Xàtiva habilita un correu i un telèfon per canalitzar les demandes d’ajuda als autònoms de la ciutat

Tant el correu com el telèfon habilitats estan atesos per personal qualificat per tal de respondre a les persones interessades

L’Ajuntament de Xàtiva ha habilitat el correu electrònic lloguercovid@xativa.es i el telèfon 96 228 98 08 per tal de canalitzar les demandes realitzades pels treballadors autònoms respecte a les ajudes oferides per la Generalitat Valenciana i el departament de Benestar Social com a conseqüència de l’emergència de salut pública ocasionada per la Covid-19.

Davant la paràlisi de l’activitat que està afectant amplis sectors econòmics, la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha adoptat mesures per atenuar la brusca disminució d’ingressos entre els col·lectius més vulnerables per la crisi, sent un d’ells el de les persones treballadors en règim d’autònom, als quals els afecta especialment el tancament dels seus negocis.

En aquest sentit, la Conselleria establirà un règim d’ajudes urgents, per concessió directa, a persones que desenvolupen la seua activitat professional en la Comunitat Valenciana i que s’hagen vist afectades per la situació de crisis sanitària ocasionada per la Covid-19.

La quantia de l’ajuda ascendirà a 1.500 euros en concepte de lucre cessant per a les persones en règim d’autònom obligades al tancament com a conseqüència del Reial decret 463/2020 del 14 de març, i de 750 euros per a la resta de casos. L’import global màxim de les ajudes a concedir ascendirà a 57,5 milions d’euros. A més a més la Generalitat, a través de l’Institut Valencià de Finances, aportarà al Fons de provisions tècniques de la Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana 17 milions d’euros destinats a facilitar la concessió d’avals a persones treballadores en règim d’autònom.

L’Institut Valencià de Finances (IVF) podrà concedir per la seua part ajudes als titulars dels préstecs que així ho sol·liciten en el marc de les corresponents convocatòries. Les ajudes hauran de respondre a un programa d’estímul econòmic finançat per un organisme de la Generalitat Valenciana mitjançant aportacions a l’IVF.

Cal destacar que també s’ha produït una ampliació dels terminis per a la presentació d’autoliquidacions i pagament de determinats impostos, com els de Successions i donacions o el de Transmissions patrimonials, així com els dels tributs sobre el joc que hagen finalitzat durant la vigència de l’Estat d’alarma, i que s’ampliaran fins a un mes comptat des del dia en que es declare la fi de vigència d’aquesta situació excepcional. També es bonificarà en el 100% la quota íntegra del tribut sobre els jocs de sort, envit o atzar en la modalitat d’explotació de màquines i aparells automàtics, sent requisit per a la bonificació que es mantinga en explotació durant almenys els dos trimestres naturals posteriors a aquell en el qual finalitze l’Estat d’Alarma.

D’altra banda, segons recull el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, se suprimeix el requisit de regulació del tram autonòmic de l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques i la resta de tributs cedits, relatiu a l’obligació de l’arrendatari de presentar l’autoliquidació i els documents del contracte d’arrendament de l’habitatge habitual. El lliurament dels fons necessaris per a fer front a les despeses que genere l’adopció de mesures per a la protecció de la salut de les persones enfront de la Covid-19 podrà arribar fins al 100% de la despesa.

Mesures socials a Xàtiva

Per la seua banda, Xàtiva també ha posat en marxa un Pla de Xoc amb mesures socials, alguna de les quals van dirigida a l’ajuda a les persones autònomes.
En aquest cas, es tracta de la posada en marxa d’ajudes per al lloguer de l’habitatge habitual per als treballadors per compte aliè i els autònoms que acrediten que els seus ingressos s’han reduït un 75% en els darrers sis mesos com a conseqüència del Decret de l’Estat d’Alarma.

Aquestes gestions també es deuen fer a través del correu lloguercovid@xativa.es o del telèfon 96 228 98 08, on se’ls derivarà a una tècnica jurista-especialista que recollirà les dades i valorarà cada cas de forma individualitzada i prestarà l’ajuda que siga necessària.
La intenció de l’Ajuntament és fer-se càrrec del 50% del cost del lloguer durant el període d’alarma, en el cas d’acreditar-se la situació esmentada, podent ser prorrogable per un període de dos mesos.


En Castellà:

Xàtiva habilita el correo lloguercovid@xativa.es para canalizar las demandas de ayuda de los trabajadores autónomos de la ciudad

Tanto el correo como el teléfono habilitados están atendidos por personal cualificado para responder a las personas interesadas

El Ayuntamiento de Xàtiva ha habilitado el correo electrónico lloguercovid@xativa.es y el teléfono 96 228 98 08 para canalizar las demandas realizadas por los trabajadores autónomos respecto a las ayudas ofrecidas por la Generalitat Valenciana y el departamento de Bienestar Social como consecuencia de la emergencia de salud pública ocasionada por la Covid-19.

Ante la parálisis de la actividad que está afectando amplios sectores económicos, la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo ha adoptado medidas para atenuar la brusca disminución de ingresos entre los colectivos más vulnerables por la crisis, siendo uno de ellos el de las personas trabajadores en régimen de autónomo, a los cuales les afecta especialmente el cierre de sus negocios.

En este sentido, la Consellería establecerá un régimen de ayudas urgentes, por concesión directa, a personas que desarrollan su actividad profesional en la Comunidad Valenciana y que se hayan visto afectadas por la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.
La cuantía de la ayuda ascenderá a 1.500 euros en concepto de lucro cesante para las personas en régimen de autónomo obligadas al cierre como consecuencia del Real Decreto 463/2020 del 14 de marzo, y de 750 euros para el resto de casos. El importe global máximo de las ayudas a conceder ascenderá a 57,5 millones de euros. Además la Generalitat, a través del Instituto Valenciano de Finanzas, aportará al Fondo de provisiones técnicas de la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunidad Valenciana 17 millones de euros destinados a facilitar la concesión de avales a personas trabajadoras en régimen de autónomo.

El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) podrá conceder por su parte ayudas a los titulares de los préstamos que así lo solicitan en el marco de las correspondientes convocatorias. Las ayudas tendrán que responder en un programa de estímulo económico financiado por un organismo de la Generalitat Valenciana mediante aportaciones al IVF.

Hay que destacar que también se ha producido una ampliación de los plazos para la presentación de autoliquidaciones y pago de determinados impuestos, como los de Sucesiones y donaciones o el de Transmisiones patrimoniales, así como los de los tributos sobre el juego que hayan finalizado durante la vigencia del Estado de alarma, y que se ampliarán hasta un mes contado desde el día en que se declare el fin de vigencia de esta situación excepcional. También se bonificará en el 100% la cuota íntegra del tributo sobre los juegos de suerte, envite o azar en la modalidad de explotación de máquinas y aparatos automáticos, siendo requisito para la bonificación que se mantenga en explotación durante al menos los dos trimestres naturales posteriores a aquel en el cual finalizo el Estado de Alarma.

Por otro lado, según recopila el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, se suprime el requisito de regulación del tramo autonómico del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el resto de tributos cedidos, relativo a la obligación del arrendatario de presentar la autoliquidación y los documentos del contrata de arrendamiento de la vivienda habitual. La entrega de los fondos necesarios para hacer frente a los gastos que genere la adopción de medidas para la protección de la salud de las personas frente a la Covid-19 podrá llegar hasta el 100% del gasto.

Medidas sociales en Xàtiva

Por su parte, Xàtiva también ha puesto en marcha un Plan de Choque con medidas sociales, alguna de las cuales va dirigida a la ayuda a las personas autónomas.

En este caso, se trata de la puesta en marcha de ayudas para el alquiler de la vivienda habitual para los trabajadores por cuenta ajena y los autónomos que acrediten que sus ingresos se han reducido un 75% en los últimos seis meses como consecuencia del Decreto del Estado de Alarma.

Estas gestiones también se deben de hacer a través del correo lloguercovid@xativa.es o del teléfono 96 228 98 08, donde se les derivará a una técnica jurista-especialista que recogerá los datos y valorará cada caso de forma individualizada y prestará la ayuda que sea necesaria.

La intención del Ayuntamiento es hacerse cargo del 50% del coste del alquiler durante el periodo de alarma, en el caso de acreditarse la situación mencionada, pudiendo ser prorrogable por un periodo de dos meses.

No hay comentarios

Dejar respuesta