Xàtiva s’incrementarà un 15% el pressupost de 2020 i rondarà els 30 milions d’euros

Es destinaran 4,5 milions a inversions destacant el Pla Edificant, la reforma del consultori de la Seu o el desdoblament del Pavelló

L’endeutament a finals de 2020 serà inferior al 30% del pressupost

L’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà i el segon tinent d’alcalde i regidor d’Economia Ignacio Reig han presentat aquest matí en roda de premsa els pressupostos per al 2020, que tindran un increment del 15,4% passant dels 25,9 milions d’euros en 2019 als 29,89 milions per al 2020. Aquests pressupostos es sotmetran a aprovació aquest dissabte en el plenari municipal.
«Volem que aquesta ciutat avance però sense deixar a ningú enrere, i per això hi ha una forta aposta per les polítiques del benestar social, de la dona i les que cobreixen aquelles necessitats dels veïns i les veïnes de Xàtiva», ha declarat l’alcalde, Roger Cerdà, qui ha destacat la xifra d’inversions que el proper exercici superarà els 4,5 milions d’euros gràcies en part al Programa Edificant, que aportarà 2,4 milions d’euros que es destinaran al nou centre del Pla de la Mesquita, l’IES Josep de Ribera, l’Attilio Bruschetti i el CFP La Costera. A més a més, també s’han destacat altres inversions com els 213.000 euros en Sanitat per a la Reforma del Consultori Auxiliar de la Seu, els 200.000 euros per a Enllumenat amb la V Fase del Pla de Seguretat de Vies Urbanes (que poden arribar a superar 400.000 amb les subvencions), els 88.000 euros per al Desdoblament del Pavelló de voleibol, els 130.000 euros per a la construcció de nínxols al cementeri o els 93.000 euros que es destinaran a la millora de l’accessibilitat en edificis públics.

«Cal destacar també les inversions en el cicle hidràulic i aigua potable que superen els 147.000 euros, ja que volem renovar anualment el 2% de la xarxa; així com l’adquisició del Fons Blai Bellver amb 45.000 euros, la consolidació del Pla Social en la regidoria de Benestar Social o la tercera anualitat del pagament de l’antic Monestir de Santa Clara amb 500.000 euros», ha explicat el regidor d’Economia Ignacio Reig.

El capítol de Personal s’incrementarà en 605.000 euros (arribant fins als 11,3 milions), amb els quals es podrà doblar l’Oficina Tècnica Municipal amb la incorporació d’un arquitecte, dos enginyers i un Tècnic Agrícola, a més de consolidar la Regidoria de Dona i Igualtat amb personal propi per al departament que constarà d’un Agent d’Igualtat, un Psicòleg i un Treballador Social. D’altra banda, també es completarà la plantilla de la Policia Local de Xàtiva, amb quinze agents, un oficial, un inspector i un intendent. «Tenim un dèficit important i per a nosaltres és fonamental completar en aquest exercici el cos de la Policia Local, amb processos de selecció que ja estan en marxa», ha destacat Cerdà.

Pel que fa a la Despesa Corrent, que augmenta un 7,63%, cal destacar la pujada en Benestar Social (+40%), que ha passat d’1,01 a 2,18 milions d’euros en els darrers anys, el que ha permès incrementar una plantilla que ha passat de 8 a 27 persones. En quant a Turisme, s’ha augmentat un 30%, amb la major pujada relativa en els darrers anys, mantenint els 145.000 euros destinats a les Nits al Castell. La Fira de Xàtiva estarà dotada amb una quantitat propera als 800.000 euros, i les despeses de Nadal s’han incrementat lleugerament després d’anys de congelació. També han augmentat considerablement altres partides com Joventut (15%), Dona i Igualtat (50%) o Sanitat (19%).

Respecte a les transferències corrents, que rondaran els 2 milions d’euros, la novetat més important és la creació de la partida per a escoles de 0 a 3 anys, per a la que s’han dotat 150.000 euros i que tindrà una implantació progressiva que ja ha començat aquest any 2019. «Ens vam comprometre a que l’educació seria gratuïta i anem a començar aquest camí amb les ajudes per als fills de 2 a 3 anys, mentre que s’està estudiant com abordar també la resta pròximament», ha explicat l’alcalde Roger Cerdà. A més a més, s’ha incrementat en 10.000 euros el pressupost per a les falles (100.000 euros), més de 4.000 euros per a Cultura i altres 1.000 euros més per a les Associacions Juvenils (arribant fins als 13.000 euros. El Consell Esportiu Municipal rebrà en 2020 un total de 980.000 euros.
Altres capítols previstos en els pressupostos 2020 són els 212.330 euros d’Interessos o els 120.000 euros del Fons de Contingència o els 1,6 milions de l’Amortització de Préstecs.
«Hem passat a tindre menys regidors i això ha permès agrupar algunes partides per fer un pressupost més compacte. S’han agrupat Mobilitat i Seguretat Ciutadana en un únic grup de despesa amb 420.000 euros, i s’han separat Política Lingüística i Memòria o Falles de Festes de Carrer i Nadal. Això ens permet organitzar-nos millor i tancar l’exercici amb superàvit, com portem fent des de 2015», ha assegurat Reig.

Reducció del deute bancari

Altra de les situacions destacables del pressupost, és la reducció del deute bancari. «Anem a acabar 2019 amb un deute de 10,2 milions però a finals de 2020 el deute es situarà en 8,7 milions, el que suposarà situar-se per baix del 30% del pressupost global de l’Ajuntament», ha incidit l’alcalde Roger Cerdà, qui ha recordat que «venim de pràcticament un 100% d’endeutament, pel que la disminució és d’un 65% si prenem com a referència els 25 milions de 2015.».
El regidor d’Economia i segon tinent d’alcalde Ignacio Reig també ha defensat en la seua intervenció que «és un primer pressupost de la legislatura que tanca camins iniciats en 2015 i inicia altres de cara al futur», al temps que ha demanat que «es valore l’esforç en la implementació dels serveis públics, la millora de l’atenció al ciutadà i l’esforç inversor en infraestructures públiques d’educació, sanitat, esport i serveis públics».


El presupuesto 2020 de Xàtiva se incrementará un 15% y rondará los 30 millones de euros

Se destinarán 4,5 millones a inversiones destacando el Pla Edificant, la reforma del consultorio de la Seo o el desdoblamiento del Pabellón

El endeudamiento a finales de 2020 será inferior al 30% del presupuesto

El alcalde de Xàtiva Roger Cerdà y el segundo teniente de alcalde y concejal de Economía Ignacio Reig han presentado esta mañana en rueda de prensa los presupuestos para el 2020, que tendrán un incremento del 15,4% pasando de los 25,9 millones de euros en 2019 a los 29,89 millones para el 2020. Estos presupuestos se someterán a aprobación este sábado en el pleno municipal.


«Queremos que esta ciudad avance pero sin dejar a nadie atrás, y por eso hay una fuerte apuesta por las políticas del bienestar social, de la mujer y las que cubren aquellas necesidades de los vecinos y las vecinas de Xàtiva», ha declarado el alcalde, Roger Cerdà, quien ha destacado la cifra de inversiones que el próximo ejercicio superará los 4,5 millones de euros gracias en parte al Programa Edificant, que aportará 2,4 millones de euros que se destinarán al nuevo centro del Pla de la Mesquita, el IES Josep de Ribera, el Attilio Bruschetti y el CFP La Costera. Además, también se han destacado otras inversiones como los 213.000 euros en Sanidad para la Reforma del Consultorio Auxiliar de la Seo, los 200.000 euros para Alumbrado con la V Fase del Plan de Seguridad de Vías Urbanas (que pueden llegar a superar 400.000 con las subvenciones), los 88.000 euros para el Desdoblamiento del Pabellón de voleibol, los 130.000 euros para la construcción de nichos al cementerio o los 93.000 euros que se destinarán a la mejora de la accesibilidad en edificios públicos.

«Hay que destacar también las inversiones en el ciclo hidráulico y agua potable que superan los 147.000 euros, puesto que queremos renovar anualmente el 2% de la red; así como la adquisición del Fondo Blai Bellver con 45.000 euros, la consolidación del Plan Social en la concejalía de Bienestar Social o la tercera anualidad del pago del antiguo Monasterio de Santa Clara con 500.000 euros», ha explicado el concejal de Economía Ignacio Reig.


El capítulo de Personal se incrementará en 605.000 euros (llegando hasta los 11,3 millones), con los cuales se podrá doblar la Oficina Técnica Municipal con la incorporación de un arquitecto, dos ingenieros y un Técnico Agrícola, además de consolidar la Concejalía de Mujer e Igualdad con personal propio para el departamento que constará de un Agente de Igualdad, un Psicólogo y un Trabajador Social. Por otro lado, también se completará la plantilla de la Policía Local de Xàtiva, con quince agentes, un oficial, un inspector y un intendente. «Tenemos un déficit importante y para nosotros es fundamental completar en este ejercicio el cuerpo de la Policía Local, con procesos de selección que ya están en marcha», ha destacado Cerdà.


En cuanto al Gasto Corriente, que aumenta un 7,63%, hay que destacar la subida en Bienestar Social (+40%), que ha pasado de 1,01 a 2,18 millones de euros en los últimos años, lo que ha permitido incrementar una plantilla que ha pasado de 8 a 27 personas. En en cuanto a Turismo, se ha aumentado un 30%, con la mayor subida relativa en los últimos años, manteniendo los 145.000 euros destinados para Nits al Castell. La Fira de Xàtiva estará dotada con una cantidad próxima a los 800.000 euros, y los gastos de Navidad se han incrementado ligeramente después de años de congelación. También han aumentado considerablemente otras partidas como Juventud (15%), Mujer e Igualdad (50%) o Sanidad (19%).


Respecto a las transferencias corrientes, que rondarán los 2 millones de euros, la novedad más importante es la creación de la partida para escuelas de 0 a 3 años, para la que se han dotado 150.000 euros y que tendrá una implantación progresiva que ya ha empezado este año 2019. «Nos comprometimos a que la educación sería gratuita y vamos a empezar este camino con las ayudas para los hijos de 2 a 3 años, mientras que se está estudiando como abordar también el resto próximamente», ha explicado el alcalde Roger Cerdà. Además, se ha incrementado en 10.000 euros el presupuesto para las fallas (100.000 euros), más de 4.000 euros para Cultura y otros 1.000 euros más para las Asociaciones Juveniles (llegando hasta los 13.000 euros. El Consell Esportiu Municipal recibirá en 2020 un total de 980.000 euros.


Otros capítulos previstos en los presupuestos 2020 son los 212.330 euros de Intereses, los 120.000 euros del Fondo de Contingencia o los 1,6 millones de la Amortización de Préstamos.


«Hemos pasado a tener menos concejales en el gobierno y esto ha permitido agrupar algunas partidas para hacer un presupuesto más compacto. Se han agrupado Movilidad y Seguridad Ciudadana en un único grupo de gasto con 420.000 euros, y se han separado Política Lingüística y Memoria o Fallas de Fiestas de Calle y Navidad. Esto nos permite organizarnos mejor y cerrar el ejercicio con superávit, como llevamos haciendo desde 2015», ha asegurado Reig.Reducción de la deuda bancaria


Otra de las situaciones destacables del presupuesto, es la reducción de la deuda bancaria. «Vamos a acabar 2019 con una deuda de 10,2 millones pero a finales de 2020 la deuda se situará en 8,7 millones, lo que supondrá situarse por bajo del 30% del presupuesto global del Ayuntamiento», ha incidido el alcalde Roger Cerdà, quien ha recordado que «venimos de prácticamente un 100% de endeudamiento, por lo que la disminución es de un 65% si tomamos como referencia los 25 millones de 2015».
El concejal de Economía y segundo teniente de alcalde Ignacio Reig también ha defendido en su intervención que «es un primer presupuesto de la legislatura que cierra caminos iniciados en 2015 e inicia otros de cara al futuro», al tiempo que ha pedido que «se valore el esfuerzo en la implementación de los servicios públicos, la mejora de la atención al ciudadano y el esfuerzo inversor en infraestructuras públicas de educación, sanidad, deporte y servicios públicos».

No hay comentarios

Dejar respuesta