Xàtiva abona més d’1,3 milions d’euros en sobrecostos de la Ciutat de l’Esport

L’Ajuntament de Xàtiva abona més d’1,3 milions d’euros en sobrecostos de la Ciutat de l’Esport

El Tribunal Suprem desestima el recurs de l’Ajuntament i dóna la raó a ACCIONA en la liquidació de l’obra

L’Ajuntament de Xàtiva pagarà més d’1,3 milions d’euros a ACCIONA Infraestructuras pels sobrecostos en la redacció i execució de les Obres de Construcció de la Ciutat de l’Esport de Xàtiva.

Finalment, la Sala Contenciós Administratiu de la Secció Primera del Tribunal Suprem ha admès a tràmit el recurs d’ACCIONA contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, i ha deixat sense efecte el recurs de l’Ajuntament de Xàtiva, que demanava la liquidació del contracte. Ara, la liquidació de les obres es ferma i no cap contra ella altre recurs.

El pagament de 1.370.158 euros que l’Ajuntament de Xàtiva ha d’abonar respon als conceptes de liquidació d’obra, obres de reparació en garantia, obres complementàries i les obres d’habilitació del “Pitch and Put”, que no s’han finalitzat. Es tracta del pagament principal, si bé encara quedaran pendents per pagar els interessos de la demora, amb una quantitat al voltant dels 700.000 euros.

L’Ajuntament de Xàtiva ha tractat d’arribar a un acord amb l’empresa, amb la presentació de dues propostes, però finalment no hi ha hagut enteniment, pel que es procedirà al pagament de la sentència per tal d’evitar la generació de més interessos moratoris.

El regidor d’Hisenda, Ignacio Reig, ja va denunciar el passat mes de setembre al plenari municipal que els sobrecostos de la instal·lació esportiva, inaugurada l’any 2011 poc abans de les eleccions municipals, s»aproximen al 70%, xifrant el cost total al voltant dels 13 milions d’euros malgrat que comptava amb un pressupost inicial de 7,7 milions. Es tracta, per tant, de la pitjor de les sentències afrontades per l’Ajuntament des del canvi de govern del passat any 2015, ja que la xifra supera les previsions més negatives que figuraven en l’auditoria realitzada en desembre d’aquell mateix any.

L’Ajuntament de Xàtiva va decidir el passat mes de març iniciar accions penals derivades d’aquest contracte d’obra pública contra l’arquitecte municipal (aleshores, Antonio Vela), l’empresa contractista (Acciona Infraestructuras S.A.) i la direcció facultativa de l’obra (IDOM Ingeniería y Arquitectura S.A.). A més a més, també es va acordar la concertació d’una operació de préstec d’1,8 milions d’euros per tal de fer front al pagament de la sentència pels sobrecostos de la Ciutat de l’Esport.


En Castellà;

El Ayuntamiento de Xàtiva abona más de 1,3 millones de euros en sobrecostes de la Ciudad del Deporte

El Tribunal Supremo desestima el recurso del Ayuntamiento y da la razón a ACCIONA en la liquidación de la obra

El Ayuntamiento de Xàtiva pagará más de 1,3 millones de euros a ACCIONA Infraestructuras por los sobrecostes en la redacción y ejecución de las Obras de Construcción de la Ciudad del Deporte de Xàtiva.


Finalmente, la Sala Contencioso–administrativo de la Sección Primera del Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de ACCIONA contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, y ha dejado sin efecto el recurso del Ayuntamiento de Xàtiva, que pedía la liquidación del contrato. Ahora, la liquidación de las obras es firme y no cabe contra ella otro recurso.


El pago de 1.370.158 euros que el Ayuntamiento de Xàtiva tiene que abonar responde a los conceptos de liquidación de obra, obras de reparación en garantía, obras complementarias y las obras de habilitación del “Pitch Put”, que no se han finalizado. Se trata del pago principal, si bien todavía quedarán pendientes para pagar los intereses de la demora, con una cantidad cercana a los 700.000 euros.

El Ayuntamiento de Xàtiva ha tratado de llegar a un acuerdo con la empresa, con la presentación de dos propuestas, pero finalmente no ha habido entendimiento por lo que se procederá al pago de la sentencia para evitar la generación de más intereses moratorios.
El regidor de Hacienda, Ignacio Reig, ya denunció el pasado mas de septiembre en el pleno municipal que los sobrecostes de la instalación deportiva, inaugurada en 2011 poco antes de las elecciones municipales, se aproximan al 70%, cifrando el coste total alrededor de los 13 millones de euros a pesar de que contaba con un presupuesto inicial de 7,7 millones. Se trata, por tanto, de la peor de las sentencias afrontadas por el Ayuntamiento desde el cambio de gobierno del pasado año 2015, puesto que la cifra supera además las previsiones más negativas que figuraban en la auditoría realizada en diciembre de aquel mismo año.


El Ayuntamiento de Xàtiva decidió el pasado mas de marzo iniciar acciones penales derivadas de este contrato de obra pública contra el arquitecto municipal (entonces, Antonio Vela), la empresa contratista (Acciona Infraestructuras S.A.) y la dirección facultativa de la obra (IDOM Ingeniería y Arquitectura S.A.). Además, también se acordó la concertación de una operación de préstamo de 1,8 millones de euros para hacer frente al pago de la sentencia por los sobrecostes de la Ciudad del Deporte.

No hay comentarios

Dejar respuesta