Obert el termini de licitació d’obres de renovació i nou equipament esportiu a les instal·lacions esportives de Vallada

L’Ajuntament de Vallada ha publicat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/) el procés de licitació de les obres de renovació i dotació d’un nou equipament esportiu a les instal·lacions esportives municipals de Vallada 

A la plataforma estan exposats els plecs amb els annexos i les prescripcions tècniques i administratives. 

Import: 165.283,46€
Termini d’Execució: 2 MesOs
Número d’Expedient: 1360816Y

LOTS:
* 1: Pistes Pàdel + Parc Calistenia + Rocòdrom
* 2: Carpintería metàl·lica + Pistes Frontó
* 3: Climatització + Electricitat

PLAÇ DE PRESENTACIÓ: Fins el 04/04/2023 a les 23:59
LLOC DE PRESENTACIÓ: Obligatòriament de manera electrònica a través de la plataforma de contractació: https://contrataciondelestado.es/
 

CONDICIONS D’ADMISIÓ:
– Capacitat d’obrar – Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres a títol individual o en unió temporal d’empreses, que tinguen plena capacitat d’obrar, no estiguen incurses en una prohibició de contractar amb l’Administració establides en l’art. 71 de la Llei de Contractes del Sector Públic. Les empreses adjudicatàries hauran de ser persones físiques o jurídiques la finalitat o l’activitat de les quals tinga relació directa amb l’objecte del contracte, que, a tenor dels seus estatuts o regles fundacionals, els siguen propis, i disposar d’una organització amb elements personals suficients per a la deguda execució del contracte. De conformitat amb l’art. 159.4. a) LCSP, tots els licitadors hauran d’estar inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic.
Així mateix, hauran de comptar amb l’habilitació empresarial o professional que, en el seu cas siga exigible per a la realització de les prestacions que constitueixen l’objecte del contracte, concretament. A tals efectes, per a concórrer a la present licitació, els licitadors hauran d’acreditar-la Les empreses estrangeres comunitàries o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i les no comunitàries els serà aplicable el que es disposa en els articles 67 i 68 de la LCSP.

– No prohibició per a contractar – Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres a títol individual o en unió temporal d’empreses, que tinguen plena capacitat d’obrar, no estiguen incurses en una prohibició de contractar amb l’Administració establides en l’art. 71 de la Llei de Contractes del Sector Públic.

CRITERI DE SOLVÈNCIA TÈCNICA-PROFESIONAL
-Treballs realitzats – Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, avalada per certificats de bona execució; aquests certificats indicaran l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i es precisarà si es van realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme. No s’admetran altres documents que no siguen aquests certificats (com ara contractes, certificats o acords d’adjudicació, etc.). Les obres executades hauran de ser del mateix grup o subgrup de classificació que el corresponent al contracte, l’import anual acumulat del qual l’any de major execució siga igual o superior al 70 per cent de l’anualitat mitjana del contracte.
– Tècnics o unitats tècniques – Indicació del personal tècnic o organismes tècnics, integrats o no en l’empresa, dels quals aquesta dispose per a l’execució de les obres Maquinària, material i equip tècnic per a l’execució del contracte 
– Declaració indicant la maquinària, material i equipe tècnic del qual es disposarà per a l’execució de les obres, a la qual s’adjuntarà la documentació acreditativa pertinent quan li siga requerit pels serveis dependents de l’òrgan de contractació.

CRITERI DE SOLVÈNCIA ECONÒMICA-FINANCERA
– Assegurança d’indemnització – Justificant de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals per import igual o superior a 200.000 euros. L’acreditació documental d’aquest requisit es realitzarà mitjançant certificació bancària, pòlissa o certificat d’assegurança per riscos professionals.
– Xifra anual de negoci – Volum anual de negocis en l’àmbit del contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes per import igual o superior a 80.000 euros. L’acreditació documental d’aquest requisit es realitzarà mitjançant l’aportació dels comptes anuals i declaració de l’empresari indicant el volum de negocis global de l’empresa.

No hay comentarios

Dejar respuesta