Xàtiva efectuarà millores en la piscina municipal de la Torre de Lloris

Les obres es centraran en la piscina municipal i també s’aprofitarà per condicionar l’illa de compostatge d’aquest nucli urbà

La Junta de Govern Local de Xàtiva ha aprovat l’adjudicació de les obres que es realitzaran a la pedania de la Torre de Lloris, per un import de 29.800 euros, i que portarà a terme l’empresa Construmar Xàtiva SL. Entre les millores que es duran a terme es troben les obres d’escala de seguretat d’accés, reposició de revestiment i reposició de la tanca en la piscina municipal; així com el drenatge en l’illa de contenidors del nucli urbà.

El plenari de la Diputació de València va acordar en juny del passat any 2018 la inclusió de la Torre de Lloris en el Pla de Serveis i Obres Municipals (SOM) de l’exercici 2018-2019, per tal de poder realitzar totes les millores plantejades a aquestes infraestructures.

Les obres en la piscina municipal consistiran en la reposició del recobriment existent, molt deteriorat i que en l’actualitat, a més de problemes de seguretat, dificulta les tasques de neteja i desinfecció. Així mateix, i per a millorar l’accessibilitat per al bany de persones majors i amb mobilitat reduïda, s’instal·larà un elevador hidràulic amb cadira i comandament d’accionament per a monitor d’apertura i tancament. A més a a més, també es procedirà a la reposició de les tanques perimetrals del recinte en els trams on es troben deteriorades, incrementant la seua alçada fins als dos metres.

D’altra banda, pel que fa a l’actuació en les illes de contenidors, en les programes anteriors s’ha realitzat la pavimentació de la pista esportiva, impermeabilitzant la zona. Allí, al perímetre, es produirà una connexió del drenatge.

«Iniciem la reforma de la piscina de la Torre de Lloris amb fons de la Diputació de València, el que era una intervenció demandada des de fa anys pels veïns i veïnes. A més aprofitarem per millorar el drenatge de l’antic camp de futbol per a la instal·lació d’una illa de contenidors de compostatge que col·locarà el Consorci de Residus», ha manifestat el regidor d’Obres Públiques Ignacio Reig.

El regidor de Pedanies Ricardo Martínez ha informat, que a més també es portaran a terme altres millores com ara la remodelació dels vestuaris millorant la seua accessibilitat i renovant els elements, i també es substituiran la teulada que actualment és de fibrociment, per una altra que s’acoble a la normativa vigent.

Es tracta d’un contracte d’obra menor, i la durada d’execució prevista dels treballs és de 3 mesos.


En Castellà:

Xàtiva efectuará mejoras en la Torre de Lloris con una inversión del Programa SOM de cerca de 30.000 euros

Las obras se centrarán en la piscina municipal y también se aprovechará para acondicionar la isla de compostaje de este núcleo urbano

La Junta de Gobierno Local de Xàtiva ha aprobado la adjudicación de las obras que se realizarán a la pedanía de la Torre de Lloris, por un importe de 29.800 euros, y que llevará a cabo la empresa Construmar Xàtiva SL. Entre las mejoras que se producirán se encuentran las obras de seguridad de acceso, reposición de revestimiento y reposición de la valla en la piscina municipal; así como el drenaje en la isla de contenedores del núcleo urbano.

El pleno de la Diputación de València acordó en junio del pasado año 2018 la inclusión de la Torre de Lloris en el Plan de Servicios y Obras Municipales (SOM) del ejercicio 2018-2019, para poder realizar todas las mejoras planteadas a estas infraestructuras.


Las obras en la piscina municipal consistirán en la reposición del recubrimiento existente, muy deteriorado y que en la actualidad, además de problemas de seguridad, dificulta las tareas de limpieza y desinfección. Así mismo, y para mejorar la accesibilidad para el baño de personas mayores y con movilidad reducida, se instalará un elevador hidráulico con silla y mando de accionamiento para monitor de apertura y cierre. Además, también se procederá a la reposición de las vallas perimetrales del recinto en los tramos donde se encuentran deterioradas, incrementando su altura hasta los dos metros.

Por otro lado, en cuanto a la actuación en las islas de contenedores, en los programas anteriores se ha realizado la pavimentación de la pista deportiva, impermeabilizando la zona. Allí, en el perímetro, se producirá una conexión del drenaje.


«Iniciamos la reforma de la piscina de la Torre de Lloris con fondos de la Diputación de València, lo que era una intervención demandada desde hace años por los vecinos y vecinas. Además aprovecharemos para mejorar el drenaje del antiguo campo de fútbol para la instalación de una isla de contenedores de compostaje que colocará el Consorcio de Residuos», ha manifestado el concejal de Obras Públicas Ignacio Reig.


El concejal de Pedanías Ricardo Martínez ha informado, que además también se llevarán a cabo otras mejoras como por ejemplo la remodelación de los vestuarios mejorando su accesibilidad y renovando los elementos, y también se sustituirán el tejado que actualmente es de fibrocemento, por otra que se acople a la normativa vigente.


Se trata de un contrato de obra menor, y la duración de ejecución prevista de los trabajos es de 3 meses.

No hay comentarios

Dejar respuesta