Xàtiva treballa en el seu Pla Local de Gestió de Residus

S’ha dissenyat un procés participatiu per a comptar amb l’opinió de la ciutadania i el teixit associatiu, que s’inicia demà a la Casa de Cultura

L’Ajuntament de Xàtiva realitzarà demà a les 19 de la vesprada, a la Casa de Cultura, una sessió informativa i formativa per tal de posar en marxa la redacció del Pla Local de Residus, amb la intenció d’establir un nou model de gestió i recollida dels residus domèstics que permeta assolir els objectius fixats per la legislació comunitària, nacional i autonòmica.

En aquest sentit, el nou Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIRCV 2019-2022) estableix la necessitat de que les àrees urbanes de més de 10.000 habitants, com és el cas de Xàtiva, redacten els seus Plans locals de gestió de residus domèstics i assimilables, amb la finalitat d’establir les accions necessàries per tal d’aconseguir una sèrie d’objectius com ara la implantació de la recollida separada de la fracció orgànica dels residus domèstics (biorresidus); la recuperació, com a mínim del 25% del total de biorresidus produïts per a l’any 2020 i del 50% per a 2022; i assolir un percentatge de recollida selectiva del 65% per a l’any 2020 i del 67% per a l’any 2022, de la totalitat de residus produïts.

La intenció es comptar amb la participació de la ciutadania i el teixit associatiu de la ciutat, pel que s’ha dissenyat un procés participatiu per sectors d’activitat i de distribució poblacional, per tal de definir el Pla de la manera més adequada i consensuada possible. En la primera reunió, que tindrà lloc demà, estaran presents l’empresa encarregada de la gestió d’aquest procés, així com la regidora de Medi Ambient Reme Sinisterra i l’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà, que obriran i tancaran l’acte respectivament.

A partir del mes de febrer s’iniciaran una sèrie de sessions participatives destinades a diferents grups com ara associacions empresarials i grans superfícies d’alimentació, centres educatius, entitats organitzadores de festes i esdeveniments, i també sectors de veïns i veïnes de la ciutat com ara el centre històric, l’eixample, les pedanies, Bixquert, Carraixet i els disseminats. Aquestes sessions participatives, que tindran lloc en la Casa de Cultura de Xàtiva, conclouran en el mes de març. L’última cita, abans de la redacció del Pla tindrà lloc a principis de maig al saló de plenaris de l’Ajuntament, on es realitzarà una sessió de Retorn d’Informació.


En Castellà:

Xàtiva trabaja en su Plan Local de Gestión de Residuos

Se ha diseñado un proceso participativo para contar con la opinión de la ciudadanía y el tejido asociativo, que se inicia mañana en la Casa de Cultura

El Ayuntamiento de Xàtiva realizará mañana a las 19 de la tarde, en la Casa de Cultura, una sesión informativa y formativa para poner en marcha la redacción del Plan Local de Residuos, con la intención de establecer un nuevo modelo de gestión y recogida de los residuos domésticos que permita lograr los objetivos fijados por la legislación comunitaria, nacional y autonómica.

En este sentido, el nuevo Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana (PIRCV 2019-2022) establece la necesidad de que las áreas urbanas de más de 10.000 habitantes, como es el caso de Xàtiva, redactan sus Planes locales de gestión de residuos domésticos y asimilables, con el fin de establecer las acciones necesarias para conseguir una serie de objetivos como por ejemplo la implantación de la recogida separada de la fracción orgánica de los residuos domésticos (biorresiduos); la recuperación, como mínimo del 25% del total de biorresiduos producidos para el año 2020 y del 50% para 2022; y lograr un porcentaje de recogida selectiva del 65% para el año 2020 y del 67% para el año 2022, de la totalidad de residuos producidos.


La intención es contar con la participación de la ciudadanía y el tejido asociativo de la ciudad, por lo que se ha diseñado un proceso participativo por sectores de actividad y de distribución poblacional, para definir el Plan de la manera más adecuada y consensuada posible. En la primera reunión, que tendrá lugar mañana, estarán presentes la empresa encargada de la gestión de este proceso, así como la concejala de Medio Ambiente Reme Sinisterra y el alcalde de Xàtiva Roger Cerdà, que abrirán y cerrarán el acto respectivamente.


A partir del mes de febrero se iniciarán una serie de sesiones participativas destinadas a diferentes grupos como por ejemplo asociaciones empresariales y grandes superficies de alimentación, centros educativos, entidades organizadoras de fiestas y acontecimientos, y también sectores de vecinos y vecinas de la ciudad como por ejemplo el centro histórico, el ensanche, las pedanías, Bixquert, Carraixet y los diseminados. Estas sesiones participativas, que tendrán lugar en la Casa de Cultura de Xàtiva, concluirán en el mes de marzo. La última cita, antes de la redacción del Plan tendrá lugar a principios de mayo en el salón de plenos del Ayuntamiento, donde se realizará una sesión de Retorno de Información.

No hay comentarios

Dejar respuesta

9 − siete =