Turisme Comunitat Valenciana subvenciona l’espai Borja amb 30.000 euros més

L’espai Borja comptarà amb panells gràfics de gran format, pantalles TouchSreen amb monitor per poder explorar els recursos disponibles

La ciutat de Xàtiva ha rebut una subvenció de 30.734 euros de Turisme Comunitat Valenciana per a l’equipament del Centre d’Interpretació Borja, amb el que ja són 165.762,28 euros els rebuts per la nostra ciutat en 2019 per part d’aquesta agència de la Generalitat Valenciana.

Aquest projecte s’engloba en les subvencions que Turisme Comunitat Valenciana concedeix per al finançament de projectes d’inversió que tenen com a objecte la millora de competitivitat de les destinacions turístiques de la CV a través de la modernització i posada en valor dels seus recursos, la millora de les estructures de la xarxa Tourist info, la senyalització turística, la millora de gestió ambiental dels recursos i serveis turístics i la inversió en tecnologia.

En el nostre cas el projecte definit tracta de realitzar la inversió necessària per a la creació d’un espai interpretatiu dels Borja, posant en valor un espai emblemàtic com és l’antiga capella de l’Hospital Real, per a la millora de l’equipament cultural i contribuir a la millora competitiva de la destinació a través de la modernització i posada en valor dels seus recursos i serveis turístics.

Aquest nou espai expositiu permetrà als visitants conèixer la importància històrica de Xàtiva, bressol dels papes pertanyents una de les famílies més universals del Renaixement, els Borja, i contextualitzar la visita al centre històric de la localitat posant en valor els recursos turístics del municipi relacionats amb aquesta insigne família.

Es tracta d’un innovador projecte que comptarà amb les noves tecnologies per a mostrar al visitant els moments més importants de l’inici del Renaixement vinculats als Borja així com conèixer els secrets la família valenciana més universal. S’utilitzaran per a això panells gràfics de gran format que contindran tota la informació d’interès, il·luminació LED regulable de fins a 35.000 hores d’autonomia generant un ambient acollidor, pantalles amb resolució Full HD i panells gràfics TouchScreen amb monitor integrat perquè el visitant puga interactuar i explorar els diferents recursos. A més també hi haurà narració en castellà i en valencià ampliable a altres idiomes en relació al grau d’èxit del projecte. Per tant es tracta d’una exposició que combina una màxima qualitat tant visual com sonora i a l’abast de tots, perquè es garantirà l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda o limitació sensorial.

El nou Espai Borja oferirà una visió global de la història de la família vinculada a la ciutat Xàtiva, abastant aspectes que van des de la cultura a la gastronomia, passant per les representacions artístiques o la història. Aquesta iniciativa de l’Ajuntament de Xàtiva és una nova aposta per posar en valor la localitat com a destinació turística, així com el seu enorme patrimoni històric, arquitectònic, cultural i gastronòmic vinculat a la família Borja.

A part d’aquesta subvenció inclosa al programa 1 dels projectes subvencionables de Turisme Comunitat Valenciana, també s’han concedit 80.000,00€ mitjançant signatura d’un conveni de col·laboració per a la realització d’actuacions de promoció de la ruta turística de la família Borja.

D’altra banda, Turisme Comunitat Valenciana ha concedit dues subvencions més a la ciutat. La primera d’elles destinada a l’impuls a la imatge de les destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana, dotada de 14.821 euros en concepte de publicitat i difusió i part de l’organització de Nits al Castell. La segona subvenció està destinada al suport de la prestació de serveis turístics, dotada de 40.207 euros en concepte de sous i salaris dels informadors turístics que té contractat l’Ajuntament.

Coincidència amb efemèrides borgianes

La notícia coincideix amb la celebració de l’efemèride del 527 aniversari de l’elecció de Roderic de Borja coma a papa Alexandre VIè, que va tenir lloc l’11 d’agost de 1492. Roderic de Borja ha estat el valencià més influent en la Història universal. Malgrat la llegenda negra, Alexandre VIè fou la figura més destacada de la seua nissaga, un príncep del Renaixement impulsor de les arts i amb una gran influència política que manté la seua empremta fins a l’actualitat. Les seues Butles Alexandrines determinaren el repartiment de la conquesta d’Amèrica entre Espanya i Portugal. Encara hui a Roma, la ciutat eterna, hom pot resseguir la petjada de Roderic en llocs com els apartaments Borja al Vaticà i altres nombrosos indrets vinculats a la història de la família valenciana més universal.


En Castellà:

Turisme Comunitat Valenciana subvenciona el espacio Borja con 30.000 euros más

El espacio Borja contará con paneles gráficos de gran formato, pantallas TouchSreen con monitor para poder explorar los recursos disponibles

La ciudad de Xàtiva ha recibido una subvención de 30.734 euros de Turismo Comunidad Valenciana para la equipación del Centro de Interpretación Borja, con el que ya son 165.762,28 euros los recibos por nuestra ciudad en 2019 por parte de esta agencia de la Generalitat Valenciana.

Este proyecto se engloba en las subvenciones que Turismo Comunidad Valenciana concede para la financiación de proyectos de inversión que tienen como objeto la mejora de competitividad de los destinos turísticos de la CV a través de la modernización y puesta en valor de sus recursos, la mejora de las estructuras de la red Tourist info, la señalización turística, la mejora de gestión ambiental de los recursos y servicios turísticos y la inversión en tecnología.

En nuestro caso el proyecto definido trata de realizar la inversión necesaria para la creación de un espacio interpretativo de Borja, poniendo en valor un espacio emblemático como es la antigua capilla del Hospital Real, para la mejora de la equipación cultural y contribuir a la mejora competitiva del destino a través de la modernización y puesta en valor de sus recursos y servicios turísticos.

Este nuevo espacio expositivo permitirá a los visitantes conocer la importancia histórica de Xàtiva, cuna de los papas pertenecientes a una de las familias más universales del Renacimiento, los Borja, y contextualizar la visita al centro histórico de la localidad poniendo en valor los recursos turísticos del municipio relacionados con esta insigne familia.

Se trata de un innovador proyecto que contará con las nuevas tecnologías para mostrar al visitante los momentos más importantes del inicio del Renacimiento vinculados a Borja así como conocer los secretos de la familia valenciana más universal. Se utilizarán para los cual paneles gráficos de gran formato que contendrán toda la información de interés, iluminación LED regulable de hasta 35.000 horas de autonomía generando un ambiente acogedor, pantallas con resolución Full HD y paneles gráficos TouchScreen con monitor integrado para que el visitante pueda interactuar y explorar los diferentes recursos. Además también habrá narración en castellano y en valenciano ampliable a otros idiomas en relación al grado de éxito del proyecto. Por lo tanto se trata de una exposición que combina una máxima calidad tanto visual como sonora y al alcance de todos, porque se garantizará la accesibilidad para personas con movilidad reducida o limitación sensorial.

El nuevo Espacio Borja ofrecerá una visión global de la historia de la familia vinculada a la ciudad Xàtiva, alcanzando aspectos que van desde la cultura a la gastronomía, pasando por las representaciones artísticas o la historia. Esta iniciativa del Ayuntamiento de Xàtiva es una nueva apuesta para posar en valor la localidad como destino turístico, así como su enorme patrimonio histórico, arquitectónico, cultural y gastronómico vinculado a la familia Borja.

Aparte de esta subvención incluida en el programa 1 de los proyectos subvencionables de Turisme Comunidad Valenciana, también se han concedido 80.000,00€ mediante firma de un convenio de colaboración para la realización de actuaciones de promoción de la ruta turística de la familia Borja.

Por otro lado, Turisme Comunitat Valenciana ha concedido dos subvenciones más en la ciudad. La primera de ellas destinada al impulso a la imagen de los destinos turísticos de la Comunidad Valenciana, dotada de 14.821 euros en concepto de publicidad y difusión y parte de la organización de Nits al Castell. La segunda subvención está destinada al apoyo de la prestación de servicios turísticos, dotada de 40.207 euros en concepto de sueldos y salarios de los informadores turísticos que tiene contratado el Ayuntamiento.

Coincidencia con efemérides borgianes

La noticia coincide con la celebración de la efeméride del 527 cumpleaños de la elección de Roderic de Borja como papa Alejandro VIè, que tuvo lugar el 11 de agosto de 1492. Roderic de Borja ha sido el valenciano más influyente en la Historia universal. A pesar de la leyenda negra, Alexandre VIè fue la figura más destacada de su alcurnia, un príncipe del Renacimiento impulsor de las artes y con una gran influencia política que mantiene su impronta hasta la actualidad. Sus Bulas Alejandrinas determinaron el reparto de la conquista de América entre España y Portugal. Aun hoy en Roma, la ciudad eterna, se puede reseguir la huella de Roderic en lugares como los apartamentos Borja en el Vaticano y otros numerosos lugares vinculados a la historia de la familia valenciana más universal.

No hay comentarios

Dejar respuesta

20 + 20 =