Roger Cerdà crearà la figura de l’alcalde pedani de Bixquert

Els socialistes proposen partida anual d’inversions i millora de la seguretat i la recollida de fem en aquesta zona residencial de Xàtiva

Roger Cerdà va llançar ahir una nova proposta del seu programa de govern dirigida a donar resposta a les demandes de majors serveis municipals per als veïns de Bixquert. En aquest sentit, la mesura principal que contempla l’alcalde és la creació de la figura de l’alcalde pedani de Bixquert. D’aquesta manera, Bixquert s’equipararia a altres nuclis urbans de la ciutat, com ara Torre Lloris, Annauir o Sorió, que ja tenen aquest representant municipal. Però a més a més, Bixquert comptaria amb una partida pressupostària anual per a inversions en la zona.

Cerdà ha fet pública per xarxes socials la proposta dels socialistes: “per a nosaltres, Bixquert és important. Entre les propostes que figuren al nostre programa tenim la creació de la figura de l’alcalde pedani. La seua missió serà actuar com a representant de l’Ajuntament al disseminat, recollint els suggeriments dels veïns de Bixquert i atenent les seues necessitats per traslladar-les als departaments corresponents i supervisar la gestió municipal al respecte”, ha dit el primer edil.

El passat 22 de març, Roger Cerdà es va reunir amb l’Associació de Veïns de Bixquert, en una convocatòria oberta a la participació d’aquell qui desitjara assistir i on finalment va acudir la presidenta i una representant de la junta directiva. En aquella ocasió, els representants dels veïns de Bixquert tingueren oportunitat de traslladar les seues inquietuds a l’alcalde.

A l’igual que ha ocorregut en aquesta legislatura a les pedanies de Xàtiva, l’alcalde de Bixquert seria escollit de manera democràtica, mitjançant votació dels veïns i veïnes. En aquest cas, podrien votar tots els majors d’edat que tinguen residència habitual o vacacional a aquesta part de la ciutat.

Una altra de les mesures que contempla aplicar el PSPV-PSOE suposa millorar la seguretat a Bixquert, mitjançant la instal·lació de càmeres de vigilància als principals accessos de la urbanització, per tal de reforçar el dispositiu actual de vigilància de les forces de seguretat.

Pel que fa a l’apartat de Medi Ambient, els socialistes proposen una sèrie de mesures amb especial incidència en la qüestió de la recollida de residus sòlids urbans. Entre elles, destaca l’increment dels punts de recollida selectiva per tota la zona del disseminat. Com a reforç d’aquesta mesura, el programa del PSPV-PSOE de Xàtiva contempla la implantació d’una major freqüència de pas dels vehicles de recollida de residus sòlids urbans, així com el foment de la posada en marxa de sistemes de compostatge domèstic per tal de reduir la producció d’aquest residu orgànic. Aquestes propostes es complementen amb altres mesures de tipus fiscal, com la bonificació de la instal·lació de sistemes de depuració d’aigües residuals en els disseminats.


En Castellà:

Roger Cerdà creará la figura del alcalde pedáneo de Bixquert

Los socialistas proponen partida anual de inversiones y mejora de la seguridad y la recogida de basura en esta zona residencial de Xàtiva

Roger Cerdà lanzó ayer una nueva propuesta de su programa de gobierno dirigida a dar respuesta a las demandas de mayores servicios municipales para los vecinos de Bixquert. En este sentido, la medida principal que contempla el alcalde es la creación de la figura del alcalde pedáneo de Bixquert. De este modo, Bixquert se equipararía a otros núcleos urbanos de la ciudad, como Torre Lloris, Annauir o Sorió, que ya tienen este representante municipal. Pero además, Bixquert contaría con una partida presupuestaria anual para inversiones en la zona.

Cerdá ha hecho pública por redes sociales la propuesta de los socialistas: “para nosotros, Bixquert es importante. Entre las propuestas que figuran en nuestro programa tenemos la creación de la figura del alcalde pedáneo. Su misión será actuar como representante del Ayuntamiento en el diseminado, recogiendo las sugerencias de los vecinos de Bixquert y atendiendo a sus necesidades para trasladarlas a los departamentos correspondientes y supervisar la gestión municipal al respecto “, ha dicho el primer edil.

El pasado 22 de marzo, Roger Cerdà se reunió con la Asociación de Vecinos de Bixquert, en una convocatoria abierta a la participación de quien deseara asistir y donde finalmente acudió la presidenta y una representante de la junta directiva. En aquella ocasión, los representantes de los vecinos de Bixquert tuvieron oportunidad de trasladar sus inquietudes al alcalde.

Al igual que ha ocurrido en esta legislatura en las pedanías de Xàtiva, el alcalde de Bixquert sería elegido de forma democrática, mediante votación de los vecinos y vecinas. En este caso, podrían votar todos los mayores de edad que tengan residencia habitual o vacacional en esta parte de la ciudad.

Otra de las medidas que contempla aplicar el PSPV supone mejorar la seguridad en Bixquert, mediante la instalación de cámaras de vigilancia en los principales accesos de la urbanización, con el fin de reforzar el dispositivo actual de vigilancia de las fuerzas de seguridad.

En cuanto al apartado de Medio Ambiente, los socialistas proponen una serie de medidas con especial incidencia en la cuestión de la recogida de residuos sólidos urbanos. Entre ellas, destaca el incremento de los puntos de recogida selectiva por toda la zona del diseminado. Como refuerzo de esta medida, el programa del PSPV-PSOE de Xàtiva contempla la implantación de una mayor frecuencia de paso de los vehículos de recogida de residuos sólidos urbanos, así como el fomento de la puesta en marcha de sistemas de compostaje doméstico para reducir la producción de este residuo orgánico. Estas propuestas se complementan con otras medidas de tipo fiscal, como la bonificación de la instalación de sistemas de depuración de aguas residuales en los diseminados.

No hay comentarios

Dejar respuesta

diecinueve + 5 =