Xàtiva rescindeix el conveni per «incompliment» amb l’Associació CES Colònies Felines

En resposta als comunicats de l’associació Una huella en el corazón i del PP, des de l’ajuntament ens, remetem l’informe de seguiment del compliment del conveni, elaborat pel responsable de l’àrea municipal corresponent.

A la vista d’allò disposat per Proposta de Regidoria Delegada de Medi Ambient, s’emet el següent

INFORME

De les dos sessions en que durant l’any 2020 s’ha constituït la Comissió de Seguiment del compliment del Conveni de l’Ajuntament de Xàtiva amb l’Associació «Una huella en el corazón», segons acord de la Junta de Govern Local de data 5 de gener de 2018, resulta patent l’incompliment de diverses disposicions previstes al mateix.

Concretament, de la clàusula sisena, relativa a les obligacions de l’Associació, preveu, entre d’altres:

«L’Associació es compromet a realitzar el programa anual que presentarà a l’Ajuntament. Els censos de les colònies, la coordinació dels voluntaris i el seguiment de les colònies, els realitzarà amb mitjans propis. Durant el mes de gener, presentaran una memòria de les accions realitzades durant l’any anterior amb la finalitat de poder comprovar el grau de desenvolupament del programa anual, i també que es puguen justificar les parts que no s’hagueren complit si és el cas.»

No consta planificació anual aportada per a executar en el any en curs, a més de què la memòria degudament motivada i amb les dades necessàries per tal de poder comprovar el grau de desenvolupament de la seua activitat, tot i tenint en compte el que s’ha dit sobre la planificació prèvia, no s’ha presentat en termini i segons dita disposició.

De conformitat amb l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i davant la falta de compliment, concorre causa de resolució del conveni i aquest s’entén resolt.

Cal aclarir també que està obert el període d’al·legacions per part de l’associació, al·legacions que es resoldran conforme marca el procediment administratiu.

No hay comentarios

Dejar respuesta