Xàtiva porta a plenari la cessió dels terrenys on s’ubicarà el futur Palau de Justícia

Es tracta del pas previ per començar amb la tramitació administrativa

L’Ajuntament de Xàtiva porta al plenari d’aquest dissabte 30 de novembre l’inici d’expedient per a la cessió a la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública de part del convent de Santa Clara, per tal de poder iniciar els tràmits de construcció del futur Palau de Justícia.

«Estem satisfets perquè hem arribat als terminis que ens havíem marcat tant nosaltres com des de la Conselleria, que parlaven de fer la cessió abans de finalitzar l’any 2019. La cessió definitiva es farà en desembre, i a partir d’ahi serà la Conselleria qui comence amb tota la tramitació administrativa», ha explicat l’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà, qui ha afegit que després d’aprovar-se aquesta cessió «el primer pas serà la licitació de la redacció del projecte, i a partir d’eixe moment es començarà a fer realitat un dels projectes estratègics per a Xàtiva en aquesta legislatura».

La part del conjunt de Santa Clara objecte de cessió (o mutació) es correspon amb les ales nord i oest del complex immobiliari, amb una superfície total de 1.881 metres quadrats d’edificació. Aquestes superfícies són aquelles que no es corresponen amb la denominació de Bé d’Interès Cultura que atresora l’ex convent, per la qual cosa es permet la seua demolició i la construcció de la nova seu judicial. De ser aprovat aquest expedient, la naturalesa jurídica de l’objecte passaria a qualificar-se de bé de domini públic, servei públic i ús administratiu-institucional.

L’Ajuntament de Xàtiva ja va solucionar l’últim escoll per poder realitzar aquesta cessió a la Conselleria, ja que va adquirir els elements constructius que envaeixen el vial públic que dona a l’Avinguda de Selgas, lloc on s’ubicarà el futur Palau de Justícia, en un acord aprovat el passat 5 d’octubre de 2019 en sessió plenària.

L’adquisició de l’immoble patrimonial de Santa Clara per part municipal va tindre lloc en el mes de desembre de 2018. Es tracta d’una infraestructura que és Bé d’Interès Cultural amb categoria de Monument des de l’any 2003 i que disposa d’un Pla Especial de Protecció Aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme. Serà en la zona no declarada BIC on es construïsca la nova seu judicial, després de l’informe favorable cursat després de la visita tècnica de Conselleria, que va justificar la seua viabilitat.


En Castellà:

Xàtiva lleva al pleno la cesión a la Conselleria de los terrenos donde se ubicará el futuro Palacio de Justicia

Se trata del paso previo para empezar con la tramitación administrativa

El Ayuntamiento de Xàtiva lleva al pleno de este sábado 30 de noviembre el inicio de expediente para la cesión a la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública de parte del convento de Santa Clara, para poder iniciar los trámites de construcción del futuro Palacio de Justicia.

«Estamos satisfechos porque hemos llegado a los plazos que nos habíamos marcado tanto nosotros como desde la Conselleria, que hablaban de hacer la cesión antes de finalizar 2019. La cesión definitiva se hará en diciembre, y a partir de ahí será la Conselleria quien empiece con toda la tramitación administrativa», ha explicado el alcalde de Xàtiva Roger Cerdà, quien ha añadido que después de aprobarse esta cesión «el primer paso será la licitación de la redacción del proyecto, y a partir de ese momento se empezará a hacer realidad uno de los proyectos estratégicos para Xàtiva en esta legislatura».


La parte del conjunto de Santa Clara objeto de cesión (o mutación) se corresponde con las alas norte y oeste del complejo inmobiliario, con una superficie total de 1.881 metros cuadrados de edificación. Estas superficies son aquellas que no se corresponden con la denominación de Bien de Interés Cultural que atesora el ex convento, por lo cual se permite su demolición y la construcción de la nueva sede judicial. De ser aprobado este expediente, la naturaleza jurídica del objeto pasaría a calificarse de bien de dominio público, servicio público y uso administrativo-institucional.


El Ayuntamiento de Xàtiva ya solucionó el último escollo para poder realizar esta cesión a la Conselleria, puesto que adquirió los elementos constructivos que invaden el vial público que da a la Avenida de Selgas, lugar donde se ubicará el futuro Palacio de Justicia, en un acuerdo aprobado el pasado 5 de octubre de 2019 en sesión plenaria.


La adquisición del inmueble patrimonial de Santa Clara por parte municipal tuvo lugar en el mes de diciembre de 2018. Se trata de una infraestructura que es Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento desde el año 2003 y que dispone de un Plan Especial de Protección Aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo. Será en la zona no declarada BIC donde se construya la nueva sede judicial, después del informe favorable cursado después de la visita técnica de Conselleria, que justificó su viabilidad.

No hay comentarios

Dejar respuesta

uno + Ocho =