L’Ajuntament de la Font de la Figuera reparteix 500 mascaretes per a xiquets i xiquetes

• L’ajuntament de la Font de la Figuera ha comprat 500 mascaretes per a xiquetes i xiquets de la població i les repartirà demà dissabte, 25 abril

•L’ajuntament reitera que les mascaretes no són cap vacuna i que en tot cas són perquè les xiquetes i xiquets puguen eixir amb les millors condicions de protecció i recorda que no són recomanables per a menors de 3 anys.

•El govern municipal ha gestionat aquesta la compra de les mascaretes amb una empresa valenciana. Es repartiran dues mascaretes per xiquet.

L’ajuntament de la Font de la Figuera s’ha proveït de noves mascaretes infantils adaptables, després d’haver fet la setmana passada el repartiment per a totes les persones adultes de la població, des del començament de l’emergència i en la mesura que les autoritats sanitàries i la disponibilitat del mercat així ho permetia.

Davant de l’imminent desconfinament progressiu controlat per a xiquetes i xiquets de 3 a 14 anys, des del govern municipal, coordinats amb l’Equip Social Base, s’ha gestionat la provisió de les mascaretes infantils ajustables també per als infants del municipi.

Des de l’ajuntament es comparteix molt positivament esta mesura: el desconfinament dels menors i la possibilitat que, almenys puguen eixir en esta primera fase una hora al dia, n’és una excel•lent notícia per la necessitat d’eixir i relacionar-se amb altres xiquets i xiquetes, ( complint amb moltes mesures preventives), i molt esperada per la salut física i anímica dels infants. Tot i que el dilluns vinent s’avaluarà, juntament amb la Policia Local i el Gabinet Psicopedagògic Municipal, la mesura presa i com ha funcionat el primer dia d’eixida dels menors per evitar possibles problemes de mobilitat i saturació de llocs i l’afluència de persones.

És per esta fonamental raó que l’ajuntament ha elaborat una completa guia de recomanacions i normes d’obligat compliment per l’inici de l’eixida dels xiquets al carrer, el diumenge 26 d’abril.

Així doncs, és importantíssim complir i recordar que, abans de l’eixida: Les mares i els pares han d’estar informats de les condicions permeses durant l’eixida. S’ha de dir als xiquets que no és una tornada a la normalitat, per la qual cosa no podran abraçar encara a la seua família i estar amb els seus amics i s’ha de mantenir la calma per a transmetre seguretat. És important conéixer les seues expectatives per a no provocar frustracions i rabietes innecessàries. Fer-los partícips, proposant diverses alternatives. Deixar-los que trien la seua roba. Repassar amb o ells les mesures de seguretat (distància, rentat de mans, màscara…).

Durant l’eixida: No allunyar-se més d’1 km de la vivenda. No romandre més d’1 hora fora de casa. Sempre Acompanyats d’1 adult i màxim en 3 xiquetes o xiquets per família. De 9.00 h del matí a les 21.00 h de la nit. Distància entre famílies 2 m. Podran córrer, jugar, fer exercici sempre respectant la distància. Es podrà eixir amb els joguets propis, però no es podrà fer ús de parcs ni llocs comuns ni compartir joguets o pilotes.

I després de l’eixida: Seguir les normes bàsiques: canvi de sabates i roba i rentar-se molt bé les mans. Parlar amb o ells i elles de la seua experiència i les seues emociones. Planificar la pròxima eixida.

 


En Castella`:

El Ayuntamiento de la Font de la Figuera reparte mascaretes para niños y la guía de recomendaciones porque puedan salir más protegidos

• El ayuntamiento de la Font de la Figuera ha comprado 500 mascarillas para niñas y niños de la población y las repartirá mañana sábado, 25 abril

•El ayuntamiento reitera que las mascarillas no son ninguna vacuna y que en todo caso son para que las niñas y niños puedan salir con las mejores condiciones de protección y recuerda que no son recomendables para menores de 3 años.

•El gobierno municipal ha gestionado esta la compra de las mascarillas con una empresa valenciana. Se repartirán dos mascaretes por niño.

El ayuntamiento de la Font de la Figuera se ha proveído de nuevas mascarillas infantiles adaptables, después de haber hecho la semana pasada el reparto para todas las persones adultas de la población, desde el comienzo de la emergencia y en la medida que las autoridades sanitarias y la disponibilidad del mercado así lo permitía.

Ante el inminente desconfinamiento progresivo controlado para niñas y niños de 3 a 14 años, desde el gobierno municipal, coordinados con el Equipo Social Base, se ha gestionado la provisión de las mascarillas infantiles ajustables también para los niños del municipio.

Desde el ayuntamiento se comparte muy positivamente esta medida: el desconfinamiento de los menores y la posibilidad que, al menos puedan salir en esta primera fase una hora en el día, es una excelente noticia por la necesidad de salir y relacionarse con otros niños y niñas, ( cumpliendo con muchas medidas preventivas), y muy esperada por la salud física y anímica de los niños. A pesar de que lo el próximo lunes se evaluará, junto con la Policía Local y el Gabinete Psicopedagógico Municipal, la medida tomada y como ha funcionado el primer día de salida de los menores para evitar posibles problemas de movilidad y saturación de lugares y la afluencia de personas.

Es por esta fundamental razón que el ayuntamiento ha elaborado una completa guía de recomendaciones y normas de obligado cumplimiento por el inicio de la salida de los niños en la calle, el domingo 26 de abril.

Así pues, es importantísimo cumplir y recordar que, antes de la salida: Las madres y los padres tienen que estar informados de las condiciones permitidas durante la salida. Se tiene que decir a los niños que no es una vuelta a la normalidad, por lo cual no podrán abrazar todavía a su familia y estar con sus amigos y se tiene que mantener la calma para transmitir seguridad. Es importante conocer sus expectativas para no provocar frustraciones y rabietas innecesarias. Hacerlos partícipes, proponiendo varias alternativas. Dejarlos que eligen su ropa. Repasar con o ellos las medidas de seguridad (distancia, lavado de manos, máscarillas…).

Durante la salida: No alejarse más de 1 km de la vivienda. No permanecer más de 1 hora fuera de casa. Siempre Acompañados de 1 adulto y máximo en 3 niñas o niños por familia. De 9.00 h de la mañana a las 21.00 h de la noche. Distancia entre familias 2 m. Podrán correr, jugar, hacer ejercicio siempre respetando la distancia. Se podrá salir con los juguetes propios, pero no se podrá hacer uso de parques ni lugares comunes ni compartir juguetes o pelotas.

Y después de la salida: Seguir las normas básicas: cambio de zapatos y ropa y lavarse muy bien las manos. Hablar con o ellos y ellas de su experiencia y las suyas emocionas. Planificar la próxima salida.

No hay comentarios

Dejar respuesta