Nova mobilització a la Costera en contra el projecte d’alta tensió Almansa Montesa

La data del termini d’aprovació definitiva del macro-projecte Almansa-Montesa amb la línia aèria-soterrada de molt alta tensió a 400kV i 36km de distància des d’Almansa a Montesa va arribant a la seua fi. El projecte ha anat superant les fites administratives marcades i està a les portes de l’última d’elles.

            El passat 23 de gener del 2023 va obtindre la Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) positiva amb molts condicionants, entre ells el soterrament parcial de dos trams de la línia d’evacuació de 400kV. Un al llarg dels 13,8 km, entre Moixent i Vallada, que transita per la ZEPA Sierra Martés-Muela de Cortes i on es troba la màxima concentració d’edificis disseminats pròxims a la línia, i l’altre els 1,7 km de pas de la línia sobre terreny PATFOR en la Font de la Figuera.

            El 28 d’abril obté l’Autorització Administrativa Prèvia (AAP) amb l’obligatorietat, abans de tres mesos, per tal de continuar vigents les autoritzacions, de demanar l’Autorització Administrativa de Construcció (AAC) junt a una declaració responsable que acredite el compliment dels condicionants imposats en la DIA.

            El passat dia 14 vam rebre la publicació de la petició de l’AAC. Curiosament, coincidint amb el mateix dia que finalitzava el termini de presentació de Recurs d’Alçada a la mateixa APP, que evidentment vam presentar des de diverses associacions, com Montesa Territori Viu i Acció Ecologista Agró, així com més de 1100 persones de la comarca en una altra demostració de mobilització social pel rebuig que provoca el projecte per les seues greus afeccions al territori.

            Des del principi hem denunciat que el projecte suposava una agressió injustificada a la comarca de la Costera i en particular a la Vall de Montesa. La infraestructura d’evacuació afectarà a més de 500 parcel·les de caràcter minifundista, el que suposarà greus afeccions a nombroses famílies així com a l’entramat soci-econòmic de la comarca, tractoristes, magatzems, comerços, colles de collidors, etc. I que no tenia cap sentit la instal·lació de macro-plantes solars en Almansa i l’evacuació de l’energia  produïda a tants kilòmetres de distància, pel simple fet que una empresa vulga fer un gran negoci, quan hi ha alternatives de connexió més properes.

            Tal i com es pot llegir a la pròpia DIA, l’argument de les alternatives és compartit tant pels 5 ajuntaments afectats com per departaments de la Generalitat Valenciana i de la junta de Castella la Manxa. A més, la DIA reconeix l’existència d’alternatives no desenvolupades. Així com uns quants informes negatius dels ajuntaments afectats i les dos administracions autonòmiques.

            Entre les denúncies que veníem fent, i formen part del Recurs d’Alçada, està també la saturació d’infraestructures que pateix la Vall de Montesa, i que no han estat valorades en els estudis d’impacte ambiental ni el la pròpia DIA: 3 autovies (A7, A35 i la connexió a la A31), 2 traçats de tren, convencional (València – la Encina) i AVE (Madrid – Albacete – Alacant -València), dos transvasaments Xúquer-Vinalopó, un sense ús i l’altre en funcionament, el gasoducte Albacete – Montesa, la planta de compressió d’Enagàs i els gasoductes Montesa – Paterna i Montesa Dénia, una línia d’alta tensió de 66kV Almansa-Montesa paral·lela a la projectada, una segona de 132kV paral·lela entre les 2 estacions de bombeig del transvasament, més 3 línies d’alta tensió que la travessen, la LAAT 132kV Tous – Alcoi, LAAT 400kV Aiora – Beneixama, LAAT 400kV Catadau – Montesa i LAAT Montesa – Beneixama.

            Esta saturació d’infraestructures amb continus encreuaments, el poc espai que resta lliure i les figures de protecció, ha fet que s’haja hagut de modificar el traçat del projecte i que definitivament, en la DIA obligue al soterrament parcial d’esta per no haver possibilitat de més traçats aeris per les greus afeccions a zones i espècies protegides així com a habitatges disseminats i segones residencies.

            Amb la sol·licitud de l’AAC i els documents presentats pel promotor s’evidencia que no es compleixen tots els condicionants de la DIA. S’incompleixen els condicionants 2 i 3 de la DIA en quant als estudis detallats de les afeccions associades al soterrament de la línia, així com l’obligatorietat de presentació d’estos a les Direccions Generals de Política Territorial i Paisatge i al la de Medi Natural i Evaluació Ambiental de la Generalitat Valenciana per la seua conformitat i l’adaptació del projecte a les noves condicions que marquen.

            Tampoc no acredita disposar, d’informe favorable del Servei d’infraestructura Verda i Paisatge de la GV, tal com marca la DIA. Ni estudia aquelles situacions, que encara es mantenen, on la línia aèria de 400kV està a menys de 100 m de distància d’edificis residencials. I encara que es desplaça la subestació Seccionament Almansa/Montesa de l’afecció al PATRICOVA, continua en sòl protegit hidrològic del Pla General de Montesa. Amb estos incompliments deuria de ser rebutjada la AAC i per tant decaure els autoritzacions tal com figurava a la AAP.

            El que també resulta incomprensible és que no s’haja plantejat un traçat totalment diferent en els trams a soterrar. El soterrament de línies elèctriques, segons la ITC-LAT 06. Línies Subterrànies amb Cables Aïllants, prohibeix la plantació d’arbres i la construcció d’edificis i instal·lacions industrials per la rasa per on van els cables més una distància de seguretat, per tant, es produeix un nou fraccionament del territori amb una afecció directa a l’agricultura i a les parcel·les de disseminats per on transita.

            La decisió de mantindre el traçat és arbitraria i no justificada, ja que el traçat aeri i el soterrat no haurien de coincidir, les línies d’evacuació soterrades tenen uns traçats molt més flexibles que els aeris i poden adaptar-se, de fet ho fan, a les infraestructures existents i als elements del terreny minimitzant les afeccions innecessàries a les propietats públiques i privades, a l’agricultura així com a sòls protegits.

            Es evident que la decisió es fruit de fer les coses malament des del principi  i de continuar fent-les igual. Després de més de dos anys ara ens trobem amb les preses i mancances per no esgotar els terminis i que no caduquen les autoritzacions i els drets de connexió. Es a dir, s’anteposen els interessos econòmics de Premier Group i Akuo Energy per davant de la població que habita el territori i els pobles afectats.

No hay comentarios

Dejar respuesta