Xàtiva recorda que no es pot cremar ni llençar la poda als contenidors

L’Ajuntament du a terme la desinfecció diària de les zones sensibles de la ciutat

Davant l’actual situació de confinament derivada de l’Estat d’Alarma per la pandèmia, la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Xàtiva ha fet un recordatori als residents de les zones de disseminat de Bixquert i Carraixet. Medi Ambient recorda que els plans de crema de restes de poda estan suspesos en tota la Comunitat Valenciana des del 16 de març. És a dir, actualment i fins a nova ordre, no es poden cremar restes de poda. Les autoritats recomanen que tota resta de poda es conserve a dintre de la parcel·la particular, en un lloc sec.

Així mateix, Medi Ambient ha fet una crida especial per recordar que està prohibit abocar les restes de poda als contenidors de residus sòlids urbans, ja que, d’una banda ho impedeix la normativa municipal i, d’altra, l’acumulació de poda pot esdevenir un focus de brutícia en descomposició. A més a més, Medi Ambient recorda que les instal·lacions de l’Ecoparc de Xàtiva treballen a hores d’ara en règim de serveis mínims, estant tancades al públic durant el confinament i obrint-se, únicament, per a serveis municipals i empreses.

El servei de recollida de residus sòlids urbans continua amb freqüència diària. Tots els dies es desinfecten els contenidors, tant de restes orgànics com de recollida selectiva, així com els voltants del seu emplaçament. Pel que fa al servei de recollida de mobles i d’estris voluminosos, continua actiu de dilluns a divendres, amb cita prèvia cridant al telèfon 96 325 58 75.

Tasques de desinfecció a Xàtiva

D’altra banda, les tasques de desinfecció d’espais públics continuen a Xàtiva, amb diversa freqüència en funció dels protocols que estableix el Ministeri de Sanitat. Així, amb freqüència diària, es desinfecten les residències de majors i entorns de serveis sanitaris, els accessos a l’hospital Lluís Alcanyís, l’entorn de l’estació de trens i de la central de Policia Local i les zones de contenidors del nucli urbà, Bixquert, Carraixet i pedanies. També es desinfecta a diari els voltants de supermercats, farmàcies, Mercat Municipal, MercaXàtiva, ajuntament i parades de bus urbà. La desinfecció de la resta dels espais públics s’aborda de manera organitzada al llarg de la setmana, de manera que l’actuació abasta a tota la ciutat. Com a mesura adicional, es deixa oberta la tapadora dels contenidors, així com els contenidors subterranis que s’han deixat accessibles des de la superficie. En cas de tindre que accionar la tapadora, es recomana que es faça servir un mocador de paper que després ha de llançar-se a la paperera.

Recomanacions per a propietaris de gossos

Medi Ambient recomana a tots els propietaris que aquestos dies treuen a passejar la seua mascota que eviten les zones humides per la desinfecció, per prevenir així l’aparició de reaccions al·lèrgiques en els animals. També es prega que els propietaris isquen a passejar les mascotes proveïts amb borses per a la recollida dels excrements i un recipient amb una dissolució, o bé sabonosa, o bé de vinagre i aigua al 50%, per a poder desinfectar la zona desprès que els animals facen les seues necessitats. I, per descomptat, es recorda que es obligatori recollir els excrements de la via pública. Hi ha borses per a la recollida d’excrements a disposició de la ciutadania en els distints dispensadors (papereres verdes per a depositar-los). Es prega als usuaris que agafen únicament les borses que necessiten en cada ocasió, fent un ús responsable d’aquest dispositiu, així com de les mesures de confinament en general.


En Castellà:

Xàtiva recuerda que no se puede quemar ni tirar la poda en los contenedores

El Ayuntamiento lleva a cabo la desinfección diaria de las zonas sensibles de la ciudad

Ante la actual situación de confinamiento derivada del Estado de Alarma por la pandemia, la Concejalía de Medio Ambiente de los Ayuntamiento de Xàtiva ha hecho un recordatorio a los residentes de las zonas de diseminados de Bixquert y Carraixet. Medio Ambiente recuerda que los planes de quema de restos de poda están suspendidos en toda la Comunidad Valenciana desde el 16 de marzo. Es decir, actualmente y hasta nueva orden, no se pueden quemar restos de poda. Las autoridades recomiendan que todo resto de poda se conserve dentro de la parcela particular, en un lugar seco.

Asimismo, Medio Ambiente ha hecho un llamamiento especial para recordar que está prohibido verter los restos de poda en los contenedores de residuos sólidos urbanos, ya que, por un lado lo impide la normativa municipal y, por otro, la acumulación de poda puede convertirse en un foco de suciedad en descomposición. Además, Medio Ambiente recuerda que las instalaciones del Ecoparque de Xàtiva trabajan en estos momentos en régimen de servicios mínimos, estando cerradas al público durante el confinamiento y abriéndose, únicamente, para servicios municipales y empresas.

El servicio de recogida de residuos sólidos urbanos continúa con frecuencia diaria. Todos los días se desinfectan los contenedores, tanto de restos orgánicos como de recogida selectiva, así como los alrededores de su emplazamiento. En cuanto al servicio de recogida de muebles y de enseres voluminosos, continúa activo de lunes a viernes, con cita previa llamando al teléfono 96 325 58 75.

Tareas de desinfección en Xàtiva

Por otra parte, las tareas de desinfección de espacios públicos continúan en Xàtiva, con diversa frecuencia en función de los protocolos que establece el Ministerio de Sanidad. Así, con frecuencia diaria, se desinfectan las residencias de mayores y entornos de servicios sanitarios, los accesos al hospital Lluís Alcanyís, el entorno de la estación de trenes y de la central de Policía Local y las zonas de contenedores del núcleo urbano, Bixquert, Carraixet y pedanías. También se desinfecta a diario los alrededores de supermercados, farmacias, Mercado Municipal, MercaXàtiva, ayuntamiento y paradas de bus urbano. La desinfección del resto de los espacios públicos se aborda de manera organizada a lo largo de la semana, por lo que la actuación abarca a toda la ciudad. Como medida adicional, se deja abierta la tapa de los contenedores, así como los contenedores subterráneos que se han dejado accesibles desde la superficie. En caso de tener que accionar la tapadera, se recomienda que se utilice un pañuelo de papel que luego debe tirarse a la papelera.

Recomendaciones para propietarios de perros

Medio Ambiente recomienda a todos los propietarios que estos días sacan a pasear a su mascota que eviten las zonas húmedas por la desinfección, para prevenir así la aparición de reacciones alérgicas en los animales. También se ruega que los propietarios salgan a pasear a las mascotas provistos con bolsas para la recogida de los excrementos y un recipiente con una disolución, o bien jabonosa, o bien de vinagre y agua al 50%, para poder desinfectar la zona después de que los animales hagan sus necesidades. Y, por supuesto, se recuerda que es obligatorio recoger los excrementos de la vía pública. Hay bolsas para la recogida de excrementos a disposición de la ciudadanía en los distintos dispensadores (papeleras verdes para depositarlos). Se ruega a los usuarios que cojan únicamente las bolsas que necesiten en cada ocasión, haciendo un uso responsable de este dispositivo, así como de las medidas de confinamiento en general.

No hay comentarios

Dejar respuesta