La Junta de Govern Local acorda iniciar procediments a dos locals d’oci de la Plaça del Mercat

La resolució, que busca la protecció de la legalitat Ambiental i d’Activitats, respon a la manca de documentació presentada en els establiments d’una zona declarada Acústicament Saturada

La Junta de Govern Local de Xàtiva ha acordat iniciar l’expedient de clausura de l’activitat d’un local situat a la Plaça del Mercat, així com el trasllat a l’òrgan competent d’una infracció greu d’altre establiment, en un procediment vinculat a la Protecció de la Legalitat Ambiental i d’Activitats en una zona considerada ZAS (Zona Acústicament Saturada).

En concret, l’acord que afecta al local situat al nº6 de la Plaça del Mercat es deu a una manca de documentació essencial que legitime l’exercici de l’activitat que es ve desenvolupant i que ha provocat les queixes i denúncies de veïns de la zona. Segons remarca el Departament de Qualitat Ambiental i Medi Natural, no s’ha presentat la declaració fonamental que habilita l’exercici d’una activitat consistent en una cafeteria amb amenització musical, el que ha provocat que s’acorde amb caràcter immediat i de manera cautelar, la clausura de l’establiment i l’obertura del corresponent expedient sancionador, que s’ha transmès a la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública com a organisme competent.

El negoci està situat a la Plaça del Mercat, integrada al casc històric i declarada Zona Acústicament Saturada, fet que motiva tindre una especial sensibilitat en quant al control i supervisió de la concessió de llicències que puguen tenir incidència i posar en risc drets fonamentals com ara el descans dels veïns i ciutadans. En cas de que l’interessat no duga a terme la clausura immediata del local podria incórrer en el delicte de desobediència, procedint a l’execució subsidiària del cessament.

Pel que fa a l’altre establiment afectat, al número 7 de la Plaça, l’acord esdevé al seguir pendent la presentació de la documentació necessària que es va requerir en data 27 de juliol de 2018, el que ha comportat el trasllat a la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, com a òrgan competent per tal de tramitar i resoldre els pertinents expedients per infraccions greus i molt greus de la Llei 14/2010 d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.

En juliol del passat any 2018 es va requerir al propietari per a presentar una auditoria acústica de l’activitat, segons estableix l’article 37.1 de la Llei 7/2002 del 3 de desembre de Protecció de la Contaminació Acústica, al haver passat cinc anys des del darrer control acústic realitzat. Després del termini de tres mesos concedit i la posterior advertència, en febrer de 2019 l’establiment va presentar una instància en la que comunicava una sèrie de millores al local, el que implicava una nova auditoria acústica, sol·licitant un ajornament fins al mes de juny del darrer any 2019, sense que a dia de hui s’haja procedit a la seua presentació.

Serà la Generalitat Valenciana la que haja de considerar el més convenient en relació a l’incompliment posat de manifest a l’expedient, relatiu a la comprovació de l’activitat.


En Castellà:

La Junta de Gobierno Local acuerda iniciar procedimientos a dos locales de ocio de la Plaça del Mercat

La resolución, que busca la protección de la legalidad Ambiental y de Actividades, responde a la falta de documentación presentada en los establecimientos de una zona declarada Acústicamente Saturada

La Junta de Gobierno Local de Xàtiva ha acordado iniciar el expediente de clausura de la actividad de un local situado en la Plaça del Mercat, así como el traslado al órgano competente de una infracción grave de otro establecimiento, en un procedimiento vinculado a la Protección de la Legalidad Ambiental y de Actividades en una zona considerada ZAS (Zona Acústicamente Saturada).


En concreto, el acuerdo que afecta al local situado en el nº6 de la Plaça del Mercat se debe a una carencia de documentación esencial que legitime el ejercicio de la actividad que se viene desarrollando y que ha provocado las quejas y denuncias de vecinos de la zona.

Según remarca el Departamento de Calidad Ambiental y Medio natural, no se ha presentado la declaración fundamental que habilita el ejercicio de una actividad consistente en una cafetería con amenización musical, lo que ha provocado que se acuerde con carácter inmediato y de manera cautelar, la clausura del establecimiento y la apertura del correspondiente expediente sancionador, que se ha transmitido a la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública como organismo competente.


El negocio está situado en la Plaça del Mercat, integrada en el casco histórico y declarada Zona Acústicamente Saturada, hecho que motiva tener una especial sensibilidad en cuanto al control y supervisión de la concesión de licencias que puedan tener incidencia y poner en riesgo derechos fundamentales como por ejemplo el descanso de los vecinos y ciudadanos. En caso de que el interesado no lleve a cabo la clausura inmediata del local podría incurrir en el delito de desobediencia, procediendo a la ejecución subsidiaria del cese.


En cuanto al otro establecimiento afectado, en el número 7 de la Plaza, el acuerdo llega a raíz de seguir pendiente la presentación de la documentación necesaria que se requirió en fecha 27 de julio de 2018, lo que ha comportado el traslado a la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, como órgano competente para tramitar y resolver los pertinentes expedientes por infracciones graves y muy graves de la Ley 14/2010 de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos.


En julio del pasado año 2018 se requirió al propietario para presentar una auditoría acústica de la actividad, según establece el artículo 37.1 de la Ley 7/2002 del 3 de diciembre de Protección de la Contaminación Acústica, al haber pasado cinco años desde el último control acústico realizado. Después del plazo de tres meses concedido y la posterior advertencia, en febrero de 2019 el establecimiento presentó una instancia en la que comunicaba una serie de mejoras en el local, lo que implicaba una nueva auditoría acústica, solicitando un aplazamiento hasta el mes de junio del pasado año 2019, sin que a día de hoy se haya procedido a su presentación.


Será la Generalitat Valenciana la que tenga que considerar lo más conveniente en relación al incumplimiento puesto de manifiesto en el expediente, relativo a la comprobación de la actividad.

No hay comentarios

Dejar respuesta