L’Ajuntament de Xàtiva presenta en la Mesa de Negociació millores per als treballadors municipals

Aquesta proposta ofereix, entre d’altres millores, l’estabilitat en l’ocupació, l’homogeneïtzació retributiva o la millora valorativa d’alguns llocs de treball

L’Ajuntament de Xàtiva ha presentat en la Mesa de Negociació amb els treballadors municipals la seua proposta per a la Relació de Llocs de Treball (RLT), que millora aquella presentada el passat mes de maig i afectaria a una seixantena de persones.

Pel que fa als punts destacats, aquesta RLT millorarà l’estabilitat en l’ocupació de la gent lligada a Programes temporals, i que ara passaran a ser personal estructural de l’Ajuntament. A més a més també hi ha una millora en la valoració de molts llocs de treball, reconeixent la qualificació del personal, i també es treballa l’homogeneïtzació de l’estructura retributiva, ja que anteriorment hi havia diferents llocs de treball fent la mateixa tasca. D’altra banda es millora la remuneració dels ADL, reconeixent la seua formació, i s’eliminen productivitats i hores extres contant-se aquesta tasca en l’horari laboral. Aquesta RLT, a més, dona una seguretat jurídica en els diferents llocs de treball.

Les reestructuracions laborals suposaran 200.000 euros més de despesa, que ja estan recollits als pressupostos de l’any 2020, pel que es tracta d’un pas endavant i una aposta decidida per part de l’Ajuntament. L’equip de govern es troba en la necessitat de tirar endavant la gestió, millorant la remuneració dels seus treballadors ja que la situació d’alguns llocs de treball era insostenible.

«Es tracta d’un primer pas en el que es solucionen les coses més urgents, continuant amb la negociació i la valoració que es faça des de qualsevol sindicat o treballador», ha explicat el regidor d’Hisenda Ignacio Reig, qui s’ha emplaçat amb els treballadors municipals per a després de les festes de Nadal per a seguir parlant d’aquest i altres reivindicacions que hi ha damunt la taula.

Reig ha afegit que «des de 2007 no hi havia una modificació substancial de l’RLT municipal, i calia trencar eixa paràlisi que ens havíem autoimposat. Posem per davant la gestió i la superació del bloqueig que s’havia instal·lat en aquesta negociació», ha puntualitzat.


El Ayuntamiento presenta en la Mesa de Negociación la mejora de la modificación de la RPT municipal

Esta propuesta ofrece, entre otras mejoras, la estabilidad en el empleo, la homogeneidad retributiva o la mejora de valoración de algunos puestos de trabajo

El Ayuntamiento de Xàtiva ha presentado en la Mesa de Negociación con los trabajadores municipales su propuesta para la Relación de Puestos de trabajo (RPT), que mejora aquella presentada el pasado mas de mayo y afectaría a unas sesenta personas.
En cuanto a los puntos destacados, esta RPT mejorará la estabilidad en el empleo de la gente ligada a Programas temporales, y que ahora pasarán a ser personal estructural del Ayuntamiento. Además también hay una mejora en la valoración de muchos puestos de trabajo, reconocimiento la cualificación del personal, y también se trabaja la homogeneidad de la estructura retributiva, puesto que anteriormente había diferentes puestos de trabajo haciendo la misma tarea. Por otro lado se mejora la remuneración de los ADL, reconociendo su formación, y se eliminan productividades y horas extras contándose esta tarea en el horario laboral. Esta RLT, además, da una seguridad jurídica en los diferentes puestos de trabajo.


Las reestructuraciones laborales supondrán 200.000 euros más de gasto, que ya están recogidos en los presupuestos del año 2020, por lo que se trata de un paso adelante y una apuesta decidida por parte del Ayuntamiento. El equipo de gobierno se encuentra en la necesidad de sacar adelante la gestión, mejorando la remuneración de sus trabajadores ya que la situación de algunos puestos de trabajo era insostenible.


«Se trata de un primer paso en el que se solucionan las cosas más urgentes, continuando con la negociación y la valoración que se haga desde cualquier sindicato o trabajador», ha explicado el concejal de Hacienda Ignacio Reig, quien se ha emplazado con los trabajadores municipales para después de las fiestas de Navidad para seguir hablando de esta y otras reivindicaciones que hay encima de la mesa.


Reig ha añadido que «desde 2007 no había una modificación sustancial de la RPT municipal, y había que romper esa parálisis que nos habíamos autoimpuesto. Anteponemos la gestión y la superación al bloqueo que se había instalado en esta negociación», ha puntualizado.

No hay comentarios

Dejar respuesta