L’Ajuntament de Xàtiva convoca dues places de Tècnic Auxiliar d’Informàtica per concurs-oposició

Aquestes places s’uneixen a les ja convocades per cobrir els llocs d’auxiliar de biblioteca, auxiliar d’equipaments públics i tècnic mitjà de promoció lingüística

 L’Ajuntament de Xàtiva ha concretat les bases específiques de les proves selectives per a la cobertura en propietat de dues places de tècnic auxiliar d’informàtica mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició. Aquests dos nous llocs de treball s’afegeixen als altres tres que ja s’han oferit: una de tècnic mitjà de Promoció Lingüística, una altra d’auxiliar de Biblioteca i una altra d’auxiliar d’equipaments Públics.

Entre les tasques pròpies a realitzar pels Tècnics Auxiliar d’Informàtica es troben la integració dels projectes de modernització, el control i entrega de subministraments sol·licitats pel departament, el manteniment preventiu d’equipament, la gestió de les comunicacions de veu i dades, l’adaptació dels sistemes d’informació a l’Organització Municipal, l’assistència a usuaris, la generació de manuals o l’emissió de certificats digitals, entre d’altres.

Els requisits per poder optar a aquestes places són tenir la nacionalitat espanyola, d’un Estat membre de la Unió Europea, o de qualsevol Estat on siga aplicable la lliure circulació de treballadors; tenir complits els setze anys, estar en possessió del Títol de Grau Mitjà d’informàtica o titulacions superiors relacionades; no trobar-se inhabilitat per a càrrecs públics i estar en possessió del B1 de Valencià.

Les sol·licituds s’hauran de presentar en el termini de vint dies hàbils comptats a partir del següent de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat. Aquestes sol·licituds es presentaran en el Registre Electrònic General de l’Ajuntament, adjuntant el justificant d’abonament dels drets de participació.

El tribunal qualificador estarà compost per un president o presidenta, que serà un funcionari o funcionària de carrera; un secretari o secretària, que serà el de la corporació o el funcionari o funcionària de carrera en qui delegue i que tindrà veu i vot; i tres funcionaris o funcionàries de carrera designats pel President de la Corporació o en el seu defecte per la Regidora delegada de Recursos Humans.

Al igual que a les altres convocatòries, les proves no podran començar fins a transcorreguts 15 dies hàbils des de la publicació de la data hora i lloc del començament del primer exercici i la fase d’oposició -amb un màxim de 20 punts- tindrà un valor del 65% del total del procediment. Aquesta fase contarà amb un primer exercici obligatori i eliminatori en el que es realitzarà una prova de coneixement referida als continguts del temari que figuren a l’annex de les bases amb 50 preguntes tipus test que s’hauran de respondre en el lapse d’una hora, i en un segon exercici també obligatori i eliminatori que constarà d’un supòsit pràctic, determinat pel tribunal sobre la matèria.

A la fase de concurs, que suposarà l’altre 35% el total, es valorarà l’experiència professional i l’antiguitat (amb màxim de 10 punts), els coneixements de cursos de formació i perfeccionament, valencià, altres idiomes o titulacions (màxim de 10 punts).

Una vegada finalitzat el procés i la comptabilització de punts, el Tribunal estendrà acta on figure una relació de la totalitat del personal que ha de formar part de la borsa de treball que estarà formada amb aquells aspirants que, no havent superat el procés, hagueren aprovat almenys el primer exercici i ordenant-se per major nombre d’exercicis aprovats i per ordre de puntuació total obtinguda. Aquesta borsa de treball es regirà per les normes de funcionament de les borses de treball de l’Ajuntament de Xàtiva.


En Castellà:
El Ayuntamiento de Xàtiva convoca dos plazas de Técnico Auxiliar de Informática por concurso-oposición

El Ayuntamiento de Xàtiva ha concretado las bases específicas de las pruebas selectivas para la cobertura en propiedad de dos plazas de técnico auxiliar de informática mediante el sistema selectivo de concurso oposición. Estos dos nuevos puestos de trabajo se añaden a los otros tres que ya se han ofertado: una de técnico medio de promoción lingüística, otra de auxiliar de Biblioteca y otra de auxiliar de equipamientos públicos.

Entre las tareas propias a realizar por los Técnicos Auxiliar de Informática se encuentran la integración de los proyectos de modernización, el control y entrega de suministros solicitados por el departamento, el mantenimiento preventivo de equipamiento, la gestión de las comunicaciones de voz y datos, la adaptación de los sistemas de información a la Organización Municipal, la asistencia a usuarios, la generación de manuales o la emisión de certificados digitales, entre otros.

Los requisitos para poder optar a estas plazas son tener la nacionalidad española, de un Estado miembro de la Unión Europea o de cualquier Estado donde sea aplicable la libre circulación de trabajadores; tener cumplidos los dieciséis años, estar en posesión del Título de Grado Medio de informática o titulaciones superiores relacionadas; no estar inhabilitado para cargos públicos y estar en posesión del B1 de Valenciano.

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Estas solicitudes se presentarán en el Registro Electrónico General del Ayuntamiento, adjuntando el justificante de abono de los derechos de participación.

El tribunal calificador estará compuesto por un Presidente, que será un funcionario de carrera; un secretario, que será el de la corporación o funcionario o funcionaria de carrera en quien delegue y que tendrá voz y voto; y tres funcionarios o funcionarias de carrera designados por el Presidente de la Corporación o en su defecto por la Concejala delegada de Recursos Humanos.

Al igual que en las otras convocatorias, las pruebas no podrán comenzar hasta transcurridos 15 días hábiles desde la publicación de la fecha hora y lugar del comienzo del primer ejercicio y la fase de oposición -con un máximo de 20 puntos- tendrá un valor del 65% del total del procedimiento. Esta fase contará con un primer ejercicio obligatorio y eliminatorio en el que se realizará una prueba de conocimiento referida a los contenidos del temario que figuran en el anexo de las bases con 50 preguntas tipo test que deberán responderse en el lapso de una hora, y en un segundo ejercicio también obligatorio y eliminatorio que constará de un supuesto práctico, determinado por el tribunal sobre la materia.

En la fase de concurso, que supondrá el otro 35% del total, se valorará la experiencia profesional y la antigüedad (con máximo de 10 puntos), los conocimientos de cursos de formación y perfeccionamiento, valenciano, otros idiomas o titulaciones ( máximo de 10 puntos).

Una vez finalizado el proceso y la contabilización de puntos, el Tribunal extenderá acta donde figure una relación de la totalidad del personal que debe formar parte de la bolsa de trabajo que estará formada con aquellos aspirantes que, habiendo superado el proceso, hubieran aprobado al menos el primer ejercicio y ordenándose por mayor número de ejercicios aprobados y por orden de puntuación total obtenida. Esta bolsa de trabajo se regirá por las normas de funcionamiento de las bolsas de trabajo del Ayuntamiento de Xàtiva.

No hay comentarios

Dejar respuesta

cinco × cuatro =