L’Ajuntament de Xàtiva mobilitzarà 8 milions d’euros per al Pla “Reactivem Xàtiva”

Els grups municipals aproven per unanimitat l’adhesió a la Declaració Institucional de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, després de la reunió de l’alcalde Roger Cerdà amb el president de la Generalitat

El plenari municipal corresponent al mes d’abril, el segon per via telemàtica degut a l’Estat d’Alarma provocat per la pandèmia de la Covid-19, va servir per posar damunt la taula les bases del Pla “Reactivem Xàtiva” que es durà a terme en les properes setmanes per tal de revertir les conseqüències esdevingudes per la crisi sanitària provocada per la Covid-19 a Xàtiva.

En aquest sentit, l’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà va destacar la posada en marxa de diverses accions com ara la taula de treball compartida amb tots els grups polítics municipals, els empresaris i els sindicats; així com la preparació de la modificació pressupostària que permet incorporar 3,4 milions d’euros per poder portar a terme la reactivació econòmica i social de la ciutat, a més dels 4,5 milions que es destinaran a les inversions. “Els departaments treballen molt activament des de primera hora en la normativa, que és molt complexa, i finalment en Xàtiva es van a poder mobilitzar al voltant de 8 milions d’euros que seran una de les grandíssimes ajudes per als sectors productius de la ciutat”.

Cerdà es va reafirmar en la necessitat de seguir en aquesta línia de treball colze a colze i compartir-la amb aquells que estan més afectats a nivell laboral i econòmic. “Este és camí per aconseguir mobilitzar tots els recursos econòmics de l’administració local que estan a l’abast, junt amb els que provinguen d’altres administracions, per a que la reactivació s’agilitze i no es quede ningú pel camí, que és la nostra major preocupació”.

El plenari municipal de Xàtiva va aprovar per unanimitat l’adhesió a la Declaració Institucional de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) respecte a la unió del municipalisme valencià enfront del Coronavirus. De fet, l’alcalde de Xàtiva va mantenir abans del plenari una reunió amb el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i amb la resta de representants de la FVMP.

“Vull agrair el consens en l’aprovació d’aquesta declaració institucional, que ha estat signada i té el suport també del president de la Generalitat Valenciana “, va manifestar Cerdà, qui va afegir que “els ajuntaments som els qui prestem serveis quan més falta fan, com s’està demostrant en aquesta situació, i els primers que hem de reaccionar per a la reactivació econòmica de la nostra terra. Reivindiquem la possibilitat de gastar els fons propis per donar solucions als nostres propis problemes”.

El portaveu del PSPV-PSOE, per la seua part, va recordar que la moció demanda la disposició del cent per cent del superàvit municipal i la flexibilització de la regla de despesa, major capacitat per a utilitzar els romanents de tresoreria després del compliment de la llei, i la major participació en els fons europeus per part de les entitats locals, al temps que també va agrair “el recolzament a la moció i la unitat d’acció expressada per tots els portaveus”.

La regidora de Xàtiva Unida Amor Amorós va expressar al respecte que “ha arribat el temps de la responsabilitat política que s’allunya dels partidismes buscant el bé comú, amb acords per impulsar mesures que paren el colp social i econòmic que ens espera”, sumant-se així a “la unitat i la contundència a l’hora d’aplicar mesures que ajuden a reactivar l’economia local”.

La portaveu del Partit Popular, Maria José Pla, va explicar que “ens adherim a la declaració institucional, que té la prioritat de lluitar contra la Covid-19 i tallar la cadena de transmissió. Som representants públics amb l’única intenció d’estar al servei de la ciutadania”, si bé va afegir que “esperem també que se’ns escolte i se’ns permeta participar en la presa de decisions”.

Per últim, portaveu del grup Ciutadans, Juan Giner, va destacar que “hui estem en una situació extraordinària en la que hem de resoldre les necessitats dels nostres veïns i veïnes, perquè els ajuntaments som la primera porta a la que criden. S’han pres mesures i es treballa en dos fronts com són Benestar Social i Promoció Econòmica, recolzats per la resta d’àrees i delegacions. Estem vivint una situació excepcional i hem d’estar a l’altura, prenent decisions efectives per donar resposta a la crisi, participant junts de la reconstrucció del nostre futur”.

Modificació de les bases d’execució del pressupost

A més a més, al plenari també es va aprovar la modificació de les Bases d’execució del pressupost 2020, després de la seua aprovació definitiva, el que implica l’assimilació del Consell Esportiu Municipal per part de l’ens local i la incorporació de totes les partides al pressupost municipal, així com la modificació de les anualitats corresponents al projecte del Pla de la Mesquita i la modificació de la subvenció del Consell de la Joventut, ajustant-la a l’assignació real. Aquesta modificació va eixir avant amb els vots a favor del PSPV-PSOE, Xàtiva Unida i Ciutadans, i l’abstenció del Partit Popular.


En Castellà:

El Ayuntamiento de Xàtiva mobilizará 8 millones de euros para el Plan “Reactivem Xàtiva”

Los grupos municipales aprueban por unanimidad la adhesión a la Declaración Institucional de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, después de la reunión del alcalde Roger Cerdà con el presidente de la Generalitat

El pleno municipal correspondiente al mes de abril, el segundo por vía telemática debido al Estado de Alarma provocado por la pandemia de la Covid-19, sirvió para poner encima de la mesa las bases del Plan “Reactivem Xàtiva” que se llevará a cabo en las próximas semanas para revertir las consecuencias acaecidas por la crisis sanitaria provocada por la Covid-19 en Xàtiva.

En este sentido, el alcalde de Xàtiva Roger Cerdà destacó la puesta en marcha de varias acciones como ahora la mesa de trabajo compartida con todos los grupos políticos municipales, los empresarios y los sindicatos; así como la preparación de la modificación presupuestaria que permite incorporar 3,4 millones de euros para poder llevar a cabo la reactivación económica y social de la ciudad, además de los 4,5 millones que se destinarán a las inversiones. “Los departamentos trabajan muy activamente desde primera hora en la normativa, que es muy compleja, y finalmente en Xàtiva se van a poder movilizar alrededor de 8 millones de euros que serán una de las grandísimas ayudas para los sectores productivos de la ciudad”.

Cerdà se reafirmó en la necesidad de seguir en esta línea de trabajo codo con codo y compartirla con aquellos que están más afectados a nivel laboral y económico. “Este es camino para conseguir movilizar todos los recursos económicos de la administración local que están al alcance, junto con los que provengan otras administraciones, para que la reactivación se agilice y no se quede nadie por el camino, que es nuestra mayor preocupación”.

El pleno municipal de Xàtiva aprobó por unanimidad la adhesión a la Declaración Institucional de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) respecto a la unión del municipalismo valenciano frente al Coronavirus. De hecho, el alcalde de Xàtiva mantuvo antes del pleno una reunión con el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y con el resto de representantes de la FVMP.

“Quiero agradecer el consenso en la aprobación de esta declaración institucional, que ha sido firmada y tiene el apoyo también del presidente de la Generalitat Valenciana”, manifestó Cerdà, quien añadió que “los ayuntamientos somos quienes prestamos servicios cuando más falta hace, como se está demostrando en esta situación, y los primeros que tenemos que reaccionar para la reactivación económica de nuestra tierra. Reivindicamos la posibilidad de gastar los fondos propios para dar soluciones a nuestros propios problemas”.
El portavoz del PSPV-PSOE, por su parte, recordó que la moción demanda la disposición del cien por cien del superávit municipal y la flexibilización de la regla de gasto, mayor capacidad para utilizar los remanentes de tesorería después del cumplimiento de la ley, y la mayor participación en los fondos europeos por parte de las entidades locales, al tiempo que también agradeció “el respaldo a la moción y la unidad de acción expresada por todos los portavoces”.

La concejala de Xàtiva Unida Amor Amorós expresó al respeto que “ha llegado el tiempo de la responsabilidad política que se aleja de los partidismos buscando el bien común, con acuerdos para impulsar medidas que paren el golpe social y económico que nos espera”, sumándose así en “la unidad y la contundencia en la hora de aplicar medidas que ayuden a reactivar la economía local”.

La portavoz del Partido Popular, Maria José Pla, explicó que “nos adherimos a la declaración institucional, que tiene la prioridad de luchar contra la Covid-19 y cortar la cadena de transmisión. Somos representantes públicos con la única intención de estar al servicio de la ciudadanía”, si bien añadió que “esperamos también que se nos escuche y se nos permita participar en la toma de decisiones”.

Por último, portavoz del grupo Ciudadanos, Juan Giner, destacó que “hoy estamos en una situación extraordinaria en la que tenemos que resolver las necesidades de nuestros vecinos y vecinas, porque los ayuntamientos somos la primera puerta a la que llaman. Se han tomado medidas y se trabaja en dos frentes como son Bienestar Social y Promoción Económica, apoyados por el resto de áreas y delegaciones. Estamos viviendo una situación excepcional y tenemos que estar a la altura, tomando decisiones efectivas para dar respuesta a la crisis, participando juntos de la reconstrucción de nuestro futuro”.

Modificación de las bases de ejecución del presupuesto
Además, en el plenario también se aprobó la modificación de las Bases de ejecución del presupuesto 2020, después de su aprobación definitiva, lo que implica la asimilación del Consell Esportiu Municipal por parte del ente local y la incorporación de todas las partidas al presupuesto municipal, así como la modificación de las anualidades correspondientes al proyecto del Pla de la Mesquita y la modificación de la subvención del Consell de la Juventut, ajustándola a la asignación real. Esta modificación salió adelante con los votos a favor del PSPV-PSOE, Xàtiva Unida y Ciudadanos, y la abstención del Partido Popular.

No hay comentarios

Dejar respuesta

uno × tres =