L’Ajuntament de Xàtiva demana «més civisme» a l’hora de tirar el fem i altres materials

Continua la desinfecció viària de forma diària i periòdica que ve realitzant-se des de l’inici de l’Estat d’Alarma

Des de la regidoria de Medi Ambient han recordat a la ciutadania els serveis que ofereix l’Ajuntament de Xàtiva respecte a la gestió del fem i altres residus i materials, així com les pautes i les normes a seguir pel que fa a procediment i horaris.

A tal efecte es recorda que a nivell municipal es disposa d’un servei de recollida de mobles i estris que funciona de dilluns a dissabte, i per a fer ús del qual és necessari telefonar al 96 325 58 75 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Es recorda, al mateix temps, que el servei ofereix una arreplegada de màxim 5 embalums.

contenedor-poda-basuraD’altra banda, es recorda a la ciutadania que també hi ha un horari estipulat a l’hora de llançar el fem, que va des de les 20 de la vesprada a les 23 de la nit, per tal d’evitar la propagació d’olors durant el dia i facilitar l’arreplegada per part del servei de recollida.

A més a més, des de la regidoria de Medi Ambient han recalcat que està totalment prohibit dipositar en la via pública o en els contenidors altres residus com ara la poda o materials perillosos per a la salut pública com és el cas de l’amiant.

reme-vasos-1«Cride a la responsabilitat de la gent per a que facen un bon ús dels serveis d’arreplegada de residus i d’estris. Dipositar materials perillosos en la via pública pot provocar importants conseqüències sanitàries, pel que és important que aquest servei es faja a través d’una empresa especialitzada», ha manifestat la regidora de Medi Ambient Reme Sinisterra, qui ha afegit que «comptem amb serveis a l’abast de la ciutadania, i és tasca de totes i tots emprar-los de manera adequada per a que ens beneficiem tots».

Continua la desinfecció

desinfecion-viaria-diaridigital.esL’Ajuntament de Xàtiva continua, a més, amb les tasques de desinfecció viària que es van iniciar el passat mes de març com a conseqüència de l’Estat d’Alarma provocat per la crisi sanitària de la Covid-19.

Des del primer moment es realitza una desinfecció diària amb aigualeig o cuba a les zones més sensibles de la ciutat com ara les residències per a majors i els entorns sanitaris, l’Hospital Lluís Alcanyís, les estacions de tren i autobús i les zones properes a supermercats, farmàcies, edificis dels cossos i forces de seguretat, ajuntament i al mobiliari urbà. A més a més, també es realitza una desinfecció periòdica a tots els carrers de Xàtiva, dividits en catorze sectors.


En Castellà:

Continua la desinfección viaria de forma diaria y periódica que viene realizándose desde el inicio del Estado de Alarma

Desde la concejalía de Medio Ambiente han recordado a la ciudadanía los servicios que ofrece el Ayuntamiento de Xàtiva respecto a la gestión de la basura y otros residuos y materiales, así como las pautas y las normas a seguir en cuanto a procedimiento y horarios.

A tal efecto se recuerda que a nivel municipal se dispone de un servicio de recogida de muebles y enseres que funciona de lunes a sábado, y para hacer uso del cual es necesario llamar al 96 325 58 75 de lunes a viernes de 9 a 14 horas. Se recuerda, al mismo tiempo, que el servicio ofrece una recogida de máximo 5 bultos.

Por otro lado, se recuerda a la ciudadanía que también hay un horario estipulado a la hora de lanzar la basura, que va desde las 20 de la tarde a las 23 de la noche, para evitar la propagación de olores durante el día y facilitar la recogida por parte del servicio municipal.
Además, desde la concejalía de Medio Ambiente han recalcado que está totalmente prohibido depositar en la vía pública o en los contenedores otros residuos como ahora la poda o materiales peligrosos para la salud pública como es el caso del amianto.

«Hago un llamamiento a la responsabilidad de la gente para que hagan un buen uso de los servicios de recogida de residuos y de enseres. Depositar materiales peligrosos en la vía pública puede provocar importantes consecuencias sanitarias, por lo que es importante que este servicio se haga a través de una empresa especializada», ha manifestado la concejala de Medio Ambiente Reme Sinisterra, quien ha añadido que «contamos con servicios al alcance de la ciudadanía, y es tarea de todas y todos emplearlos de manera adecuada para que nos beneficiamos todos».


Continúa la desinfección

El Ayuntamiento de Xàtiva continúa, además, con las tareas de desinfección viaria que se iniciaron el pasado mas de marzo como consecuencia del Estado de Alarma provocado por la crisis sanitaria de la Covid-19.

Desde el primer momento se realiza una desinfección diaria con baldeo o cuba en las zonas más sensibles de la ciudad como ahora las residencias para mayores y los entornos sanitarios, el Hospital Lluís Alcanyís, las estaciones de tren y autobús y las zonas próximas a supermercados, farmacias, edificios de los cuerpos y fuerzas de seguridad, ayuntamiento y al mobiliario urbano. Además, también se realiza una desinfección periódica en todas las calles de Xàtiva, divididos en catorce sectores.

No hay comentarios

Dejar respuesta