Aprovades les bases per a les subvencions a les associacions comercials i hostaleres de Xàtiva

El pressupost destinat en aquest exercici és de 36.000 euros, i cada sol·licitant tindrà un límit de 9.000 euros

Xàtiva,6 de maig de 2024.- La Junta de Govern de l’Ajuntament de Xàtiva ha aprovat aquest dilluns les bases per a la concessió de subvencions a les associacions de comerciants i hostalers de Xàtiva per a l’exercici 2024, les quals compten amb un pressupost total de 36.000 euros (amb un límit de 9.000 euros per sol·licitant).

Aquestes ajudes serviran per a finançar campanyes i actuacions dirigides a la dinamització del comerç i de l’hostaleria local, així com també a la implementació de la digitalització i la potenciació d’espais d’interacció social, millorant així la imatge, les competències i la competitivitat dels associats per atraure un major nombre de visitants.

Podran ser beneficiàries les associacions que agrupen majoritàriament establiments destinats a activitats de comerç al detall i d’hostaleria legalment constituïdes i inscrites al registre d’associacions de Xàtiva, amb domicili social i activitat dintre de la localitat, i les quals realitzen projectes i actuacions dirigides a dinamitzar el comerç i l’hostaleria local.

Entre les despeses susceptibles de computar-se es troben primeres assegurances, lloguer d’equips i subministraments directes, publicitat, disseny i impressió d’elements comunicatius, formació, establiment de solucions i serveis tecnològics, actuacions vinculades a l’impuls del comerç electrònic i despeses de personal (sous i salaris).

El període d’activitats subvencionables estarà comprés entre l’1 de gener i el 31 d’octubre de 2024. Les sol·licituds s’hauran de presentar dintre dels 20 dies a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província. Aquestes s’hauran de presentar a través del registre d’entrada, i el model de sol·licitud es podrà trobar a la seu electrònica.

No hay comentarios

Dejar respuesta