Aprovada la renovació del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Xàtiva 2020/22

Aquest Pla permetrà agilitzar l’eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa pública de les subvencions

El plenari municipal de Xàtiva va aprovar el passat dissabte la renovació del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament per al període 2020-2022 amb els vots a favor del PSPV-PSOE, Xàtiva Unida i Ciutadans, i l’abstenció del Partit Popular.

Aquest Pla serveix com a instrument d’organització de les polítiques públiques per tal d’incrementar els nivells d’eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa pública subvencional. Aquest Pla va ser aprovat per primera vegada en 2016, i en la seua elaboració participen els diferents Departaments municipals que gestionen la concessió de subvencions.

El Pla de Subvencions s’articula en diferents capítols, agrupats per diferents matèries. En el capítol de Subvencions d’Acció Social venen recollides aquelles vinculades a Promoció de la Dona, Promoció de la igualtat de les persones del col·lectiu LGTBIQ, Joventut, Foment de l’Associacionisme i la Participació Ciutadana, Benestar Social i Educació; mentre que en el capítol en matèria de Cultura s’agrupen aquelles subvencions que es destinarien a associacions culturals, instituts, col·legis públics i concertats i AMPA de Xàtiva per activitats culturals.

En el capítol de subvencions en matèria d’Esports venen recollides aquelles suscitades per les previsions del Consell Esportiu Municipal, sent un instrument de foment de l’associacionisme i promoció de l’esport dels Clubs i Associacions Esportives de Xàtiva. D’altra banda les subvencions en matèria de promoció econòmica van destinades a associacions comercials de Xàtiva, a l’arrendament de locals i naus per a l’exercici d’activitats empresarials, a les ajudes a persones autònomes en el seu primer any d’activitat i a les ajudes als comerços que presenten barreres arquitectòniques.

Per últim, altres capítols també recullen subvencions en matèria de medi ambient, en matèria d’urbanisme i patrimoni, i en matèria de memòria històrica. A més a més, en l’acord definitiu es van incloure tant les beques de transport a alumnes residents a Xàtiva que cursen estudis universitaris de grau, o formació professional de grau superior i música/dansa de grau superior que no s’impartisquen al municipi; així com les ajudes per a xecs escolars municipals del curs 2019/2020 per a l’escolarització dels xiquets de Xàtiva de 2 a 3 anys.

Per cada línia de subvenció es determinarà un conjunt d’indicadors relacionats amb els objectius, que es recolliran periòdicament pels responsables del seu seguiment per tal de conèixer l’estat de la situació.

«Aquest Pla ens permet estructurar d’una manera lògica les subvencions que es poden donar des de l’Ajuntament durant aquest trienni. Açò ens marca un full de ruta molt clar, que evitarà fer discrecionalitats i ocurrències»., ha manifestat el regidor d’Hisenda de Xàtiva, Ignacio Reig.


En Castellà:

Aprobada la renovación del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Xàtiva 2020-2022

Este Plan permitirá agilizar la eficacia y eficiencia en la gestión del gasto público de las subvenciones

El pleno municipal de Xàtiva aprobó el pasado sábado la renovación del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento para el periodo 2020-2022 con los votos a favor del PSPV-PSOE, Xàtiva Unida y Ciudadanos, y la abstención del Partido Popular.


Este Plan sirve como instrumento de organización de las políticas públicas para incrementar los niveles de eficacia y eficiencia en la gestión del gasto público subvencional. Este Plan fue aprobado por primera vez en 2016, y en su elaboración participan los diferentes Departamentos municipales que gestionan la concesión de subvenciones.


El Plan de Subvenciones se articula en diferentes capítulos, agrupados por diferentes materias. En el capítulo de Subvenciones de Acción Social vienen recogidas aquellas vinculadas a Promoción de la Mujer, Promoción de la igualdad de las personas del colectivo LGTBIQ, Juventud, Fomento del Asociacionismo y la Participación Ciudadana, Bienestar Social y Educación; mientras que en el capítulo en materia de Cultura se agrupan aquellas subvenciones que se destinarían a asociaciones culturales, institutos, colegios públicos y concertados y AMPA de Xàtiva por actividades culturales.


En el capítulo de subvenciones en materia de Deportes vienen recogidas aquellas suscitadas por las previsiones del Consell Esportiu Municipal, siendo un instrumento de fomento del asociacionismo y promoción del deporte de los Clubes y Asociaciones Deportivas de Xàtiva. Por otro lado las subvenciones en materia de Promoción Económica van destinadas a asociaciones comerciales de Xàtiva, al arrendamiento de locales y naves para el ejercicio de actividades empresariales, a las ayudas a personas autónomas en su primer año de actividad y a las ayudas a los comercios que presentan barreras arquitectónicas.


Por último, otros capítulos también recogen subvenciones en materia de medio ambiente, en materia de urbanismo y patrimonio, y en materia de memoria histórica. Además, en el acuerdo definitivo se incluyeron tanto las becas de transporte a alumnos residentes en Xàtiva que cursan estudios universitarios de grado, o formación profesional de grado superior y música/danza de grado superior que no se impartan al municipio; así como las ayudas para cheques escolares municipales del curso 2019/2020 para la escolarización de los niños de Xàtiva de 2 a 3 años.
Por cada línea de subvención se determinará un conjunto de indicadores relacionados con los objetivos, que se recogerán periódicamente por los responsables de su seguimiento para conocer el estado de la situación.
«Este Plan nos permite estructurar de una manera lógica las subvenciones que se pueden dar desde el Ayuntamiento durante este trienio. Esto nos marca una hoja de ruta muy clara, que evitará hacer discrecionalidades y ocurrencias»., ha manifestado el regidor de Hacienda de Xàtiva, Ignacio Reig.

No hay comentarios

Dejar respuesta