L’Ajuntament de Xàtiva invertirá més de 166.000 euros en Polítiques Inclusives

La Junta de Govern va ratificar els quatre perfils de beneficiaris, que arribaran a la trentena, així com la primera dotació pressupostària de 52.230 euros

La Junta de Govern Local va aprovar el passat dilluns el Programa de Polítiques Inclusives 2020 amb el que es pretén abordar les noves situacions detectades i avançar en la inclusió des de la pròpia concepció de treball com a element estructurant de la vida i de les relacions socials.

Aquest Programa PI 2020 constarà de quatre perfils de beneficiaris: persones amb diversitat funcional, persones amb alt risc d’exclusió, dones en grups d’edat de taxes baixes d’ocupació en el mercat laboral actual i persones usuàries habituals de serveis socials. En total 30 persones que s’aniran incorporant al llarg del període anual a aquest programa, amb diferents horaris i períodes de treball.

La coordinació dels processos, preparació del cens, valoració, selecció i supervisió del Programa es farà per part de la responsable de l’equip social base de Benestar Social, amb l’objectiu de garantir el bon seguiment i desenvolupament de les línies d’actuació.

La Junta de Govern va aprovar a més en aquesta reunió el cens elaborat per la Coordinadora del Programa respecte al perfil d’usuaris amb diversitat funcional, així com la seua despesa per a aquest 2020, que serà de 52.273,20 euros. No obstant, però, al llarg de l’any s’aniran aprovant la resta de partides pressupostàries per a la resta de perfils, que ascendiran la inversió fins als 166.632,30 euros en aquest any natural, si bé alguns dels perfils del programa continuaran la seua tasca durant el 2021 amb pressupost del proper exercici.

«El Programa de Polítiques Inclusives que iniciàrem en 2015 ha donat resultats molt satisfactoris per a rescatar persones usuàries de Benestar Social amb risc d’exclusió, ja que aquest element concep el treball com a estructural de la vida», ha destacat la regidora de Benestar Social Xelo Angulo, qui ha afegit que «és un programa propi i pioner, amb recursos propis de l’Ajuntament, que inverteix al voltant de 167.000 euros anuals rescatant a moltes famílies de la ciutat, apostant per programes a Xàtiva que no deixen a ningú enrere».


En Castellà:

El Ayuntamiento de Xàtiva aprueba el Programa de Políticas Inclusivas 2020 donde se invertirán más de 166.000 euros

La Junta de Gobierno ratificó los cuatro perfiles de beneficiarios, que llegarán a la treintena, así como la primera dotación presupuestaria de 52.230 euros

La Junta de Gobierno Local aprobó el pasado lunes el Programa de Políticas Inclusivas 2020 con el que se pretende abordar las nuevas situaciones detectadas y avanzar en la inclusión desde la propia concepción de trabajo como elemento estructurante de la vida y de las relaciones sociales.


Este Programa PI 2020 constará de cuatro perfiles de beneficiarios: personas con diversidad funcional, personas con alto riesgo de exclusión, mujeres en grupos de edad de tasas bajas de ocupación en el mercado laboral actual y personas usuarias habituales de servicios sociales. En total 30 personas que se irán incorporando a lo largo del periodo anual en este programa, con diferentes horarios y periodos de trabajo.


La coordinación de los procesos, preparación del censo, valoración, selección y supervisión del Programa se hará por parte de la responsable del equipo social base de Bienestar Social, con el objetivo de garantizar el buen seguimiento y desarrollo de las líneas de actuación.


La Junta de Gobierno aprobó además en esta reunión el censo elaborado por la Coordinadora del Programa respecto al perfil de usuarios con diversidad funcional, así como su gasto para este 2020, que será de 52.273,20 euros. No obstante, a lo largo del año se irán aprobando el resto de partidas presupuestarias para el resto de perfiles, que incrementarán la inversión hasta los 166.632,30 euros en este año natural, si bien algunos de los perfiles del programa continuarán su tarea durante el 2021 con presupuesto del próximo ejercicio.


«El Programa de Políticas Inclusivas que iniciamos en 2015 ha dado resultados muy satisfactorios para rescatar personas usuarias de Bienestar Social con riesgo de exclusión, puesto que este elemento concibe el trabajo como estructural de la vida», ha destacado la concejala de Bienestar Social Xelo Angulo, quien ha añadido que «es un programa propio y pionero, con recursos propios del Ayuntamiento, que invierte alrededor de 167.000 euros anuales rescatando a muchas familias de la ciudad, apostando por programas en Xàtiva que no dejan a nadie atrás».

No hay comentarios

Dejar respuesta

19 − dos =