La Torre de l’Esperó, del Castell de Xàtiva comença a prendre forma

La reconstrucció de la torrassa de l’extrem est del castell modificarà lleugerament l’skyline de Xàtiva

La Junta de Govern Local de passat dilluns va tramitar la concessió de la llicència d’obres a la UTE Muralla de Xàtiva, per a la restauració de la torrassa de l’extrem est del Castell Menor, tram de Muralla E 1, coneguda com la Torre de l’Esperó. L’obra, subvencionada per la Generalitat Valenciana, compta amb un pressupost d’execució de més de 335.000 euros (concretament, 277.195,57 euros més IVA). L’actuació suposarà una variació en el panorama urbà de Xàtiva, allò que els anglòfons anomenen skyline, ja que va a reconstruir-se una torre de tres altures que sobrepassarà el llenç de muralla a la part més oriental de la fortalesa.

muralla-castell-reforma2-diaridigital.esDe fet, ja comença a apreciar-se el volum de la torre en procés de reconstrucció. En la torrassa pròpiament dita van a recuperar-se les seues característiques funcionals i formals. És a dir, una torre de tres nivells connectats per escales, amb una sala per planta, que permetrà l’accés al pas de ronda de la muralla original que resta en peu. Per això, es reposaran els sectors que falten dels murs de tancament i buits de pas. Així mateix, es reposaran el parapet i emmerletat de la torre, a l’igual que l’escala en els seus diferents trams. Pel que fa al llenç de la muralla nord, el projecte contempla la reposició de la fulla exterior de la tàpia existent.

La Torre de l’Esperó és una edificació del període almohade construïda entre finals del segle XII i principis del XIII. Una vegada finalitzada la seua reconstrucció, l’edifici tindrà una alçada d’11 metres a l’interior del pati del Castell Menor i de 17,50 metres extramurs. L’aspecte visual final de la construcció serà similar al de la Torre del Sol, reconstruïda entre els anys 1998 i 2001.

La intervenció serà respectuosa amb la tècnica constructiva original. En el vol de l’edificació es prepararà una massa en sec, a base d’àrid gros, calç i ciment blanc, massa que s’abocarà en tongades a l’encofrat i piconada manualment. En els sectors inferiors de la torrassa, els fonaments, la massa d’àrid i calç es disposarà fluïda sobre tongades de pedres de maçoneria. Part de la base de fonamentació de la torre es realitzarà amb formigó abocat, ja que resulta absolutament necessari garantir la transmissió de càrregues al terreny i evitar l’eliminació de la major part de les restes existents, no aptes per a suportar les càrregues. La textura final d’aquest material serà tractada per a adequar-la a la de la tàpia original.

No hay comentarios

Dejar respuesta

siete + 19 =