Xàtiva adquireix una col·lecció de béns artístics i documents a l’antiquari Vicent Llorens

S’invertiran 15.800 euros en el material, que consta de documents de Xàtiva i llibres antics, 7 nanos del segle XIX i un quadre del segle XVIII entre d’altres

L’Ajuntament de Xàtiva va aprovar aquest dilluns en Junta de Govern l’adquisició de béns artístics i documentació històrica del reconegut antiquari Vicent Ramon Llorens, per valor de 15.800 euros.

L’adquisició consta d’una selecció de documentació de Xàtiva i llibres antics relacionats amb la ciutat, una Assumpció de Maria o Mare de Déu gitada, una sacra de vots de Santa Clara, un bust d’Attilio Bruschetti, un conjunt de 7 nanos de finals del segle XIX, un quadre de tipologia valenciana del segle XVIII i una parella de butaques d’estil fernandí, procedents de Santa Clara. A més a més, també s’han oferit un conjunt de documents i fotografies de l’arxiu personal d’Attilio Bruschetti i una Mare de Déu de plata procedent de Santa Clara.
Respecte a la documentació que forma part d’aquest inventari, amb vora 60 escrits, es troben documents de la família Codina i de la família Conejero, un lligall amb esqueles de invitacions de Manuel Giner (regidor perpetu de València), notes de reg amb llistats de fanecades i terres i llibres antics com ara un tractat de la noblesa de la Corona d’Aragó de l’any 1788, un llibre de col·lecció de cartes escrites per Gregorio Mayans l’any 1791 o un llibre del Col·legi d’Advocats de Xàtiva de l’any 1863.

El director de l’Arxiu Municipal, Isaïes Blesa, va considerar la conveniència de l’adquisició de la col·lecció documental al tractar-se d’un fons força interessant per a Xàtiva, amb una oferta profitosa per als interessos municipals, mentre que el director del Museu, Àngel Velasco, va considerar que el seu valor s’ajusta al preu de mercat.

Els béns patrimonials adquirits passaran a formar part dels fons del museu municipal de Belles Arts, Casa de l’Ensenyança, on es conservaran i custodiaran després de la seua alta a l’inventari de béns artístics del museu, mentre que l’Arxiu Municipal rebrà els fons documentals per al seu adequat tractament arxivístic i la seua classificació.


En Castellà:

Xàtiva adquiere una colección de bienes artísticos y documentación histórica del anticuario Vicent Ramon Llorens

archivo-ducomentos-historicosSe invertirán 15.800 euros en el material, que consta de documentos de Xàtiva y libros antiguos, 7 nanos del siglo XIX y un cuadro del siglo XVIII entre otros

El Ayuntamiento de Xàtiva aprobó este lunes en Junta de Gobierno la adquisición de bienes artísticos y documentación histórica del reconocido anticuario Vicent Ramon Llorens, por valor de 15.800 euros.


La adquisición consta de una selección de documentación de Xàtiva y libros antiguos relacionados con la ciudad, una Asunción de Maria o Virgen María acostada, una sacra de votos de Santa Clara, un busto de Attilio Bruschetti, un conjunto de 7 nanos de finales del siglo XIX, un cuadro de tipología valenciana del siglo XVIII y una pareja de butacas de estilo fernandino, procedentes de Santa Clara. Además, también se han ofrecido un conjunto de documentos y fotografías del archivo personal de Attilio Bruschetti y una Virgen María de plata procedente de Santa Clara.


Respecto a la documentación que forma parte de este inventario, con cerca de 60 escritos, se encuentran documentos de la familia Codina y de la familia Conejero, un legajo con esquelas de invitaciones de Manuel Giner (concejal perpetuo de Valencia), notas de riego con listados de fanegadas y tierras y libros antiguos como por ejemplo un tratado de la nobleza de la Corona de Aragón del año 1788, un libro de colección de cartas escritas por Gregorio Mayans en 1791 o un libro del Colegio de Abogados de Xàtiva del año 1863.

El director del Archivo Municipal, Isaies Blesa, consideró la conveniencia de la adquisición de la colección documental al tratarse de un fondo interesante para Xàtiva, con una oferta provechosa para los intereses municipales, mientras que el director del Museo, Àngel Velasco, consideró que su valor se ajusta al precio de mercado.


Los bienes patrimoniales adquiridos pasarán a formar parte de los fondos del museo municipal de Bellas artes, Casa de l’Ensenyança, donde se conservarán y custodiarán después de su alta en el inventario de bienes artísticos del museo, mientras que el Archivo Municipal recibirá los fondos documentales para su adecuado tratamiento archivístico y su clasificación.

No hay comentarios

Dejar respuesta