Xàtiva convoca 5 beques per a joves gràcies al programa Experiència 2022

L’Ajuntament destina 19.500 euros per a la contractació de 5 joves en aquest programa, emmarcat en el Pla Millenial 2021-2025 per a millorar l’ocupació juvenil

L’Ajuntament de Xàtiva ha aprovat les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió de 5 beques de formació del programa experiència 2022 en el Marc del Pla Millennial 2021-2025 per a la millora de l’ocupació juvenil i la creació de noves oportunitats laborals a la ciutat, per a les quals destina 19.500 euros.

L’objectiu primordial d’aquestes beques és la formació i la dotació d’experiència laboral de persones joves amb Titulació de Grau Universitari finalitzat o Titulació Superior de Formació Professional.

Les beques estan dotades amb un import de 650 euros i tindran una durada de sis mesos, vinculant-se als projectes «Xarxes socials en la joventut», «Culturitza’t: programa de cultura jove», «Som iguals: afavorir la igualtat de gènere», «Potenciar l’esport en la gent jove» i «Inclusió social en la població jove». A les bases es troben publicades les titulacions requerides en cadascun dels projectes.

Cal destacar que aquestes beques s’adjudicaran mitjançant concurrència competitiva entre les persones aspirants a aquestes, que complisquen els requisits de posseir el veïnatge administratiu en Xàtiva (amb una antiguitat mínima ininterrompuda d’un any), tindre 18 anys complits i no ser major de 30 anys, estar en possessió del Títol Oficial Universitari o Titulació Superior de Formació Professional indicats per a cada projecte, estar en possessió del certificat de coneixements de valencià, acreditats o homologats oficialment per la JQCV (nivell B1 elemental de Valencià), no estar gaudint d’una altra beca o ajuda de la mateixa o anàloga finalitat i no desenvolupar una activitat laboral durant el període de gaudi de la beca, no trobar-se incurs en cap de les circumstàncies recollides en l’article 13.2 de la Llei 38/2003 i estar al corrent en el compliment de les seus obligacions tributàries.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals comptats a partir de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província (BOP). Les bases estan disponibles en la pàgina web municipal (www.xativa.es) i en el tauler d’anuncis ubicat a la seu electrònica de l’Ajuntament de Xàtiva. La inscripció podrà realitzar-se únicament de manera telemàtica a través de la web i la documentació que s’ha d’adjuntar a través de la seu electrònica consta de la sol·licitud d’Inscripció en el Programa Experiència 2/2022 amb les declaracions responsables, l’ordre de preferència (en cas de concórrer a diversos projectes) i l’autobaremació amb emplenat del llistat de cursos específics, si escau.

Aquest programa està emmarcat dins dels objectius i accions del Pla Millennial 2021-2025 de l’Ajuntament de Xàtiva per a la millora de l’ocupació juvenil i la creació de noves oportunitats laborals a la ciutat, aprovat en el plenari municipal ordinari del 27 de febrer de 2021.

No hay comentarios

Dejar respuesta

3 + trece =