Ajuntament per tal que es dugueren a terme tasques de manteniment de les restes de l’ermita de Sant Antoni, requeriment que es remunta a febrer de 2017.

A finals de gener de 2019, els serveis tècnics de la Diputació de València van aprovar el projecte de la novena fase de de la restauració de l’ermita gòtica de Santa Maria del Puig, actuació que comptava inicialment amb una inversió prevista de 150.000 euros, 100.000 subvencionats per la Diputació i 50.000 més que formen part del Pla Director d’Inversions Xàtiva Creix. La subvenció s’emmarca en el capítol que l’ens provincial destina a obres de restauració per a la conservació de bens immobles que posseïsquen valors històric i artístic o d’interès local.


En Castellà:

Arrancan las obras de la IX fase de restauración de la ermita del Puig

Ermita-Puig-helicopteroUn helicóptero transporta los materiales de construcción hasta la cima de la montaña donde se ubica el templo de propiedad municipal

Esta mañana, un helicóptero de transporte ha llevado a cabo el aprovisionamiento de materiales con el que arrancan las esperadas obras de la novena fase de la restauración de la ermita del Puig de Xàtiva. La operación se ha iniciado pasadas las 9:30 horas y ha consistido en más de 6 horas de vuelos de carga de materiales de construcción. Aproximadamente, 150 toneladas de diversos materiales y herramientas de obra. La participación de medios aéreos deriva de la complejidad que tiene el acceso al templo, a través de una escarpada atajo que imposibilita el acceso a vehículos rodados.

El teniente de alcalde Ignacio Reig, coordinador de Políticas del Medio Urbano y Servicios Municipales, ha mostrado su satisfacción. Para Reig, «finalmente hemos podido iniciar la novena fase de unas obras que teníamos pendientes desde que empezamos a gobernar». Reig también ha avanzado que «nos quedaría una última fase, la décima, que tendría un coste de alrededor de 200.000 euros y que nos permitiría tener completamente restaurado el edificio».

La novena fase de la rehabilitación de la ermita del Puig se adjudicó en abril de 2019. La empresa adjudicataria ha sido la setabense Consval 2012 S.L. y la dirección de la obra recae sobre Vicente Torregrosa, arquitecto conservador del castillo. El presupuesto de las obras adjudicadas asciende a 119.998,12 euros. Se espera que las obras tengan una duración estimada de 4 meses.

La novena fase se centrará en la reconstrucción de la bóveda de acceso, así como en la construcción de cubiertas del resto del conjunto de edificios. Concretamente, las actuaciones pendientes que se integran en esta fase consisten en la recuperación de los muros de la casa del ermitaño, la finalización de la entrevigado del forjado, el cubrimiento de la sacristía y el edificio anexo y la reconstrucción de la bóveda de crucería del patio de acceso.

El edificio es de propiedad municipal desde el pasado 11 de febrero de 2019, día en que se formalizó la donación al Ayuntamiento de Xàtiva de las ermitas del Puig y de San Antonio por parte de la Iglesia, mediante escritura pública y previa aceptación unánime de todos los grupos políticos representados en la Junta de Gobierno Local.

Este acuerdo no supuso ninguna obligación económica para el Ayuntamiento. La cesión de las ermitas viene como consecuencia del requerimiento del Ayuntamiento para que se llevaron a cabo tareas de mantenimiento de los restos de la ermita de San Antonio, requerimiento que se remonta a febrero de 2017.

A finales de enero de 2019, los servicios técnicos de la Diputación de Valencia aprobaron el proyecto de la novena fase de la restauración de la ermita gótica de Santa María del Puig, actuación que contaba inicialmente con una inversión prevista de 150.000 euros, 100.000 subvencionados por la Diputación y 50.000 más que forman parte del Plan Director de Inversiones Xàtiva Crece. La subvención se enmarca en el capítulo que el ente provincial destina a obras de restauración para la conservación de bienes inmuebles que posean valores histórico y artístico o de interés local.

No hay comentarios

Dejar respuesta