Xàtiva aprovarà el II Pla d’Igualtat d’oportunitats entre dones i homes de l’Ajuntament

El divendres 26 d’abril s’aprovarà el II Pla d’Igualtat d’oportunitats entre dones i homes de l’Ajuntament de Xàtiva, el qual naix de l’avaluació del I Pla d’Igualtat (2015-2018).

Els plans d’igualtat són un conjunt de mesures, que s’estableixen després de fer un diagnòstic de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i hòmens adreçat a eliminar la discriminació per raó de sexe.

No hem d’oblidar la funció exemplificadora com administració pública per generar canvis estructurals en la societat. Es necessari posar en marxa accions que compensen la situació de desigualtat de la dona en la societat i, especialment en el treball que permeten una igualtat real.

Les polítiques d’igualtat són aquells principis i actuacions que les administracions incorporen al nostre funcionament i aquest document és revisable, senta les bases d’un canvi real, transformador i generador de noves maneres de fer polítiques igualitàries, basades en el respecte mutu entre hòmens i dones en tots els àmbits de funcionament intern de l’ajuntament.

S’ha revisat i actualitzat, el diagnòstic de la situació, les accions previstes per millorar la conciliació laboral, personal i familiar, el llenguatge utilitzat als documents, els processos de selecció i característiques existents per l’accés a l’ocupació.

El principi d’igualtat és transversal i no pot quedar-se relegat a unes quantes accions sinó que ha d’impregnar tota la política municipal.

El II Pla d’Igualtat està estructurat en 8 àmbits:
– Accés a l’ocupació
– Classificació professional promoció
– Formació i sensibilització en perspectiva de gènere
– Conciliació
– Comunicació i llenguatge no sexista
– Retribucions
– Salut laboral
– Violència de gènere

Amb 10 objectius:
– Composició equilibrada de la plantilla
– Processos d’accés i de promoció que no penalitzen a les dones
– Sensibilització i formar en igualtat
– Necessitats de conciliació i mesures per a fomentar la corresponsabilitat
– Garantir el llenguatge no sexista de les comunicacions internes i externes de l’Ajuntament
– Dotar amb perspectiva de gènere les polítiques de salut
– Difondre el drets legals per a les dones víctimes de violència de gènere
– Sensibilització a la plantilla

Hi han 39 accions concretes amb les responsables, el termini i els criteris de seguiment a desenvolupar des de la seua aprovació fins a 2021 i està dirigit al conjunt de la plantilla treballadora de l’Ajuntament.

Aquest II Pla és viu, i ha de continuar revisant-se, per això fixa els objectius concrets d’igualtat a aconseguir, les estratègies i pràctiques a adoptar per a la seua consecució, així com l’establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.

Agraïm el treball, la il·lusió i l’esforç de totes aquelles persones que han contribuït a l’elaboració del II Pla i que han pogut posar de manifest el compromís polític, tècnic i humà per portar a terme el II Pla d’Igualtat de Gènere de l’Excm. Ajuntament de Xàtiva.

No hay comentarios

Dejar respuesta

9 − 8 =