La Mancomunitat ocupa a més de 100 persones a través de diferents tallers d’ocupació

• La inversió total dels huit tallers ascendeix aproximadament a dos milions d’euros.

• Aquests programes estan subvencionats per Labora i cofinançats pel Fons Social Europeu.

La Mancomunitat La Costera-Canal, a través dels programes ET FORMEM i FOTAE ha emprat a més d’un centenar de persones entre alumnat, personal directiu, docent i d’administració.

La dotació pressupostària ascendeix a 232.054,80 euros per cada taller, més l’aportació que realitza cada municipi -10.000 euros aproximadament-. Cada localitat compta amb un total 10 alumnes en contracte de pràctiques d’1 any de duració i del qual reben un sou estipulat del mínim interprofessional.

Pel que respecta als tallers Et Formem, són programes mixtos d’Ocupació-Formació destinats a persones desocupades amb dificultats d’inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables amb edats compreses entre els 16 a 65 anys. Durant els 12 mesos que duren aquests projectes, els participants reben una determinada formació en alternança amb el treball o la pràctica professional.

Els municipis que estan realitzant aquests tallers són Enguera, Vallada, Moixent i Montesa. Una vegada superat el mòdul, l’alumnat obtindrà el certificat professional de nivell II en la branca d’activitats auxiliars en aprofitaments forestals a Enguera i en l’especialitat d’operacions auxiliars d’acabats rígids i urbanització pel que respecta als altres municipis.

Un altre dels programes que s’estan executant en les localitats de Moixent, Montesa, Rotglà i Corberà i Vallada són els denominats Fotae, orientats a persones majors de 25 anys. El seu objectiu és incrementar l’ocupabilitat de les persones participants que es troben en situació de desocupació i que, igual que en els tallers Et Formem, combinen accions formatives en alternança amb la realització de labors públiques d’interés social.
En aquest cas, els alumnes-treballadors que superen el mòdul obtindran el certificat de professionalitat de nivell II en la branca de fàbriques d’obra de paleta i operacions auxiliars d’acabats rígids i urbanització. L’objectiu d’aquests tallers és rehabilitar els edificis i instal·lacions públics, així com l’eliminació de barreres arquitectòniques.

Segons ha indicat la presidenta, Mª José Tortosa, “continuarem treballant en una cosa tan necessària com és el foment del treball i que, gràcies a aquestes eines, aconseguim que un grup de persones en situació de desocupació puga rebre una determinada formació que els permetrà accedir al mercat laboral”. Finalment apuntava que, “continuarem treballant per a beneficiar al màxim als veïns i veïnes de tots els municipis que conformen la Mancomunitat».


En Castellà;

La Mancomunidad emplea a más de 100 personas a través de diferentes

• La inversión total de los ocho talleres asciende aproximadamente a dos millones de euros.
• Estos programas están subvencionados por Labora y cofinanciados por el Fondo Social Europeo.

La Mancomunitat La Costera-Canal, a través de los programas ET FORMEM y FOTAE ha empleado a más de un centenar de personas entre alumnado, personal directivo, docente y de administración.
La dotación presupuestaria asciende a 232.054,80 euros por cada taller, más la aportación que realiza cada municipio -10.000 euros aproximadamente-. Cada localidad cuenta con un total 10 alumnos en contrato de prácticas de 1 año de duración y del que reciben un sueldo estipulado del mínimo interprofesional.

Por lo que respecta a los talleres Et Formem, son programas mixtos de Empleo-Formación destinados a personas desempleadas con dificultades de inserción laboral o pertenecientes a colectivos vulnerables con edades comprendidas entre los 16 a 65 años. Durante los 12 meses que duran estos proyectos, los participantes reciben una determinada formación en alternancia con el trabajo o la práctica profesional.
Los municipios que están realizando estos talleres son Enguera, Vallada, Moixent y Montesa. Una vez superado el módulo, el alumnado obtendrá el certificado profesional de nivel II en la rama de actividades auxiliares en aprovechamientos forestales en Enguera y en la especialidad de operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización por lo que respecta a los demás municipios.

Otro de los programas que se están ejecutando en las localidades de Moixent, Montesa, Rotglà i Corberà y Vallada son los denominados Fotae, orientados a personas mayores de 25 años. Su objetivo es incrementar la empleabilidad de las persones participantes que se encuentran en situación de desempleo y que, al igual que en los talleres Et Formem, combinan acciones formativas en alternancia con la realización de labores públicas de interés social.En este caso, los alumnos-trabajadores que superen el módulo obtendrán el certificado de profesionalidad de nivel II en la rama de fábricas de albañilería y operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización. El objetivo de estos talleres es rehabilitar los edificios e instalaciones públicos, así como la eliminación de barreras arquitectónicas.

Según ha indicado la presidenta, Mª José Tortosa, “continuaremos trabajando en una cosa tan necesaria como es el fomento de la ocupación y que, gracias a estas herramientas, conseguimos que un grupo de personas en situación de desempleo pueda recibir una determinada formación que les permitirá acceder al mercado laboral”. Finalmente apuntaba que, “continuaremos trabajando para beneficiar al máximo a los vecinos y vecinas de todos los municipios que conforman la Mancomunidad».

No hay comentarios

Dejar respuesta

dieciocho + once =